Jemgyýet
22.09.2021
eye
1022

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy dünýä metbugatynyň sahypalarynda

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny toýlaýan eziz Watanymyz Türkmenistan halka...
21.09.2021
eye
4085

Öz diliňiz barada gürrüň beriň: ÝUNESKO-nyň Bütindünýä diller atlasyny döretmäge gatnaşyň

BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşen edarasy (UNESCO) dünýä dilleri barada täze maglumatlary ýygnamak üçin, onlaýn soragnamany işe girizdi.
21.09.2021
eye
2078

Türkmenistan we BMG-niň Ösüş maksatnamasy pandemiýa taýýarlygy ýokarlandyrmak boýunça ylalaşyga gol çekdiler

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi « COVID-19 ýokanjyna seslenmek» taslamasyny durmuşa geçirmek maksadyndan BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilen ýurduň pandem...
20.09.2021
eye
5588

Arkadagyň ak ýollary abadan!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe berk bedenli, sagdyn ruhly ýaş nesilleriň, mekdep okuwçylarynyň ýol hereketleriniň düzgünlerini bilmegi we olary doly we dogry berjaý etm...
20.09.2021
eye
2567

Kesellere durnuklylygy güýçlendirýän türkmen pissesi

Güýz aýynda her bir kişiniň bedeni kesele garşy durnuklylygy berkitmäge mätäç bolýar. Howanyň üýtgemegi, sowuk howanyň täsiri we ýokanç keselleriň ýaýramagy saglyga ýaramaz täsir e...
19.09.2021
eye
4581

Misserian - taryhy ýer

Dehistan Hazar deňziniň golaýynda ýerleşýän ýer. Bu ýere gelýän taryhçylar, sungaty öwrenijiler hem-de ýönekeý zyýaratçylar gadymy kaşaň şäherlerden galan diwarlara, gadymy metjide...
18.09.2021
eye
4259

Türkmensitanda geçirilen halkara seminaryň tematikasy - «Akylly şäherler we energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri»

Şu hepdede ÝHGG-nyň Aşgabatdaky Merkezi «akylly şäherleriň» (Smart cities) oňyn tejribesini we ölçeglerini ilerletmek, geljegini hem-de wehimlerini ara alyp maslahatlaşmak we energ...
17.09.2021
eye
4985

Türkmenistana insulin dermanlarynyň birinji tapgyry getirildi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň BMG-nyň Ösüş maksatnamasynyň ýokanç däl kesellere gözegçilige ýardam etmek boýunça  bilelikdäki taslamasynyň çäkler...
16.09.2021
eye
4647

Türkmenistanyň Ombudsmeniniň diwanhanasy milli hukuk goraýjy edaralaryň Aziaýa-Ýuwaş okean forumynyň ýygnagyna gatnaşdy

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarlandyrylan wekiliniň — Ombudsmeniň diwanhanasy ilkinji gezek milli hukuk goraýjy edaralaryň Aziýa-Ýuwaş okean forumynyň onlaýn formatda...
16.09.2021
eye
7300

Telekeçiler mekdebi geodeziýaçy inženerleri taýýarlaýyş okuwyny guraýar

Geodeziýaçy inženerleri taýýarlaýyş okuwynda esasan diňleýjileriň döwrebap geodeziýa enjamlaryny ulanmak we gurluşyk işleri geçirilende amaly wezipeleri çözmek başarnygyny özleşdir...