mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Teswirlemeler

09.05.2022

total-veiw

2035

Türkmenistanyň UNIDO bilen hyzmatdaşlygy we onuň geljegi

35 ýyl mundan ozal ozon gatlagyny dargadýan maddalar boýunça Monreal protokoly – ozony dargadýan himiki serişdeleri önümçilikden we dolanşykdan aýyrmak arkaly ozon gatlagyny goramak maksady bilen işlenilip taýýarlanylan Wena konwensiýasyna halkara protoky gol çekmäge taýýarlanylypdy.

03.05.2022

total-veiw

466

Täze şäher täze eýýamyň nyşany

2022-nji ýylyň 28-nji aprelde geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisinde Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň gurluşygynyň birinji tapgyry tamamlanmagy mynasybetli edara we ýaşaýyş jaýlarynyň, ýol we durmuş-ýaşaýyş düzümleriniň gurluşygy, dolandyryş merkeziniň abadanlaşdyrmagy hem-de onda ýaşaýjylary ýerleşdirmegi göz öňünde tutýan bu uly taslamanyň ikinji tapgry bilen baglanşykly meselelere garaldy.

23.04.2022

total-veiw

807

Türkmenistan — Russiýa Federasiýasy: Dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama 20 ýyl

Dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama gol çekilmeginiň şu ýylda 20 ýyllygyny belleýän Türkmenistany hem-de Russiýa Federasiýasyny dostlukly gatnaşyklar baglanyşdyrýar. Häzirki döwürde strategik hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan döwletara gatnaşyklar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde depginli ösdürilýär.

21.04.2022

total-veiw

1054

2022-nji ýylyň marty: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlarynyň ugry bilen

Geçen aýda ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda geçirilen, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan guralan köp sanly işewürlik duşuşyklary, gepleşikler, syýasy geňeşmeler, halkara forumlar, sergiler, medeni çäreler we beýleki wakalar Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk döredijilikli strategiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky aýdyň beýanyna öwrüldi. Şol strategiýa ählumumy abadançylygyň hem-de durnukly ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilendir.

21.04.2022

total-veiw

1171

Türkmenistan – Ýaponiýa: netijeli gatnaşyklara otuz ýyl

22-nji aprelde Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlanyna otuz ýyl dolýar. Ýakynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministri Fumio Kisidanyň telefonara gepleşiginde geçen ýyllaryň dowamynda ynanyşmak ýörelgesi esasynda özara düşünişmek we netijeli hyzmatdaşlykda, ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmekde möhüm ýörelgeleri ýetilendigii bellediler. Toplanan hakyky tejribelere daýanýan iki ýurt mundan beýläk-de syýasy gepleşikleri, netijeli söwda-ykdysady hyzmatdaşlykda we medeni-gumanitar ýörelgelerde ýakyn gatnaşygy berkitmäge ymtylýarlar.

01.04.2022

total-veiw

2063

Nebitgaz senagatyny döwrebaplaşdyrmak Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmagyň möhüm ugrudyr

Häzirki döwürde ata Watanymyz ähli ulgamlarda, şol sanda ýangyç-energetika toplumynda hem giň gerimli özgertmeleri üstünlikli amala aşyrýar. Şunda ykdysadyýetiň durnukly ösüşi, ýurdumyzyň mundan beýläk-de öňe gitmegi we gülläp ösmegi hem-de halkymyzyň rowaçlygynyň üpjün edilmegi üçin nebitgaz senagatynyň ägirt uly mümkinçiliklerini netijeli ulanmak milli strategiýanyň möhüm ugry bolup durýar.

08.03.2022

total-veiw

2548

Iki aýyň dowamyndaky ösüşiň esasy netijeleri

Şu ýylyň soňky iki aýynyň Ministrler Kabinetiniň 4-nji martda - anna güni geçirilen mejlisinde jemlenen netijeleri Türkmenistanda ileri tutulýan sosial ugurlaryň we halkyň abadançylygy baradaky aladalaryň döwlet syýasatynyň özenidigini ýene bir gezek tassyklady.

03.03.2022

total-veiw

2601

Türkmenistanda 2022-2027-nji ýyllarda kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça Konsepsiýa işlenilip taýýarlanylar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary bilen duşuşykda öz maksatnamalaýyn çykyşynda Türkmenistanda 2022-2027-nji ýyllarda kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça Konsepsiýanyň işlenilip taýýarlanmagynyň we kabul edilmeginiň maksadalaýyklygyny aýtdy.

02.03.2022

total-veiw

2724

Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary

1992-nji ýylyň 2-nji martynda Birleşen Milletler Guramasyna agza bolanyndan soňra, Türkmenistan BMG-niň dürli guramalary bilen hyzmatdaşlygy we olaryň dolandyryş düzümlerine agzalygyny yzygiderli giňeltdi. Türkmenistany, hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň ösüp barýan we geçiş ykdysadyýetli ýurtlaryň durnukly ösüş ugrundaky tagallalaryna goldaw bermäge, saglygy goraýşyň sagdyn nesli kemala getirmek bilen baglanyşykly ugurlaryny gowulandyrmaga gönükdirilen demografik syýasatyny işläp düzmäge, şeýle hem maşgalany meýilleşdiriş işinde kömek edýän Ilat gaznasy (ÝUNFPA) bilen 30 ýyllyk hyzmatdaşlyk baglanyşdyrýar.

04.02.2022

total-veiw

5340

Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň ösdürmegiň strategiýasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow önümçiligi diwersifikasiýalaşdyrmagyň we sanlylaşdyrylmagyň milli ykdysadyýetiň sazlaşykly ösmeginde baş wezipäni ýerine ýetirýän ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň mümkinçiligini ösdürmek strategiýasynyň esasyny düzýändigini belleýär.

...47