Hyzmatdaşlyk

Ýene
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy awgust aýynda Türkmenistanda geçiriler
15.07.2021

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy şu ýylyň awgust aýynda Türkmenistanda geçiriler.

Milli Liderimiziň amala aşyrýan «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen
15.07.2021

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, «Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we mümkinçilikler» atly ýokary derejedäki halkara maslahata gatnaşmak üçin ýurdumyzyň wekiliýeti 2021-nji ýylyň 14 — 16-njy iýuly aralygynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde gulluk iş saparynda bolýar.

Goşulyşmazlyk Hereketiniň maslahaty geçirildi
15.07.2021

Wideoaragatnaşyk arkaly Goşulyşmazlyk Hereketiniň ortamöhletleýin ministrler maslahaty geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Türkmenistana wekilçilik etdi.

Jemgyýet

Ýene
Hemmelere elýeterli syýahatçylyk boýunça ilkinji halkara standart
23.07.2021

Halkara standartlaşdyrma guramasy (HSG) dünýäde ilkinji elýeterli syýahatçylyk standartyny – HSG 21902 «Syýahatçylyk we ugurdaş hyzmatlar – Hemmeler üçin elýeterli syýahatçylyk – Talaplar we maslahatlar» neşir etdi. 

Türkmenistanda  «Agzybir maşgala»  okuw  maksatnamasy durmuşa geçirlýär
22.07.2021

Türkmenistanyň Hökümetiniň we BMG-nyň «Ýerli derejede ýokary hilli inklýuziw durmuş hyzmatlaryny ornaşdyrmak ýoly arkaly durmuş goraglylygy ulgamyny kamilleşdirmek» atly bilelikdäki maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanda  «Agzybir maşgala»    maksatnamasynyň usulýeti boýunça maşgala endiklerini gowulandyrmak maksady bilen okuw geçirilýär.

Gurban baýramy – hoşmeýillilik we ýagşylyk baýramy
20.07.2021

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen 2021-nji ýylyň 20,21, 22-nji iýulynda Gurban baýramyny bellemek karar edildi. Sahawatly türkmen topragyna Gurban baýramy geldi.

Ykdysadyýet

Ýene
«Maksada okgunly»: öý guşlaryny köpeltmegiň täze tehnologiýalary
21.07.2021

“Maksada okgunly” hususy kärhananyň hindi guşlaryny köpeltmek toplumynda 12 müň jüýje saklamak üçin niýetlenen üç sany ketegiň gurluşygy tamamlandy. Olar Germaniýanyň “Prollage Systeme CmbH” we “Witte Anlagenbau CmbH. & Co. KS” şereketleriniň iň täze döwrebap enjamlary bilen abzallaşdyrylyp, jaýyň içiniň mikroklimatyny, guşlara iýmdir suw bermek, şeýle hem agramyny çekmek işini kadalaşdyrýan köp maksatly ýeke-täk merkezi kompýuter tarapyndan dolandyrylýar.

Pagtaçylyk boýunça ýörite maslahat geçirmek meýilleşdirilýär
20.07.2021

Gowaça ösdürip ýetişdirmek bilen baglanyşykly möwsümleýin oba hojalyk işleri boýunça duşenbe güni geçirilen maslahatda Türkemnistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow agrosenagat toplumynyň bu strategik möhüm pudagynyň ösdürilmegine bagyşlanan ýörite maslahatyň geçirilmegini goldap çykyş etdi.

Türkmenistan «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021»  sammitine gatnaşar
20.07.2021

28 – 30-njy iýulda Tatarystan Respublikasynda «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» atly XII halkara ykdysady sammit geçiriler.

Medeniýet

Ýene
Törebeg hanymyň aramgähi Köneürgenç şäheriniň binagärliginiň ýene bir ajaýyp eseridir
21.07.2021

Törebeg hanymyň aramgähi binagärlik we mozaika sungatynyň ajaýyp eseri hasaplanýar. Bu binagärlik ýadygärligi diwarlary reňkli mozaika bilen bol bezelen takmynan 100 inedördül metr meýdany tutýan belentden ýagty alty gyraňly zaly bilen göreni haýran edýär.

Paýtagtymyzda Gurban baýramy mynasybetli  konsert guralýar
19.07.2021

Aşgabat şäherimizde 20-21-nji iýulda Gurban baýramy mynasybetli baýramçylyk konserti geciriler. Bu Konsert iýul aýynyň 20-sine sagat 19:00-da «Watan» kinokonsert merkezinde gurnalar.

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň komiteti Hytaýda açylýar
16.07.2021

Koronawirus pandemiýasy zerarly bir ýyl arakesmeden soň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň komitetiniň 44-nji mejlisi gündogar-hytaý Fuszýan welaýatynyň paýtagty Fuçžou şäherinde açyldy. Mejlis 16-njy iýuldan 31-nji iýul aralygynda onlaýn düzgünde geçirilip, onda şu ýylky we geçen ýyldan galan meselelere utgaşdyryp serediler. Onda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilmäge teklip edilýän 45 desga garalar.

Ylym

Ýene
Ýokary okuw mekdeplerine ýokary bilimli uçurymlar  kabul edilýär
20.07.2021

Ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Aşgabat şäherinde hem welaýatlarynda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde 2021 — 2022-nji okuw ýyly üçin dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek bellenilen tertipde  dowam edýär.

Çaganyň hukuklaryny goramak ugrunda geçirilýän aň-bilim işleri
17.07.2021

Tomus kanikullary döwründe Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy we Birleşen Milletler Guramasynyň Ýokary Komissarlygynyň Maksatnamasynyň goldaw bermeginde Ombudsmeniň edarasy, Bilim ministrligi bilen bilelikde Gökdere çagalar sagaldyş merkezlerinde dynç alýan çagalar üçin okuw seminarlaryny geçirýär.

Ýokary okuw jaýlarynda täze ugurlar
16.07.2021

Ýurduň ýokary okuw jaýlarynda häzirki zaman täze hünärleri talap edýän ugurlarynyň sany ýylsaýyn artýar, bu bolsa milli ykdysadyýetiň pudaklaryny ýokary taýýarlykly hünärmenler bilen üpjün etmek bilen baglanyşyklydyr.

Resmi
Ýene
Sport
Ýene
Teswirlemeler
Ýene