Ï Decree of the President of Turkmenistan on Y.B.Ovezov
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Decree of the President of Turkmenistan on Y.B.Ovezov

view-icon 3675

To appoint Ovezov Ylyas Bayramovich as the khyakim of Koytendag etrap of Lebap velayat.

President of Turkmenistan

Serdar Berdimuhamedov.

Ashgabat, January 24, 2023.