mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
Arhiw
news-photo

18.05.2022

total-veiw

351

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Eziz wa­tan­daş­lar! Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak şanly sene — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň hem-de Döwlet baýdagynyň döredilmeginiň şanly 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

news-photo

17.05.2022

total-veiw

407

Türkmenistanyň Prezidenti “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi.

news-photo

17.05.2022

total-veiw

317

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

news-photo

17.05.2022

total-veiw

309

Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” kitaby rus dilinde neşir edildi

Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň maslahatlar zalynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. B

news-photo

17.05.2022

total-veiw

338

Watanymyzyň Konstitusiýasynyň 30 ýyllygy we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli maslahat

Şu gün, ýurdumyzyň iň täze taryhynda şanly seneleriň öňýanynda paýtagtymyzda “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna 30 ýyl: täze taryhy eýýäm we kanunçykaryjylyk işiniň häzirki zaman tejribesi” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

news-photo

17.05.2022

total-veiw

496

Nazary mehanika boýunça I Halkara olimpiadanyň netijeleri yglan edildi

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty tarapyndan nazary mehanika boýunça Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen I Halkara internet-olimpiadanyň netijeleri yglan edildi.

news-photo

17.05.2022

total-veiw

628

Aşgabatda Hazar deňziniň durnukly ösüşine we dolandyrylyşyna bagyşlanan okuw geçýär

Maý aýynyň 16-17-sinde Aşgabatda Türkmenistanyň Hazar deňzi institutynyň jaýynda «Hazar deňzi – durnukly ösüş we dolandyryş» atly nobat boýunça sekizinji okuw geçirilýär. Bu çäräni Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Halkara Okeanlar Instituty (HOI) we Türkmenistanyň Hazar deňzi instituty tarapyndan gurnaldy.

news-photo

17.05.2022

total-veiw

625

Brýussele saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň halkara guramalaryň ýolbaşçylary bilen birnäçe duşuşyklary geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Brýussel şäherine saparynyň çäklerinde 16-njy maýda birnäçe duşuşyklary geçirdi. 

news-photo

17.05.2022

total-veiw

573

Türkmenistan bilen BAE-nyň hyzmatdaşlygy ösdürilýär

2022-nji ýylyň 16-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen BAE-nyň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministrliginiň Döwlet ministri Ahmed Ali Al Saýegiň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. 

news-photo

17.05.2022

total-veiw

512

Babadaýhanlaryň gujurly zähmeti

Diýarymyzyň azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak we içerki bazarlary özümizde öndürilýän önümler bilen üpjün etmek boýunça ýurdumyzyň oba senagat toplumynyň öňünde goýlan wezipelere laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň ekarançylary ýeralmadan, gök-bakja ekinlerinden ýokary hasyl almak boýunça toplumlaýyn işleri alyp barýarlar.

...1843