mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Hyzmatdaşlyk

news-photo

18.01.2022

total-veiw

368

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Özbegistana sapary amala aşyrdy

2022-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky hökümet wekiliýeti Özbegistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

18.01.2022

total-veiw

184

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi

17-nji ýanwarda Daşkent şäherinde Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi.

news-photo

15.01.2022

total-veiw

1607

Türkmenistana Owganystanyň wekiliýeti sapar bilen geldi

Owganystanyň Daşary işler ministriniň w.w.ý.ý. Amir Han Mottakiniň ýolbaşçylygyndaky owgan wekiliýeti Türkmenistana sapar bilen geldi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

12.01.2022

total-veiw

2349

Türki döwletleriň guramasynyň Daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçirildi

11-nji ýanwarda Türki döwletleriň guramasynyň Daşary işler ministrleriniň adatdan daşary onlaýn duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

12.01.2022

total-veiw

2345

GDA-nyň wekilleri 2022-nji ýyl meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşarlar

GDA agza ýurtlaryň Arkalaşygyň esasy we beýleki edaralaryndaky hemişelik Doly ygtyýarly wekilleriniň geňeşi, özüniň nobatdaky mejlisini 2022-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Belarus Respublikasynyň paýtagty Minsk şäherinde geçirer. Oňa Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Nazarguly Şagulyýew gatnaşar.

news-photo

11.01.2022

total-veiw

2241

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrleriniň arasynda telefon arkaly gepleşik

10-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministri A.Kamilowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

11.01.2022

total-veiw

2074

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Beýik Britaniýanyň Ilçisi bilen duşuşdy

2022-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi hanym Lýusia Waýld bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

news-photo

09.01.2022

total-veiw

1933

Türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça 8-9-njy ýanwarda Türkmenistanyň wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty Tähran şäherinde iş saparynda boldy. Saparyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen duşuşyklar geçirildi.

news-photo

04.01.2022

total-veiw

2805

Energiýa pudagynyň meselelerine garaldy

Energetika pudagynyň karbonsyzlaşdyrylmagy GDA-nyň Elektrik energiýasy Geňeşiniň (GDA EEG) 59-njy mejlisiniň esasy mowzugy boldy.

news-photo

24.12.2021

total-veiw

3816

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça metbugat maslahatyny geçirdi

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin Aşgabatda 2021-nji ýylyň netijelerine bagyşlanan metbugat maslahatyny geçirdi.

...200