mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Sport

news-photo

29.05.2024

total-veiw

192

Türkmenistanly ITF taekwondo ussatlary Estoniýada geçirilen «Balt Cup-2024» halkara ýaryşynda 37 medal gazandylar

Türkmenistanly türgenler Estoniýanyň paýtagtynda geçirilen ITF taekwondonyň olimpiýa däl görnüşi boýunça «Balt Cup-2024» halkara ýaryşynda 20 altyn, 7 kümüş we 10 bürünç medal gazanyp begendirmegi başardylar.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

627

Aşgabat — Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň «Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri» diýlip yglan edilmegi «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň möhüm wakalarynyň biri boldy. Mälim bolşy ýaly, bu çözgüt 24-nji maýda türkmen paýtagtynda geçirilen GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň çäklerinde biragyzdan kabul edildi. Munuň özi Aşgabat şäheriniň gününiň öňüsyrasynda ildeşlerimiz üçin ajaýyp sowgat boldy. Ýurdumyzda we daşary döwletlerde uly seslenmä eýe bolan bu şanly waka Türkmenistanyň GDA-nyň giňişliginde sport ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşýan uly goşandynyň nobatdaky ykrarnamasydyr.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

292

Saparmyrat Ödäýew Bangkokda geçirilýän Olimpiýa oýunlaryna saýlama boks ýaryşynda ikinji tapgyra çykdy

Türkmen türgenleri Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna boks boýunça saýlama ýaryşynda ikinji ýeňşini gazandylar. Bu üstünligi balkanabatly 23 ýaşly Saparmyrat Ödäýew gazandy.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

159

Türkmenistanyň futbolçylary Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň duşuşyklaryna taýýarlanýarlar

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndy topary Türkiýe Respublikasynyň Antalýa şäherindäki okuw-türgenleşik ýygnanşygyna gidip, ol ýerde 4-nji iýuna çenli Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynda Özbegistanyň we Gonkongyň toparlary bilen boljak duşuşyklara taýýarlyk görerler.

news-photo

27.05.2024

total-veiw

330

«Energetik» futbol topary «Nebitçi» toparyny utdy

Ýokary liganyň toparlarynyň arasynda geçýän Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 18-nji tapgyrynyň Balkanabatda ýerli «Nebitçi» topary bilen Mary şäheriniň «Energetik» toparynyň arasyndaky duşuşygy garaşylmaýan netije bilen tamamlandy.

news-photo

26.05.2024

total-veiw

555

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni giňden belleniler

2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň döreden her ýyl 3-nji iýunda bellenilýän Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanda birnäçe sport çäreleri guralar.

news-photo

26.05.2024

total-veiw

2065

Şükür Öwezow Bangkokda geçirilýän saýlama boks ýaryşynda ikinji tapgyra çykdy

Türkmen boksçulary Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşynda ilkinji ýeňşini gazandylar. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 5-nji ýyl talyby Şükür Öwezow şeýle üstünlige ýetdi.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

1632

Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynda «Altyn asyr» topary «Energetik» toparyny ýeňdi

Paýtagtymyzyň «Altyn asyr» topary Ýokary liganyň toparlarynyň arasynda Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň 17-nji tapgyrynda Mary şäheriniň «Energetik» toparyndan 6:0 hasabynda üstün çykdy.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

1649

Aşgabat şäheri GDA-nyň «Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri» diýip ykrar edildi

Paýtagtymyzda 2024-nji ýylyň 24-nji maýynda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň sport hyzmatdaşlygyny giňeltmek maksady bilen geçirilen mejlisinde Aşgabat şäherini «Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri» diýip yglan etmek baradaky Çözgüdi biragyzdan kabul edildi.

news-photo

24.05.2024

total-veiw

1360

Türkmenistanyň boksçulary Bangkokda geçirilýän saýlama ýaryşda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk gazanmak ugrunda bäsleşerler

Şu gün Bangkokda geçirilýän boks boýunça ikinji Bütindünýä Olimpiýa saýlama ýaryşynda üç türgen Türkmenistana wekilçilik eder.

...193