24.10.2021
eye
92

Türkmenistanyň Halk artisti Öwez Gelenow

Teatrda 75, kinoda 20 keşp – bu, Türkmenistanyň Halk artisti Öwez Gelenowyň şu günki döredijilik işiniň netijesidir. Özi-de, keşpler diýseň dürli-dürli: gaýgyly we gülküli, oňyn we...
24.10.2021
eye
106

Lebap welaýatynda şaly oragyna köpçülikleýin girişildi

 Lebap welaýatynda oktýabr aýynyň 20-sinde köpçülikleýin şaly oragyna girişildi.
24.10.2021
eye
110

Patroklyň Hazar deňzine ekspedisiýasy

Nemes geografy, Aleksandr Makedonskiniň terjimehalynyň ýazary Rihard Henniň «Mugallymy bilen söhbetden soň Beýik Iskenderde Girkan deňzini öwrenmek islegi oýandy» diýip ýazýar. Gad...
24.10.2021
eye
78

Frontda-da, sportda-da tapawutlanan Ýusup Berdiýew

Türkmen gyzymyz Polina Gurýewanyň XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda şowly çykyşy ýaşlaryň ençemesinde sport bilen meşgullanmaga höweslerini has-da artdyrdy. Garaşsyz Türkmensitany...
24.10.2021
eye
128

24-nji oktýabr- Birleşen Milletler Guramasynyň halkara güni

1945-nji ýylyň 24-nji oktýabry Birleşen Milletler Guramasynyň döredilen senesi bolup, bu sene her ýyl guramanyň agzasy bolan ýurtlarda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara güni h...
23.10.2021
eye
605

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti 24-25-nji oktýabrda Türkmenistana döwlet saparynda bolar

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti 24-25-nji oktýabrda Türkmenistana döwlet saparynda bolar. Bu barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde M...
23.10.2021
eye
1240

Ýumşak gap çykarýan zawod işläp başlady

«Aziýa plastik» kärhanasy ýerli polipropilenden önümiň ilkinji tapgyryny çykardy. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda 1-nji oktýabrda ürgün serişdeler üçin polipropilen halta öndürý
23.10.2021

Sport

eye
82

Köpetdag» we «Ahal» Türkmenistanyň futbol çempionatynda ilkinji utuklaryny gazanyp bilmediler

Türkmenistanyň futbol çempionatynda wagty üýtgedilen 5-nji tapgyryň çäginde 1:1 hasaby bilen deňe-deň oýnap, «Köpetdag» we «Ahal» toparlarynyň futbolçylary ilkinji utuklary elden giderdiler. Duşuşyk köpugurly «Aşgabat» stadionynyň merkezi meýdançasynda geçirildi.

22.10.2021
eye
1077

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meselelerine h...
22.10.2021
eye
1163

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy şanly senelere bagyşlanan tegelek stol geçirdi

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky diplomatik wekilhanasy eziz Diýarymyzyň taryhy şanly senelerine – mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna we Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyg...