mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

23.06.2022

total-veiw

284

Raýatlarymyzyň hukuk goragynda

Adalat ministrliginiň ulgamyna yzygiderli onlaýn hyzmatlar girizilýär. Soňky döwürde ilatyň hukuk häsiýetli hyzmatlardan peýdalanmagyny we dürli hukuk meseleler boýunça zerur maslahatlary almagyny ýeňilleşdirýän web-saýtlar döredilýär.

news-photo

21.06.2022

total-veiw

1932

Hünär taýýarlyk okuwlary üstünlikli geçirildi

2022-nji ýylyň 18-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň mejlisler jaýynda Gullugyň hataryna işe täze kabul edilen we hünär taýýarlygyny üstünlikli geçen ýaş harby gullukçylara ilkinji harby atlary dakmak dabarasy geçirildi. 

news-photo

20.06.2022

total-veiw

1010

Türkmenistanda şemally we yssy howa bolar diýlip çaklanylýar

Hepdäniň başynda howa ortaça +35 gradus bolar. Dynç günleri golaýlaşdygyça, termometriň sütüni +42 gradusa çenli ýokarlanar.

news-photo

17.06.2022

total-veiw

3745

Agyz-burun örtükleriniň haýsy ýerlerde dakylmagynyň hökmanylygyny bellenildi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi ýurdumyzda agyz-burun örtükleriniň haýsy ýerlerde dakylmagynyň hökmanylydygyny belledi. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň degişli Buýrugy Türkmenistanyň Adalat ministriliginiň resmi web-saýtynda ýerleşdirildi.

news-photo

17.06.2022

total-veiw

1768

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasynda iş duşuşygy geçirildi

2022-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirliginiň guramagynda Merkezi Aziýada serhetüsti hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça sebitleýin taslamanyň çäginde iş duşuşygy geçirildi.

news-photo

14.06.2022

total-veiw

2140

Netijeli işler alnyp barylýar

Türkme­nis­ta­nyň Oba ho­ja­lyk we daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak mi­nistr­li­gi­niň Daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak gul­lu­gy­nyň Tokaý ho­ja­ly­gy mü­dir­li­gi­niň Bal­kan we­la­ýat To­kaý hoja­ly­gyn­da netijeli işler alnyp barylýar.

news-photo

14.06.2022

total-veiw

1625

Amyderýa goraghanasy – gözellikler we täsinlikler dünýäsi

Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzda daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly çemeleşmek, ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek boýunça Birleşen Milletler Guramasy bilen ysnyşykly işläp, onuň konwensiýalarynyň onlarçasyna goşulýar we bu babatda netijeli işler amala aşyrylýar.

news-photo

13.06.2022

total-veiw

2258

Türkmenistanda güneşli tomus howasy güýje girdi

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +40 gradus yssy howa dowam eder.

news-photo

12.06.2022

total-veiw

2298

Ýokary hünärli ýaş harby gullukçylar ata Watanymyzyň ygtybarly goragynyň kepilidir

11-nji iýunda ýurdumyzyň Harby akademiýasynyň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň nobatdaky goýberilişi boldy. 

news-photo

07.06.2022

total-veiw

3316

Taryhy-medeni miras — watanymyzyň we halkymyzyň gymmatly baýlygy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan türkmen, iňlis hem-de rus dillerinde çärýekde bir gezek neşir edilýän “Miras” ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.

...223