Hyzmatdaşlyk
24.10.2021
eye
156

24-nji oktýabr- Birleşen Milletler Guramasynyň halkara güni

1945-nji ýylyň 24-nji oktýabry Birleşen Milletler Guramasynyň döredilen senesi bolup, bu sene her ýyl guramanyň agzasy bolan ýurtlarda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara güni h...
23.10.2021
eye
623

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti 24-25-nji oktýabrda Türkmenistana döwlet saparynda bolar

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti 24-25-nji oktýabrda Türkmenistana döwlet saparynda bolar. Bu barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde M...
22.10.2021
eye
1179

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy şanly senelere bagyşlanan tegelek stol geçirdi

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky diplomatik wekilhanasy eziz Diýarymyzyň taryhy şanly senelerine – mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna we Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyg...
22.10.2021
eye
2543

BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň wekili bilen gepleşikler geçirildi

2021-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO) Sebit...
21.10.2021
eye
3360

«Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» Bilelikdäki Komitetiniň 20-nji duşuşygy geçirildi

2021-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda «Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» Bilelikdäki Komitetiniň ýigriminji mejlisi göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Bu barada Türkmenist...
21.10.2021
eye
2778

Türkmenistanyň wekilýeti Owganystan boýunça geňeşmeleriň Moskwa formatynyň mejlisine gatnaşdy

2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Moskwada, RF-de Owganystan boýunça geňeşmeleriň Moskwa formatynyň mejlisi geçirildi. Çärä 10-dan gowrak döwletleriň wekilleri, şol sanda owgan hök...
18.10.2021
eye
4263

Türkmenistan — Russiýa: parlamentara gatnaşyklar ösdürilýär

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.Matwiýenkonyň arasynda geçi...
14.10.2021
eye
8998

Türkmenistan we BMG maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça onlaýn maslahaty geçirdi

13-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Baş Sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça müdirliginiň ýolbaşçysy Wladi...
13.10.2021
eye
8899

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün Türkmenistanyň wekiliýeti Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň ýolbaşçylygynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň we GDA gatnaşyjy döwletleriň Pa...
13.10.2021
eye
6916

Türkmenistan Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiň mejlisine gatnaşdy

2021-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Nur-Soltan şäherinde Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň (CICA) daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygy ge...