Hyzmatdaşlyk
23.06.2021
eye
108

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Hökümetara okeanografik komissiýasynyň Assambleýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna saýlandy

2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Hökümetara okeanografik komissiýasynyň Assambleýasynyň 31-nji m...
23.06.2021
eye
142

Antoniu Guterriş: ynam gytlygyny ýeňip geçmegiň zerurlygy barada

Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 2021-nji ýyl «Parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edildi. Baş Assambleýanyň öňünde eden çykyşynda, i...
22.06.2021
eye
380

Türkmenistan Ählumumy asudalyk indeksinde ýokary galdy

Türkmenistan ýurtlaryň asudalgyny 23 görkeziji boýunça ölçeýän umumy indeksde --2021 Ählumumy asudalyk indeksinde (Global Peace Index) 7 dereje ýokary galdy.
21.06.2021
eye
361

Ekologiýa halkara hyzmatdaşlygyň möhüm ugrudyr

Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Türkmenistanyň howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly ýurt maksatnamalaryny işläp düzmekde hem-de bu mesele boýunça sebitleýin işleri a...
21.06.2021
eye
243

Inklýuziw we ýokary hilli durmuş hyzmatlary boýunça Bilelikdäki maksatnamanyň Ýolbaşçy komiteti gazanylan üstünlikler barada

Ýerli derejede inklýuziw ýokary hilli hyzmatlary ornaşdyrmak ýoly bilen durmuş goraglylygyny kämilleşdirmek boýunça Türkmenistanyň Hökümetiniň we BMG-nyň Bilelikdäki maksatnamasyny...
19.06.2021
eye
483

Türkmenistan YHG-nyň döwlet Baştutanlarynyň XV Sammitini geçirmäge taýýarlyk görýär

Türkmenistan Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň XV Sammitini geçirmäge taýýarlyk görýär. Bu ugurda işleriň gidişi barada hökümetiň wideoaragatnaşygy arkaly me...
18.06.2021
eye
845

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu ýylyň 16 — 18-nji iýuny günlerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekilleri Parlamentara Bileleşigiň (IPU) guramagynda onlaýn görnüşde geçirilen Elektron parlament bo...
18.06.2021
eye
946

BSG: sanjymlara deňhukukly ýeterlilik pandemiýany ýeňmäge ýardam eder

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň metbugat maglumatlarynda habar berlişi ýaly, Kornoulda, Birleşen Patyşalykda, geçen sammitde Ýedilik topara (G7) girýän ýurtlaryň ýolbaşçylar...
17.06.2021
eye
933

Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili Piter Burian Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň Başl
17.06.2021
eye
633

Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekiliniň Türkmenistana sapary

Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň iş sapary bilen Aşgabada gelen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Az...