mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Hyzmatdaşlyk

news-photo

02.12.2022

total-veiw

462

Türkmenistanyň wekiliýeti HMG-niň Geňeşiniň 113-nji sessiýasyna gatnaşdy

29-njy noýabrda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekilýeti Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherinde geçirilen Halkara Migrasiýa Guramanyň (HMG) Geňeşiniň 113-nji sessiýasyna gatnaşdy. 

news-photo

30.11.2022

total-veiw

2063

Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň mejlisi

Şu gün paýtagtymyzda Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň 11-nji mejlisi geçirildi. Oňa iki ýurduň birnäçe döwlet düzümleriniň, işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Nobatdaky mejlisiň gün tertibine ozal gazanylan ylalaşyklary, hususan-da, geçen mejlislerde öňe sürlen teklipleri iş ýüzünde ýerine ýetirmek, sazlaşykly ösýän hyzmatdaşlygyň geljekki täze ugurlaryny kesgitlemek meseleleri girizildi.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

2021

Türkmenistanyň we Türkiýäniň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2022-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Ankarada Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

news-photo

28.11.2022

total-veiw

1602

Türkmenistanyň wekiliýeti Duşenbede geçirilen AHHG-nyň Müdiriýetiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy

2022-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Duşenbe şäherinde Araly Halas etmegiň Halkara Gaznasynyň (AHHG) Müdiriýetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Çärede Türkmenistanyň wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Annageldi Ýazmyradow ýolbaşçylyk etdi.

news-photo

28.11.2022

total-veiw

1722

Owganystanyň Farýab welaýatynyň Garamgol etrabynyň Saglyk öýüniň durkunyň düýpli abatlanylmagy we ynsanperwer kömegi berilmegi bilen bagly geçirilen dabaraly çäre

2022-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Owganystandaky Baş konsullygyň gurnamagynda dabaraly resmi çäre geçirildi.

news-photo

26.11.2022

total-veiw

1497

Türkmenistanyň DIM-nde Adam hukuklary boýunça «Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» Dialogynyň mejlisi geçirildi

2022-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Adam hukuklary boýunça «Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» Dialogynyň 14-nji mejlisi geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

news-photo

25.11.2022

total-veiw

2560

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi

2022-nji ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Pak Jin bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

news-photo

24.11.2022

total-veiw

1974

Aşgabatda ýaşyl we wodorod energetikasy hem-de metanyň zyňyndylary ugurlary boýunça Türkmenistanyň we ÝB-niň bilelikdäki maslahaty geçirildi

2022-nji ýylyň 22-23-nji noýabrynda Aşgabatda «Ýaşyl energetika we ÝB-niň wodorodyň ulanylmagy we metanyň zyňyndylarynyň azaldylmagy boýunça strategiýasy» temasy bilen Ýewropa Bileleşiginiň we Türkmenistanyň bilelikdäki maslahaty geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

22.11.2022

total-veiw

2325

Türkmenistanyň DIM-nde BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça Müdirliginiň sebitleýin wekilhanasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2022-nji ýylyň 21-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň Neşe serişdeleri we jenaýatçylyk boýunça Müdirliginiň Merkezi Aziýada sebitleýin wekili hanym Aşita Mittalyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirdi. 

news-photo

21.11.2022

total-veiw

2110

Türkmenistanyň we BAE-niň Baştutanlary gapma-garşylyklaryň öňüni almakda BMG-niň ähmiýetini nygtadylar

Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň Baştutanlary gapma-garşylyklary duýdurmagyň we olaryň öňüni almagyň meselelerini çözmekde Birleşen Milletler Guramasynyň merkezi ornuny pugtalandyrmakda aýratyn ähmiýetini bellediler.

...223