25.02.2021
eye
352

Döwlet Baştutanymyz Mejlisiň deputatlary bilen duşuşdy

Şu gün Ruhyýet Köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen duşuşygy boldy. Onda milli parlamentiň öňünde durýan wezipeler anyklaş
24.02.2021
eye
320

Tabşyryklar wagtynda ýerine ýetiriler

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky ýurdumyzda iri çeper haly fabriginiň çeper elli ussatlarynyň ýüzlerçesi möhüm döwlet tabşyrygyny ýerine ýetirmäge girişdiler. Kärhanada TDH-nyň ...
24.02.2021
eye
597

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimliginde Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine...
24.02.2021
eye
438

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

24-nji fewralda BMG-niň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň (BMG ÝYK) Içerki ulag boýunça Komitetiniň 83-nji mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndak...
23.02.2021

Hyzmatdaşlyk

eye
397

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary wezipeli zenanlarynyň Konsultatiw duşuşygy geçirildi, oňa Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Türkmenistanyň milli parlamentleriniň wekilleri gatnaşdylar.

23.02.2021
eye
695

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Sanly ulgam merkezine baryp, bu ýerde  alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. Häzirki döwürde bu ugurda öňde goýlan wez...
23.02.2021
eye
340

«Dessanyň» hoşowaz çykyşlary

Daşoguz welaýatynyň M. Garlyýew adyndaky ýörüteleşdirilen sungat mekdebiniň «Dessan»  skripkaçylar topary  täze konsert maksatnamasyny taýýarlady.
23.02.2021
eye
400

Türkmenistanyň we Fransiýanyň işewürler bileleşikleri hyzmatdaşlyk ýolunda

23-nji fewralda Türkmenistanyň Senagatçylar we  telekeçiler birleşmesiniň Başlygy Döwran Hudaýberdiýew bilen “MEDEF International”-yň (Fransiýanyň kärhanalar  hereketi) Ýerine ýeti...
22.02.2021
eye
236

«Ýazmyrat, bu kitap bilen adyň asyrlar aşar»

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ylmy we döredijilik işleri boýunça prorektory Ýazmyrat Rejebowyň yzly-yzyna iki kitaby neşir edilenden soň kärdeşleri oňa W...
22.02.2021

Resmi

eye
269

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.A.Gylyjow hakynda

Saparmyrat Aşyrowiç Gylyjowy Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.