mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Sport

news-photo

04.08.2022

total-veiw

674

Türkmenistanyň 30-njy futbol çempionaty başlandy

Türkmenistanyň 30-njy ýubileý futbol çempionaty Aşgabatda we Türkmenbaşyda geçen dört oýun bilen başlandy.

news-photo

03.08.2022

total-veiw

3144

Halkara ýaryşlaryň ýeňijilerini hormatlamak dabarasy

Şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynda geçirilen “Ýüpek ýoly — 2022” ralli-reýdinde hem-de geçen aýda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy.


news-photo

03.08.2022

total-veiw

3172

Türkmen türgenleri «Aziýanyň çagalary» oýunlarynda ýene bäş medal gazandylar

Wladiwostokda 13 – 16 ýaşly türgenleriň arasynda dowam edýän VII «Aziýanyň çagalary» halkara tomusky sport oýunlarynda Türkmenistanyň topary bir altyn we dört bürünç medala eýe bolmak bilen, ýene bäş medal gazandy.

news-photo

02.08.2022

total-veiw

2608

Türkmen türgenleri «Aziýanyň çagalary» VII halkara oýunlarynyň medallaryny gazandylar

Wladiwostokda 13 – 16 ýaşly türgenleriň arasynda geçirilýän «Aziýanyň çagalary» VII tomusky halkara sport oýunlarynda Türkmenistanyň topary ilkinji üç sany: altyn, kümüş we bürünç medallary gazanmagy başardy .

news-photo

01.08.2022

total-veiw

2395

«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň ikinji sany çap edildi

Häzirki wagtda sport halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegidir. 

news-photo

30.07.2022

total-veiw

1044

Türkmenistanyň 2022 Futzal Super ligasynda öňdebaryjylar «Gümrükçiden» has öňe saýlandylar

Türkmenistanyň Futzal Super ligasynda çempionlyk ugrunda göreş alyp barýan «Deňizçi» we «Köpetdag» 13-nji tapgyryň netijelerinden soň yzlaryndan galman gelýän «Gümrükçiden» has öňe saýlandy.

news-photo

30.07.2022

total-veiw

884

“Ýüpek ýoly-2022” ralli ýaryşynyň we agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynyň türkmen medalçylaryna Awazada sylag berler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde “Ýüpek ýoly–2022” ralli ýaryşy we agyr atletika boýunça ýetginjekler hem ýaşlar arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda baýrak alan sportçulary ýurduň ýolbaşçylarynyň adyndan sylaglamagy tabşyrdy.

news-photo

29.07.2022

total-veiw

594

Öňdäki toparlar barha arany açýarlar

Türkmenistanyň ikinji tapgyrynyň jemleýji bölümi Türkmenbaşy şäherinde geçirilýän 2022-nji ýyl Futzal Superligasynyň 12-nji tapgyrynyň oýunlary tamamlandy. Garaşylyşy ýaly, öňde barýan üç topar beýlekilerden arany barha açmak bilen, ýene bir ýeňiş gazandy.

news-photo

28.07.2022

total-veiw

957

Türkmen türgenleri «Aziýanyň çagalary» atly VII Halkara sport oýunlarynyň açylyş dabarasynda

Türkmenistanyň topary Wladiwostok şäherinde geçirilen «Aziýanyň çagalary» atly VII Halkara sport oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

news-photo

28.07.2022

total-veiw

913

Türkmen woleýbolçylary Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň kümüş medalyna eýe boldular

Türkmenistanyň woleýbol boýunça ýygyndy topary Gygyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň Çagyryş Kubogynyň ýaryşynda kümüş medala mynasyp boldy. Bu Türkmenistanyň we ýer eýeleri Gyrgyzystanyň ýygyndylarynyň duşuşygynda belli boldy.

...148