mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

04.06.2023

total-veiw

298

Tennis boýunça Merkezi Aziýa birinjiligi ugrundaky ýaryşa (U-12) gatnaşjaklar Aşgabada gelýärler

12 ýaşdan geçmedik oglan-gyzlaryň arasynda tennis boýunça Merkezi Aziýa birinjiligine gatnaşjaklar Türkmenistanyň paýtagtyna gelýärler. Ýaryşlar 5-nji iýundan 10-njy iýuna çenli Olimpiýa şäherçesiniň tennis toplumynda geçiriler.

news-photo

30.05.2023

total-veiw

1014

Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň birinji aýlawy tamamlandy

Ýokary liganyň toparlaeynyň arasynda futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň birinji aýlawy Maryda, Balkanabatda we Aşgabatda 9-njy tapgyryň üç oýny bilen tamamlandy.

news-photo

28.05.2023

total-veiw

2171

«Arkadag» futbol boýunça Türkmenistanyň çempionyny uly hasap bilen utdy

Ýokary liganyň toparlarynyň arasynda geçirilýän futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynda «Arkadag» futbol topary ýene-de bir uly ýeňiş gazandy.

news-photo

28.05.2023

total-veiw

1388

Aşgabat 12 ýaşa çenli tennisçileriň arasynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin ýaryşyny geçirmäge taýýarlanýar

Öňümizdäki günlerde Türkmenistanda tennis janköýerlerine uly waka garaşýar.

news-photo

26.05.2023

total-veiw

1993

Futbol boýunça Aziýa Kubogy-2024 ýaryşynyň saýlama bäsdeşliginde Türkmenistanyň ýaşlar toparynyň (U23) garşydaşlary belli boldy

Indoneziýanyň we Taýwanyň milli ýygyndy toparlary şu gün Malaýziýanyň paýtagtynda geçirilen futbol boýunça ýaşlar (23 ýaşa çenli) Aziýa Kubogy-2024 ýaryşynyň saýlama bäsleşigine atylan bije netijesinde Türkmenistan toparynyň bäsdeşleri diýlip kesgitlenildi.

news-photo

25.05.2023

total-veiw

2582

Halkara ýaryşlaryň ýeňijileri sylaglanyldy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzda 2023-nji ýylyň aprel-maý aýlarynda geçirilen abraýly halkara sport ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy.

news-photo

25.05.2023

total-veiw

1121

«Arkadag» AFK Kubogy-2018 ýaryşynyň finalyna gatnaşan topary utdy

Aşgabatda, Maryda we Türkmenbaşyda geçirilen oýunlar ýokary liganyň toparlarynyň arasynda futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 8-nji tapgyryny jemledi.

news-photo

24.05.2023

total-veiw

1860

Türkmenistanyň futbol çempionatynda «Köpetdag» «Nebitçini» ýeňdi we üçünji ýeri eýeledi

Toparlaryň arasyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 8-nji tapgyry Aşgabadyň «Köpetdag» bilen Balkanabadyň «Nebitçi» arasyndaky oýun bilen başlandy.

news-photo

23.05.2023

total-veiw

1542

«Deňizçi» «Senagatbankdan» utulmak bilen, çempionlyk ugrundaky göreşini kynlaşdyrdy

Ýurdumuzyň häzirki çempiony «Deňizçi» 10-njy tapgyrda «Senagatbankdan» 1:2 hasabynda utulmak bilen, Türkmenistanyň naýbaşy futzal ligasynda ikinji ýeňlişe sezewar boldy.

news-photo

23.05.2023

total-veiw

1752

«Arkadag» futbol topary uly ýeňiş gazandy

«Arkadag» ýokary liganyň toparlarynyň arasynda geçirilýän futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 7-nji tapgyrynda myhmançylykda geçen oýunda Marynyň «Energetigini» 5:1 hasabynda utmak bilen, ýene-de bir uly ýeňiş gazandy.

...169