mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Teswirlemeler

01.12.2021

total-veiw

665

Aşgabat sammiti dünýä metbugatynyň sahypalarynda

Şu ýylyň 28-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde üstünlikli geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammiti ýurdumyzyň başlangyjy boýunça yglan edilen 2021-nji ýylyň — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň esasy syýasy wakalarynyň birine öwrüldi.

23.11.2021

total-veiw

1571

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Saglygy goraýyş ulgamynda halkara gatnaşyklary işjeňleşdirmek dünýäniň ähli ýurtlarynyň bähbidinedir

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň 18-nji noýabrynda Koreýa Respublikasynda geçirilen Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda sanly ulgam arkaly çykyş edip, häzirki döwrüň hakykatynyň pandemiýa garşy bilelikde göreşmek we onuň ýaýramagy sebäpli ýüze çykan ýaramaz durmuş-ykdysady, ynsanperwer netijeleri azaltmak wezipesini öňe çykarýandygyny nygtady.

02.11.2021

total-veiw

2516

Parahatçylyk döredijilik milli Liderimiziň daşary syýasy strategiýasynyň esasydyr

Daşary işler ministrliginiň çärýekde bir gezek neşir edilýän «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» atly ylmy-tejribe žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.

01.11.2021

total-veiw

2049

Türkmenistan-FAO: hyzmatdaşlygyň tejribesi we geljegi

Türkmenistan halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak bilen baglanşykly öz milli bähbitlerini durmuşa geçirmekde halkara guramalary, şol sanda BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO) bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär. Hyzmatdaşlyk FAO-nyň we Türkiýäniň Hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň (FTHM) çäklerinde amala aşyrylýar, ol Azerbaýjanda, Gazagystanda, Gyrgyzystanda, Täjigistanda, Türkiýede, Türkmenistanda, Özbegistanda we beýleki ýurtlarda azyk howpsuzlygyny üpjün etmäge, oba ýerlerinde garyplygyň möçberini azaltmaga, tokaýlardan durnukly peýdalanmaga, çölleşmäge garşy göreşe hem-de ekoulgamy saklap galmaga ýardam edýär.

27.10.2021

total-veiw

2243

Merkezi Aziýanyň geljegi ugrunda

Aşgabatda geçirlen ýokary derejedäki türkmen-gazak gepleşikleri söwda-ykdysady, ulag-kommunikasiýa we medeni-ynsanperwer taýdan baglanşykly sebitdäki halklaryň abadan durmuşy ugrundaky tutan umumy maksadyna ýene bir goşant boldy.

20.10.2021

total-veiw

3057

Türkmenistan ulag diplomatiýasynyň hem-de üstaşyr polat ýollarynyň kuwwatyny artdyrýar

Geçen hepdede hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň möhüm ähmiýetli halkara forumlarda eden çykyşlary Türkmenistanyň ulag diplomatiýasynyň kuwwatynyň barha artýandygynyň nobatdaky aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

12.10.2021

total-veiw

4123

Milli Liderimiziň durmuş ugurly syýasatynyň baş maksady — halk baradaky alada

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly 8-nji oktýabrda geçirilen giňişleýin mejlisinde şu ýubileý ýylynyň dokuz aýynda ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan býujetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, hojalyk hasaplaşygynda işleýän kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberleri 10 göterim ýokarlandyryldy. Bu çözgüt Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» kesgitlenilen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini hem-de durmuş goraglylygyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmak maksady bilen kabul edildi.

12.10.2021

total-veiw

4553

Türkmenistan elektrik energiýasyny bol öndürýän we eksport edýän ýurtdur

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde ýylyň başyndan bäri ýurtda elektrik energiýasynyň öndürilişiniň ösüş depgininiň 111,6%, eksportynyň bolsa 134,5% barabar bolandygy bellenildi. Meýilnama, degişlilikde 113.3 we 178,1% ýerine ýetirildi. Türkmenistanyň elektrik energiýasy pudagynyň we eksport mümkinçiliginiň şeýle çalt ösmegi soňky ýyllarda amala aşyrylýan maksatly syýasatyň netijesidir. Bu pudaga uly möçberde maýa goýulýar, dünýäniň tehnologiýa taýdan ösen ýurtlary bilen bilelikde uly göwrümli taslamalar durmuşa geçirilýär, täze elektrik desgalarynda innowasion, ekologiýa taýdan howpsuz tehnologiýalar ulanylýar.

24.09.2021

total-veiw

3468

Türkmenistan saglygy goraýyş ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy ylmy esasda ösdürmek ugrunda çykyş edýär

Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 23-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisindäki sanly ulgam arkaly taryhy çykyşynda häzirki döwrüň dürli ählumumy wajyp meselelerini, şol sanda saglygy goraýyş ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleri çözmekde täze çemeleşmeleri teklip etdi.

01.09.2021

total-veiw

5635

Türkmenistan Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny durnukly durmuş-ykdysady ösüş bilen garşylaýar

Türkmenistan amatsyz daşarky ýagdaýlara garamazdan döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna durmuş-ykdysady ösüşde gazanan gowy netijeleri bilen barýar.

...45