Türkmen lukmanlary we žurnalistleri COVID-19-a garşy sanjym döwründe täsirli maglumatlandyryş usullary bilen tanyşdylar

eye
3976
Türkmen lukmanlary we žurnalistleri COVID-19-a garşy sanjym döwründe täsirli maglumatlandyryş usullary bilen tanyşdylar

BSGG-niň Türkmenistandaky ýurt bölümi saglygy goraýyş işgärleri we habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin COVID-19-a garşy sanjym döwründe jemgyýeti netijeli habardar etme meseleleri boýunça okuw geçirdi. Bu okuw Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň we Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin COVID-19-a garşy çäreler taslamasynyň, şeýle hem Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen bilelikdäki howply gatnaşyklar şertlerinde saglygy goraýyş işgärleriniň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak we KHB serişdeleleri arkaly sanjym barada ygtybarly maglumatlary ýaýratmak boýunça işleriň çäginde gurnaldy.

BSGG-niň Ýewropa boýunça sebit bölüminiň hünärmenleri COVID-19-a garşy sanjym kampaniýasy wagtynda hassalar bilen netijeli gatnaşyk usullary, olaryň sanjymlara we immunizasiýa ynamlaryny artdyrmak maksady bilen, saglygy goraýyş işgärleriniň näsaglar tarapyndan berlip bilinjek soraglara jogap bermegiň usullaryny öwretdiler.

Öz gezeginde, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri COVID-19-a garşy sanjymyň gurşap alan gerimi barada iň soňky maglumatlar we ygtybarly maglumat çeşmelerine peýdaly salgylanmalar bilen tanyşdylar. “Infodemiýa” diýilýän zat, ýagny barlanmadyk maglumatlaryň we myş-myşlaryň tolkunyna garşy göreş alyp barmak boýunça maslahatlara aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglanyşyklylykda, BSGG-niň ilatyň saglygyna bolan garaýşyny täzeden akyl eleginden geçirmäge gönükdirilen “Tomsuň manysy”, “Hemmesini et” ýaly maglumat kampaniýalarynyň birnäçesini bellemelidiris.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy telewideniýede, metbugatda, internetde we radioda ýokanç keselleriň öňüni almak barada takyk tehniki we anyk mysally hasabat bermek ugrundaky tagallalarynda žurnalistlere goldaw berýär.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy COVID-19-a garşy sanjym kampaniýasy wagtynda habarlylygy ýokarlandyrmak we sebitleýin tejribe alyşmakda öňdebaryjy tejribäni paýlaşmak üçin, Türkmenistandaky hyzmatdaşlaryna goldaw bermegini dowam etdirer.

Aýjahan Ataballyýewa 

Последние новости