mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Jemgyýet

news-photo

02.12.2021

total-veiw

216

Eziz Diýarymyzda internet hyzmaty kämilleşýär

Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň (HEB) täze hasabatyna görä, dünýäde internet ulanyjylaryň sany köpelýär, emma dünýä ilatynyň 37%-i üçin ol henizem elýeterli däl.

news-photo

02.12.2021

total-veiw

1072

ÝUNISEF Türkmenistana lukmanlar üçin şahsy gorag serişdelerini getirdi

Şu hepdede ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi  üçin şahsy gorag serişdelerini (ŞHS) getirdi.

news-photo

02.12.2021

total-veiw

1196

Mandarin möwsümi

Mandarin, esasan, gyş we Täze ýyl baýramçylygy bilen dahylly miwe hökmünde göz öňüňe gelýär. Häzirki wagtda söwda tekjelerini püre-pürlän bu sitrus miwesi hoşboý ysy bilen özüne çekýär.

news-photo

30.11.2021

total-veiw

779

Multimedia žurnalistikasy Aşgabatda geçirilen halkara onlaýn-seminaryň üns merkezinde

Aşgabatda mutltimedia žurnalistikasy boýunça onlaýn-okuw geçirildi.

news-photo

30.11.2021

total-veiw

842

Žurnalistika sanly ulgamda

Bütindünýä saglyk gününiň öňüsyrasynda 2019-njy ýylyň aprelinde her çärýekde bir gezek çap edilýän «Тürkmenistan Sport» halkara žurnalynyň ilkinji sany neşir edildi. 

news-photo

30.11.2021

total-veiw

523

Halkara maýyplar gününe bagyşlanan çäre

Dekabr aýynyň 3-ne tutuş dünýäde ýigrimi dokuzynjy gezek Halkara maýyplar güni belleniler. 1992-nji ýylda BMG-niň Baş Assambleýasy maýyplary jemgyýetçilik durmuşyna goşmak maksady bilen dünýä döwletlerini her ýyl şu sene mynasybetli çäreleri geçirmäge çagyrdy.

news-photo

29.11.2021

total-veiw

610

Howa maglumaty

Türkmenistanda üýtgäp durýan howanyň bolmagyna garaşylýar. Hepdäniň başynda howa +28 gradusa çenli maýlasa, hepdäniň ortasynda howanyň ep-esli sowamagy çakalnylýar.

news-photo

27.11.2021

total-veiw

1257

Aşgabadyň özüneçekijiligi

Aşgabadyň tebigatyň we adamlaryň tarapyndan döredilen aýratyn özüne çekijiligi bar. Syn edip görseňiz, paýtagtymyzyň ýaşaýjylary hiç haçan howlukmaýarlar. Howlukmak halkymyzyň mahsus häsiýeti däl. 

news-photo

27.11.2021

total-veiw

546

Türkmenistanyň Hindistandaky Ilçihanasy Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli çäre gurady

Türkmenistanyň Hindistandaky Ilçihanasy Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli dabaraly çäre gurady.

news-photo

27.11.2021

total-veiw

1328

Adam hukuklary gününe bagyşlanan wideo bäsleşigi

Her ýyl 10-njy dekabrda bellenilýän Adam hukuklary güni mynasybetli Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Ösüş Maksatnamasy ýaşlaryň arasynda wideo bäsleşigini yglan etdi. 

...201