mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Hyzmatdaşlyk

news-photo

20.07.2024

total-veiw

575

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň Rumyniýa sapary

2024-nji ýylyň 18-nji iýulynda Buharestde Türkmenistan bilen Rumyniýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow, rumyn tarapyna - Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň Döwlet sekretary Ana Tinka ýolbaşçylyk etdi.

news-photo

19.07.2024

total-veiw

881

Demirgazyk-Günorta ugry: möhüm ulag-üstaşyr geçelgesi

2024-nji ýylyň 19-njy iýulynda Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherinde geçirilen ilkinji Demirgazyk-Günorta ugry boýunça söwda we logistika forumynyň çäklerinde Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň we Owganystanyň ulag ulgamynyň ýolbaşçylarynyň üçtaraplaýyn duşuşygy geçirildi. Duşuşykda üç döwletiň ulag ulgamynyň geljekki ösüşleri baradaky hyzmatdaşlykda dürli meseleler ara alyp maslahatlaşdy.

news-photo

17.07.2024

total-veiw

2749

Türkmenistanyň DIM-de «Türkmenistan – BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň ikinji mejlisi geçirildi

2024-nji ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde «Türkmenistan – BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň ikinji mejlisi geçirildi.

news-photo

17.07.2024

total-veiw

3213

Daşkentde bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň 18-nji mejlisi geçirildi

2024-nji ýylyň 16-njy iýulynda Daşkent şäherinde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň on sekizinji mejlisi geçirildi.

news-photo

16.07.2024

total-veiw

2125

Daşkent şäherinde Türkmen-Özbek işewürlik geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi

2024-nji ýylyň 15-nji iýulynda Daşkent şäherinde Türkmen-Özbek işewürlik geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi.

news-photo

14.07.2024

total-veiw

2133

KHBS üçin maglumat

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ABŞ-nyň 45-nji Prezidenti Donald Trampyň janyna howp salynmagy bilen baglanyşykly habary Türkmenistanda uly howatyrlanma bilen kabul edilendigi barada habar berýär.

news-photo

12.07.2024

total-veiw

3229

Türkmenistanyň Ilçisi Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk geçirdi

2024-nji ýylyň 11-nji iýulynda Türkmenistanyň Türkiýedäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mekan Işangulyýew bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ýasin Ekrem Serimyň arasynda duşuşyk geçirildi.

news-photo

11.07.2024

total-veiw

2774

Abadan durmuşyň bähbidine hyzmatdaşlyk

Şu gün paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda her ýylyň 11-nji iýulynda bellenilýän halkara sene — Bütindünýä ilat güni mynasybetli 2024-nji ýylda dünýä ilaty hakynda ählumumy Hasabatyň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi.

news-photo

11.07.2024

total-veiw

2549

Ženewada WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisi geçirilýär

2024-nji ýylyň 9-17-nji iýuly aralygynda Ženewada Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugynyň başlygynyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasyna (WIPO) agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisine gatnaşýar. Çäräniň çäginde WIPO-nyň düzüm birlikleriniň, ýörite komitetleriniň, sebitleýin toparlarynyň nobatdaky we adatdan daşary mejlisleri geçirilýär.

news-photo

06.07.2024

total-veiw

3000

Antoniu Guterriş BMG-niň Türkmenistandaky Merkezi wekilhanasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Şu gün ýurdumyza sapar bilen gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş BMG-niň Türkmenistandaky Merkezi wekilhanasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

...291