Sport
17.06.2021
eye
1093

Serdar Azmun: Türkmenistan çagalyk döwrümde uly futbol dünýäsine badalga berdi

«Men 9 ýaşymdakam maşgalamyz bilen Türkmenistanda ýaşaýan garyndaşlarymyza myhmançylyga bardyk», – diýip, 26 ýaşly, milleti türkmen bolan meşhur eýranly futbolçy Serdar Azmun, häzi...
15.06.2021
eye
1432

Onlaýn halkara ýaryşy — Ýewraziýa kubogy geçirildi

2021-nji ýylyň 22-23-nji maýy aralygynda Gazagystan Respublikasynyň Uralsk şäherinde karate-do boýunça wideo ýazgy üsti bilen onlaýn halkara ýaryşy — Ýewraziýa kubogy geçirildi. Bu...
09.06.2021
eye
1354

Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň wekilleri tennisi ösdürmek boýunça onlaýn derse gatnaşdylar

Türkmenistanyň Tennis federasiýasynyň tälimçisi Andreý Dowmatow Halkara Tennis federasiýasynyň (ITF) milli hünärmenler guran üçin onlaýn -okuwyna gatnaşdy.
29.05.2021
eye
2337

Buharestde we Tbiliside Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary tarapyndan guralan welosiped ýaryşlary geçdi

Türkmenistanyň Buharestdäki ilçihanasy Rumyniýanyň döwlete degişli bolmadyk «Green Revolution» (Ýaşyl rewolýusiýa) guramasynyň ýardam bermeginde Bütindünýä welosiped gününe we ýurd...
26.05.2021
eye
2035

Türkmen talyplary Kazanda geçirilen spartakiadada baýrakly ýeri eýelediler

Kazanda (Russiýa Federasiýasy) Tatarystan Respublikasyndaky daşary ýurtly talyplar üçin “Halklaryň dostlugy – 2021” atly spartakiada geçirildi. Ol sportuň dürli görnüşleri boýunça ...
24.05.2021
eye
1777

Türkmen ştangaçylary Daşkentde geçýän ýetginjekleriň dünýä çempionatynda medal ugrunda güýç synanyşarlar

23-nji maýda Daşkentde başlanan agyr atletika boýunça ýetginjekleriň arasyndaky dünýä çempionatyna Türkmenistandan bäş türgen gatnaşar. Bu barada biziň habarçymyza Türkmenistanyň S...
21.05.2021
eye
2218

Çalt oýnalýan küşt oýny boýunça Aşgabadyň açyk onlaýn-çempionatynyň ýeňijileri kesgitlenildi

Türkmenistanyň Küşt Federasiýasynyň türkmen paýtagtynyň  140 ýyllygyna bagyşlap küşt-şaşka mekdebinde  guran Aşgabat şäheriniň açyk onlaýn-çempionaty tamamlandy.  Bu ýaryşa wideoar...
19.05.2021
eye
2221

Aşgabatda uly tennis boýunça ýaryş geçirilýär

Köpugurly “Aşgabat” stadionynyň tennis meýdançalarynda uly tennis boýunça ýurduň çempionaty başlandy  we ol Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanýar.
14.05.2021
eye
1995

AFK -2021 Kubogynyň ilkinji duşuşygynda «Hujandyň» garşysyna «Аltyn asyryň» dokuz oýunçysy oýnady

Aşgabadyň «Аltyn asyry» AFK -2021 Kubogynyň «F» tapgyrynda geçiren ilkinji duşuşygynda Täjigistanyň «Hujant» topary bilen deňe-deň oýnady. Türkmenistanyň çempionynyň hüjümçisi Alty...
12.05.2021
eye
1314

«Altyn asyr» we «Ahal» AFK-2021 Kubogy ugrunda ýaryşa gatnaşarlar

«Altyn asyr» we «Ahal» türkmen futbol toparlary 14-nji maýdan 20-nji maý aralygynda merkezleşdirilen görnüşde Täjigistanda we Gyrgyzystanda geçiriljek AFK-2021 Kubogy ugrundaky ýar...