mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Teswirlemeler

16.06.2022

total-veiw

706

Standartlaşdyrma pudagynda hyzmatdaşlyk ösýär

Şu ýyl Türkmenistanyň Standartlaşdyrmak boýunça Sebitara assosiasiýanyň doly hukukly agzasy bolanyna 30 ýyl dolýar. Onuň maksady standartlaşdyrmak meseleleri boýunça halkara we sebitara guramalar bilen hyzmatdaşlykda bolmakdyr.

14.06.2022

total-veiw

463

Daşary söwda dolanyşygyndaky üstünlikler

Geçen şenbe güni Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygyny has-da höweslendirmäge gönükdirilen meýilnamalar we çözgütler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

09.06.2022

total-veiw

1194

2022-nji ýylyň maýy: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp

Geçen aýyň köp sanly halkara derejedäki çäreleri — syýasy geňeşmeler, işewür gepleşikler, forumlardyr sergiler ynanyşmak, deňhukuklylyk, özara bähbitlilik ýörelgelerine esaslanýan köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşmak üçin meýdança bolmak bilen, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň bu ugurda alyp baran işlerini aýdyňlygy bilen açyp görkezdi.

24.05.2022

total-veiw

2533

2022-nji ýylyň apreli: döwlet Baştutanymyzyň daşary syýasy başlangyçlarynyň ugry bilen

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýäniň gyzyklanma bildirýän ýurtlarynyň ählisi bilen netijeli syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary yzygiderli ösdürip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda giň halkara hyzmatdaşlyk strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmegini dowam etdirýär.  

09.05.2022

total-veiw

3135

Türkmenistanyň UNIDO bilen hyzmatdaşlygy we onuň geljegi

35 ýyl mundan ozal ozon gatlagyny dargadýan maddalar boýunça Monreal protokoly – ozony dargadýan himiki serişdeleri önümçilikden we dolanşykdan aýyrmak arkaly ozon gatlagyny goramak maksady bilen işlenilip taýýarlanylan Wena konwensiýasyna halkara protoky gol çekmäge taýýarlanylypdy.

03.05.2022

total-veiw

1559

Täze şäher täze eýýamyň nyşany

2022-nji ýylyň 28-nji aprelde geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisinde Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň gurluşygynyň birinji tapgyry tamamlanmagy mynasybetli edara we ýaşaýyş jaýlarynyň, ýol we durmuş-ýaşaýyş düzümleriniň gurluşygy, dolandyryş merkeziniň abadanlaşdyrmagy hem-de onda ýaşaýjylary ýerleşdirmegi göz öňünde tutýan bu uly taslamanyň ikinji tapgry bilen baglanşykly meselelere garaldy.

23.04.2022

total-veiw

2003

Türkmenistan — Russiýa Federasiýasy: Dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama 20 ýyl

Dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama gol çekilmeginiň şu ýylda 20 ýyllygyny belleýän Türkmenistany hem-de Russiýa Federasiýasyny dostlukly gatnaşyklar baglanyşdyrýar. Häzirki döwürde strategik hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan döwletara gatnaşyklar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde depginli ösdürilýär.

21.04.2022

total-veiw

2299

2022-nji ýylyň marty: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlarynyň ugry bilen

Geçen aýda ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda geçirilen, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan guralan köp sanly işewürlik duşuşyklary, gepleşikler, syýasy geňeşmeler, halkara forumlar, sergiler, medeni çäreler we beýleki wakalar Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk döredijilikli strategiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky aýdyň beýanyna öwrüldi. Şol strategiýa ählumumy abadançylygyň hem-de durnukly ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilendir.

21.04.2022

total-veiw

2296

Türkmenistan – Ýaponiýa: netijeli gatnaşyklara otuz ýyl

22-nji aprelde Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlanyna otuz ýyl dolýar. Ýakynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministri Fumio Kisidanyň telefonara gepleşiginde geçen ýyllaryň dowamynda ynanyşmak ýörelgesi esasynda özara düşünişmek we netijeli hyzmatdaşlykda, ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmekde möhüm ýörelgeleri ýetilendigii bellediler. Toplanan hakyky tejribelere daýanýan iki ýurt mundan beýläk-de syýasy gepleşikleri, netijeli söwda-ykdysady hyzmatdaşlykda we medeni-gumanitar ýörelgelerde ýakyn gatnaşygy berkitmäge ymtylýarlar.

01.04.2022

total-veiw

3015

Nebitgaz senagatyny döwrebaplaşdyrmak Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmagyň möhüm ugrudyr

Häzirki döwürde ata Watanymyz ähli ulgamlarda, şol sanda ýangyç-energetika toplumynda hem giň gerimli özgertmeleri üstünlikli amala aşyrýar. Şunda ykdysadyýetiň durnukly ösüşi, ýurdumyzyň mundan beýläk-de öňe gitmegi we gülläp ösmegi hem-de halkymyzyň rowaçlygynyň üpjün edilmegi üçin nebitgaz senagatynyň ägirt uly mümkinçiliklerini netijeli ulanmak milli strategiýanyň möhüm ugry bolup durýar.

...47