23.06.2021
eye
102

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Hökümetara okeanografik komissiýasynyň Assambleýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna saýlandy

2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Hökümetara okeanografik komissiýasynyň Assambleýasynyň 31-nji m...
23.06.2021
eye
129

Mahmyt Kaşgarynyň ensiklopediýasy türk medeniýetiniň ýadygärligidir

Ýaňy-ýakynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan guralan “Mahmyt Kaşgary Gündogaryň ylym älemindäki ýyl...
23.06.2021
eye
138

Antoniu Guterriş: ynam gytlygyny ýeňip geçmegiň zerurlygy barada

Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 2021-nji ýyl «Parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edildi. Baş Assambleýanyň öňünde eden çykyşynda, i...
23.06.2021

Wakalaryň jümmüşinde

eye
248

Lebap welaýatynyň edermen gallaçy babadaýhanlaryna, mehanizatorlaryna we ähli oba hojalyk işgärlerine

Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylynda sahawatly türkmen topragyndan welaýat boýunça guşgursak ak bugdaýyň 310 müň tonnadan gowragyny Watan harmanyna tabşyryp, bu ugurda bellenen şertnamalaýyn borçnamaňyzy üstünlikli berjaý edendigiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň her biriňize berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, alyp barýan asylly işleriňizde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw edýärin!

22.06.2021
eye
284

Medeniýet hepdeligi — 2021: dabaralara badalga berildi

Şu gün Lebap welaýatynyň edara ediş merkezinde 2021-nji ýylyň Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylyşy boldy. 
22.06.2021
eye
356

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatyna iş saparyna ugrady

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyna ugrady.
22.06.2021
eye
381

Özbegistanyň ykdysadyýet pudagynda Türkmenistan bilen gatnaşygy işjeňleşýär

Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Strategik we sebitara barlaglar institutynyň baş ylmy işgäri Türkmenistan bilen ykdysady pudakda gatnaşygyň işjeňleşýändigini hab...
22.06.2021
eye
378

Türkmenistan Ählumumy asudalyk indeksinde ýokary galdy

Türkmenistan ýurtlaryň asudalgyny 23 görkeziji boýunça ölçeýän umumy indeksde --2021 Ählumumy asudalyk indeksinde (Global Peace Index) 7 dereje ýokary galdy.
22.06.2021
eye
354

Gurluşyk serişdeleri: tebigy gorlar we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümler öndürilýär

Kiçi we orta telekeçiligi, hereket edýän subýektleriň telekeçilik başlangyçlaryny hemmetaraplaýyn goldamak boýunça işjeň we yzygiderli alnyp barylýan syýasat telekeçileri täze önüm...
22.06.2021
eye
126

Sanly ykdysadyýetiň milli ähmiýeti

Ýakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullygy akademiýasynda “Sanly dolandyryş” hünäri boýunça 2020 – 2021-nji okuw ýylynyň ilkinji uçurym toparyna magistr diplomyn...