mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Sport

news-photo

18.01.2022

total-veiw

183

«Altyn asyryň» we «Köpetdagyň» garşydaşlary belli boldy

Aziýa Futbol Konfederasiýasynyň Malaýziýadaky merkezinde geçirilen bije çekişliginde AFK-2022 Kubogynda türkmen toparlarynyň garşydaşlary kesgitlendi.

news-photo

17.01.2022

total-veiw

1185

Nädip Halkara sambo bileleşiginiň agzasy bolmaly?

Sambo – başa-baş söweş sporty, şeýle-de el söweşinde goranmagyň usuly. Bu söweş sungatynda başa-baş söweşleriň beýleki görnüşleriniň iň peýdaly usullarynyň birleşen toplumy. Sportuň bu görnüşi adamy terbiýelemegiň ýoludyr, ol diňe bir tilsim başarnyklaryny däl, eýsem ahlak-erk häsiýetlerini hem terbiýeleýär.

news-photo

17.01.2022

total-veiw

166

AFK-2022 çempionlar ligasynda «Ahal» toparynyň garşydaşlary belli boldy

Şu gün Aziýa Futbol Konfederasiýanyň esasy klub futbolynyň 41-nji we AFK Çempionlar ligasynyň 20-nji bäsleşiginiň Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) geçirilen bije çekişliginiň netijesinde Eýranyň «Fulad», BAE-den «Şabab Al-Ahli Dubaý» we Kataryň «Al-Garafa» toparlary Türkmenistanyň «Ahal» toparynyň garşydaşlary boldy.

news-photo

12.01.2022

total-veiw

2360

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy 2021-nji ýylyň jemini jemledi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň sport žurnalistleriniň we Ýokary liganyň futbol klublarynyň wekilleriniň arasynda ýazuw arkaly geçirilen pikir-soraşmanyň netijeleri boýunça, 2021-nji ýylyň futbol möwsüminiň jemi jemledi.

news-photo

11.01.2022

total-veiw

1266

Ýurdumyzyň futbol topary ýene-de AFK-nyň Çempionlar ligasynda çykyş eder

«Türkmennebitönümleri» Baş müdirlginiň «Ahal» topary 19 ýyldan soň ýene-de AFK-nyň Çempionlar ligasynda çykyş eder. Bu AFK-nyň Çempionlar ligasyna gatnaşmak üçin ygtyýarnama alandan soň belli boldy.

news-photo

08.01.2022

total-veiw

2275

Eziz Diýarymyzda Parižde geçiriljek Olimpiýa hem-de Paralimpiýa oýunlaryna milli ýygyndy toparlary taýýarlamak boýunça maksatnamany göz öňünde tutulýar

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa hem-de XVII Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak we olaryň bu halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmagy, milli ýygyndy toparlary toplumlaýyn esasda taýýarlamak boýunça maksatnamany hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyny taýýarlamak göz öňünde tutulýar. 

news-photo

06.01.2022

total-veiw

2640

Aziýa Kubogyna gatnaşmaga bije çekişligi geçirildi

Şu gün Malaýziýanyň paýtagtynda geçirilen bije atyşlykda futzal boýunça 12 gezek çempion bolan Eýranyň, şeýle hem Gyrgyz Respublikasynyň we Maldiwleriň ýygyndylary Aziýanyň 17-nji çempionatynda Türkmenistanyň bäsdeşleri boldular.

news-photo

05.01.2022

total-veiw

2411

Türkmen futzalçylary Aziýanyň Kubogyny almaga gatnaşmak üçin bäsleşerler

2022-nji ýylda Aziýanyň Kubogyny almak ugrunda jemleýji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazanmagyň bäsleşikleri Gyrgyzystanda geçiriler. Kiçi meýdançada oýnalýan futbol ýaryşlaryna gatnaşjak toparlaryň Merkezi we Günorta zolagynyň bäsleşiklerinde Türkmenistanyň ýygyndy topary hem çykyş eder.

news-photo

04.01.2022

total-veiw

2752

Türkmenistanly talyp pälwanlar Dünýä kubogy ugrunda ýaryşda baýrakly orunlary eýlediler

Kazan federal uniwersitetiniň Ýelabuga institutynda okaýan türkmenistanly talyplar Baýramoraz Guwanjow bilen Emirhan Esenow Ufa şäherinde (Başgyrdystan Respublikasy, Russiýa) geçirilen guşakly göreş boýunça Dünýä kubogy ugrundaky ýaryşda baýrakly orunlary eýelediler.

news-photo

04.01.2022

total-veiw

2011

Serdar Azmun 2021-nji ýylda Aziýanyň iň güýçli futbolçylarynyň üçlügine girdi

Asly eýranly türkmenlerden Russiýanyň «Zenit» klubunyň hüjümçisi Serdar Azmun 2021-nji ýylda Aziýanyň iň güýçli legionerleriniň üçlügine girdi.

...135