mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Arhiw
news-photo

20.04.2024

total-veiw

79

Eziz Diýarymyzda ýangyç-energetika toplumynyň desgalary döwrebaplaşdyrylýar

Türkmenistanda ýangyç-energetika toplumynyň desgalaryň durkuny täzelemek ugrunda zerur işler alnyp barylýar.

news-photo

20.04.2024

total-veiw

65

Ýurdumyzyň himiýa pudagyna ýapon tehnologiýalary ornaşdyrylar

Türkmenistanyň himiki serişdeleriň önümçiliginde ýaponkompaniýalarynyň öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrylmagy meýilleşdirildi.

news-photo

20.04.2024

total-veiw

74

Türkmenistanda sanly bank hyzmatlarynyň görnüşi artýar

Eziz Diýarymyzda karz edaralarynyň hasaplaşyk-töleg ulgamlaryny yzygiderli kämilleşdirmek, sanly bank hyzmatlarynyň görnüşlerini artdyrmak boýunça degişli işler geçirilýär.

news-photo

20.04.2024

total-veiw

79

Türkmenbaşy şäherinde Aragatnaşyk merkeziniň edara binasy gurlar

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde Aragatnaşyk merkeziniň edara döwrebap binasy gurlar. Sanly ulgam arkaly geçirilern Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan ulag-kommunikasiýa pudagyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew habar berdi.

news-photo

20.04.2024

total-veiw

78

Türkmenistanyň Ilçisi Pakistanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Ilçisi, Atajan Möwlamow Pakistanyň Premýer-ministri Muhammet Şehbaz Şarif bilen duşuşdy.

news-photo

20.04.2024

total-veiw

79

Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynda «Gilgameş» atly spektaklyň ilkinji gezek görkezilişi boldy

Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynyň baş režissýory Öwezmämmet Galandarow diňe bir Günbatar sebitde däl, eýsem, ýurdumyzda hem giňden tanalýan teatr ussatlarynyň biridir.

news-photo

20.04.2024

total-veiw

85

Ýeňiş güni mynasybetli weteranlara gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar

Ýeňiş güni mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan weteranlara gymmat bahaly sowgatlary gowşurylar.

news-photo

20.04.2024

total-veiw

82

Moskwa şäherinde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

2024-nji ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Moskwadaky Ilçihanasynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

news-photo

19.04.2024

total-veiw

522

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesine garaldy.

19.04.2024

total-veiw

255

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli geçiriljek döwlet çärelerine gowy taýýarlyk görmek we şol çäreleri ýokary derejede geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary hem-de çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

...2494