mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Hyzmatdaşlyk

news-photo

05.08.2022

total-veiw

1104

Türkmenistan «Bitewi Hytaý» syýasatyny we HHR-iň territorial bitewiligini goldaýar

Şu gün, 2022-nji ýylyň 5-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Sýan Naýçen bilen duşuşdy.

news-photo

04.08.2022

total-veiw

1820

Türkmenistanyň Ilçisi Liwan Respublikasynyň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi M.Aýazow Liwan Respublikasynyň Prezidenti Mişel Auna şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Liwan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hökmünde (oturýan ýeri Ýerewan şäheri) özüniň ynanç hatlaryny dabaraly ýagdaýda gowşurdy.

news-photo

01.08.2022

total-veiw

3002

Özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk giňeldilýär

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna, şeýle hem söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasarlary, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory bilen Aýlagdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Baş sekretary Naýef Falah Mubarak Al-Hajrafiniň duşuşygy boldy.

news-photo

30.07.2022

total-veiw

1415

Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasyndaky Howpsuzlyk meseleleri boýunça iş toparynyň ilkinji duşuşygy

2022-nji ýylyň 30-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda Howpsuzlyk meseleleri boýunça iş toparynyň ilkinji duşuşygy geçirildi.

news-photo

28.07.2022

total-veiw

3291

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-özbek gatnaşyklaryň geljekki mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2022-nji ýylyň 28-nji iýulynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Akmaljon Kuçkarow bilen duşuşygy geçirildi.

news-photo

28.07.2022

total-veiw

2338

Türkmenistanyň DIM-de Daşary işler ministriniň HHR-nyň Ilçisi bilen duşuşygy geçirildi

2022-nji ýylyň 28-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sýan Naýçen bilen duşuşygy geçirildi.

news-photo

27.07.2022

total-veiw

2439

Daşkentde “Owganystan: howpsuzlyk we ykdysady ösüş” atly halkara maslahat geçirildi

2022-nji ýylyň 26-njy iýulynda Daşkentde “Owganystan: howpsuzlyk we ykdysady ösüş” atly halkara maslahat geçirildi. Forumyň işine resmi wekiliýetler, alymlar we ylmy barlagçylar, Owganystanyň goňşy ýurtlarynyň, şol sanda Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlarynyň, Russiýanyň, ABŞ-nyň, Eýranyň, Pakistanyň, Hindistanyň we Belgiýanyň öňdebaryjy seljeriş merkezleriniň ýolbaşçylary we bilermenleri, sebit we halkara guramalaryň, şol sanda BMG-niň, ÝB-niň, YHG-nyň, ŞHG-nyň ýolbaşçylary we hünärmenleri hem-de Owganystanyň wagtlaýyn Hökümetiniň wekiliýeti gatnaşdylar.

news-photo

25.07.2022

total-veiw

2057

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň mejlisi

Şu gün Daşary işler ministrliginde BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.  

news-photo

22.07.2022

total-veiw

1408

Türkmenistan BMG-de parahatçylykdörediji başlangyçlaryň birnäçesini taýýarlaýar

Türkmenistan BMG-de döwletara gatnaşyklarda ynanyşmagy ýokarlandyrmaga gönükdirilen parahatçylykdörediji başlangyçlaryň birnäçesini taýýarlaýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyzystan Respublikasynyň Çolpon-Ata şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 4-nji konsultatiw duşuşygynda aýtdy.

news-photo

22.07.2022

total-veiw

1346

Türkmenistan howpsuzlyk ulgamynda täze teklipleri öňe sürdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda howpsuzlygyň berk we uzak möhletli ulgamyny döretmek, bolup biläýjek, öňe gitmäge päsgel berip ýa-da bökdäp biläýjek howplary aradan aýyrmak boýunça netijeli çäreleriň görülmegine gönükdirilen täze oňyn başlangyçlar bilen çykyş etdi.

...215