10.05.2021
eye
149

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly...
09.05.2021
eye
475

Köpçülikleýin ekologiýa çäreleri Watanymyzyň gülläp ösmegine goşantdyr

Aşgabat şäheriniň häkimligi we jemgyýetçilik guramalary paýtagtymyzda 10 — 25-nji maý günlerinde ekologik çäräni guramak baradaky başlangyç bilen çykyş edýär. Bu çärä isleg bildirý
09.05.2021
eye
323

Milli Liderimiz Ýeňiş gününiň 76 ýyllygynyň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy

Şu gün ýurdumyzda umumyhalk baýramçylygy — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bellenildi. “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda geçiri...
09.05.2021

Resmi

eye
296

Resmi habarlar

Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary has-da ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň hem-de onuň kiçi komitetleriniň türkmen böleginiň ýolbaşçylary bellenildi.

09.05.2021
eye
413

Milli Liderimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 7-nji maýda geçirilen mejlisinde özüniň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyny tamamlandygyny aýtdy.
09.05.2021
eye
227

Türkmenistan – Hytaý: strategik hyzmatdaşlyk ýoly bilen

Şu gün DIM-de Aşgabada iş sapary bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Le Ýuýçen bilen duşuşyk geçirildi.
09.05.2021
eye
304

Türkmenistana Hytaýyň “CoronaVac” sanjymy getirildi

Şu gün COVID-19 ýiti ýokanç keseline garşy Hytaýyň «Sinovac» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan “CoronaVac” waksinasynyň uly tapgyry Türkmenistana getirildi. Dünýäniň e...
09.05.2021
eye
104

Türkmen ştangaçylarynyň sekizisi ýetginjekleriň arasynda dünýä çempionatyna gatnaşjaklaryň sanawyna girizildi

Türkmen ştangaçylarynyň sekizisi agyr atletika boýunça 23–31-nji maýda ýetginjekleriň arasynda Daşkentde geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşjaklaryň  sanawyna girizildi. Bu barada...
09.05.2021
eye
116

TMK-nyň Uly zalynda Ýeňiş waspy ýetirildi

8-nji maýda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň  Uly zalynda kamera ansambly kafedrasynyň guramagynda Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygyna ba...
09.05.2021
eye
132

Türkmenistany ikinji Watany edinen frontçynyň ykbaly

Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli ähli ýerde uruş gahrymanlary mübäreklenýär. Men olaryň biri – Sergeý Tewosowiç Aganýan barada gürrüň bermekçi. Durm...