}
Hyzmatdaşlyk
24.02.2021
eye
442

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

24-nji fewralda BMG-niň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň (BMG ÝYK) Içerki ulag boýunça Komitetiniň 83-nji mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndak...
23.02.2021

Hyzmatdaşlyk

eye
401

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary wezipeli zenanlarynyň Konsultatiw duşuşygy geçirildi, oňa Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Türkmenistanyň milli parlamentleriniň wekilleri gatnaşdylar.

23.02.2021
eye
406

Türkmenistanyň we Fransiýanyň işewürler bileleşikleri hyzmatdaşlyk ýolunda

23-nji fewralda Türkmenistanyň Senagatçylar we  telekeçiler birleşmesiniň Başlygy Döwran Hudaýberdiýew bilen “MEDEF International”-yň (Fransiýanyň kärhanalar  hereketi) Ýerine ýeti...
18.02.2021
eye
887

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

Şu gün Daşary işler ministrliginde Beýik Britaniýanyň Premýer-ministriniň Türkmenistan boýunça söwda baradaky ýörite wekili hanym Emma Nikolsonyň ýolbaşçylygyndaky wekilleri bilen ...
17.02.2021
eye
769

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara okuw-ylmy merkezinde meşhur koreý alymlarynyň, professorlarynyň, ýurdumyzyň döwlet düzümleriniň, şonuň ýaly-da, paý
17.02.2021
eye
818

Diplomatik ýokary okuw mekdebinde türkmen-özbek duşuşygy

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda şahyr-filosof hem-de görnükli döwlet işgäri Zahiriddin Muhammad Baburyň doglan gününiň 538 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn-duşu...
15.02.2021
eye
742

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün wideoaragatnaşyk görnüşinde BMG-niň Çagalar gaznasynyň (UNISEF) wekilhanasy Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň ýurdumyzdaky edarasy bilen bilelikde, habar beriş serişdel...
04.02.2021
eye
1627

Mariý El Respublikasynyň (Russiýa Federasiýasy) ylmy intelligensiýasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

2021-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Baş konsullygynda (Kazan ş.) Baş konsul A.H.Baýramowyň Mari döwlet uniwersitetiniň (Ýoşkar Ola ş. Mariý El ...
04.02.2021
eye
1790

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

Şu gün Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministriniň BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti boýunça Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça komi...
04.02.2021
eye
1672

Türkmenistan – BAE dostluk, doganlyk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary

2021-nji ýylyň 2-4-nji fewraly aralygynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygynda...