mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

20.09.2023

total-veiw

1541

Merdan Ataýew: «Türkmenistanyň toparynyň baýdagyny götermek meniň üçin uly abraý»

Suwda ýüzüji türgen Merdan Ataýew we dzýudoçy Maýsa Perdäýewa 23-nji sentýabrda Hytaýyň Hançžou şäherinde geçiriljek XIX tomusky Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň toparynyň baýdagyny götererler. Bu barada türkmen wekiliýetiniň ştabynda geçirilen iş mejlisinde yglan edildi.

news-photo

19.09.2023

total-veiw

1567

Türkmenistanly türgenler Türgenler obasyndaky Aziýa oýunlaryna gatnaşyjylara goşuldylar

Hytaýyň Hançžou şäherinde geljek şenbe güni geçiriljek yklymyň dürli ýurtlaryndan müňlerçe türgen we resmi adamlar, şol sanda türkmenistanly türgenler hem ХIХ tomusky Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gelýärler.

news-photo

18.09.2023

total-veiw

1656

Ýurdumyzyň türgenleriniň ilkinji topary ХIХ tomusky Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Hançžou şäherine geldi

Şu gün ýurdumyzyň türgenleriniň ilkinji topary 23-nji sentýabrdan 9-njy oktýabr aralygynda Hytaýda geçiriljek 19-njy tomusky Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Urumçiniň üsti bilen Aşgabatdan Hançžou şäherine geldi.

news-photo

14.09.2023

total-veiw

1803

Türkmenistanly türgenler Duşenbe şäherinde başlanan halkara ýaryşyň ikinji güni ýene medal eýelemegi başardylar

Duşenbede dowam edýän suwda ýüzmek boýunça halkara ýaryşyň ikinji güni türkmenistanly türgenler ýene dört medal gazandylar. Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň suwda ýüzüjileri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygyna we Araly halas boýunça halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisine bagyşlanan ýaryşa gatnaşýarlar. 

news-photo

13.09.2023

total-veiw

1986

Türkmenistanly türgenler Duşenbe şäherinde başlanan halkara ýaryşda dört medal eýelediler

Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň suwda ýüzüjileri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygyna we Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisine bagyşlanan ýaryşa gatnaşýarlar.

news-photo

12.09.2023

total-veiw

2354

Türkmenistanly agyr atletikaçy Saud Arabystanyda geçýän dünýä çempionatynda itip götermekde bürünç medal gazandy

Türkmenistanly sport ussady Gaýgysyz Töräýew Er-Riýadda (Saud Arabystany) geçýän agyr atletika boýunça 88-nji dünýä çempionatynda itip götermekde bürünç medal gazandy.

news-photo

10.09.2023

total-veiw

1788

«Köpetdag» Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynda öňdäki orny elde saklaýar

Paýtagtymyzyň «Köpetdag» topary Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynda ýene bir ýeňiş gazandy. 13-nji tapgyryň oýnunda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň topary TNGIZT-ni 6:2 hasabynda utmak bilen, söbügini basyp gelýän topardan 4 utuk öňdeligi elde saklady.

news-photo

07.09.2023

total-veiw

1663

Awazada Türkmenistanyň Naýbaşy futzal ligasynyň balkan tapgyry başlandy

Uzak arakesmeden soň Türkmenistanyň futzal Naýbaşy ligasy 12-nji tapgyryň oýunlary bilen täzeden başlady.

news-photo

06.09.2023

total-veiw

2239

Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy topary (U-23) Aziýa kubogy-2024 üçin saýlama taýýarlyk çäginde hytaýly deň-duşlaryndan üstün çykdy

Türkmenistanyň ýaşlar (23 ýaşa çenli) ýygyndy toparynyň futbolçylary Aziýa Kubogy – 2024 üçin saýlama ýaryşyň öňüsyrasynda hytaýly deň-duşlarynyň ýygyndy topary bilen geçirilen ýoldaşlyk duşuşygynda 2:0 hasabynda ýeňiş gazandy. Toparymyza bu ýeňşi Meýlis Durdyýewiň (51-nji minut) we Nurmyrat Rozyýewiň (71-nji) takyk urgulary getirdi.

news-photo

05.09.2023

total-veiw

2546

Türkmenistanyň agyr atletikaçylary Er-Riýadda geçýän dünýä çempionatyna gatnaşarlar

Er-Riýadda (Saud Arabystany) başlanan agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna Türkmenistandan 15 türgen gatnaşar. Erkekleriň arasynda geçirilýän 88-nji, zenanlaryň arasynda bolsa 31-nji bu ýaryş 117 ýurtdan 719 (365 erkek we 354 zenan) türgenleri bir ýere jemledi.

...174