mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

30.11.2022

total-veiw

2060

Türkmenistanyň mekdepleriniň uçurymlarynyň harby gulluga çagyryş möhletiniň yza süýşürilmegine hukugy bar

Ýurdumyzyň mekdepleriniň okuwy tamamlan ýylynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň giriş synaglaryna gatnaşmaga isleg bildiren uçurymlaryň harby gulluga çagyryş möhletiniň yza süýşürilmegine hukugy bar.

news-photo

30.11.2022

total-veiw

1340

«Diýarda» Diýaryň waspy» atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we «Diýar» žurnaly «Diýarda» Diýaryň waspy» atly döredijilik bäsleşigi yglan edildi.

news-photo

29.11.2022

total-veiw

1631

«Näme? Nirede? Haçan?» oýnunyň sport görnüşi boýunça ýurdumyzyň XVIII çempionatynyň netijeleri jemlendi

«Näme? Nirede? Haçan?» (NNH) oýnunyň sport görnüşi boýunça Aşgabatda geçen ýaryş dürli ýaşdaky 20 topary bir ýere ýygnady.

news-photo

29.11.2022

total-veiw

1776

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň adam hukuklaryny goraýan milli institutlaryň Sebitleýin maslahaty geçirildi

Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil – Adalatçy Ýazdursun Gurbannazarowa, Adalatçynyň diwanynyň wekili we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklary goramak baradaky komitetiň başlygy Stambulda geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň adam hukuklaryny goraýan milli institutlaryň Sebitleýin maslahatyna gatnaşdylar.

news-photo

28.11.2022

total-veiw

1608

Ýurdumyzda gijelerine howa sowar

Senenama laýyklykda gyşyň başlanmagy bilen ýurdumyzda aram salkyn howa bolar. Howanyň ortaça temperaturasy gündizlerine +18 gradus bolar. Hepdäniň dowamynda gijelerine howa sowar. Daşoguz welaýatynda gijelerine howanyň temperaturasy -7 gradusa ýeter diýlip çak edilýär. Mundan başga-da, käbir ýerlerde ýagyş ýagmagy mümkin.

news-photo

27.11.2022

total-veiw

1533

Amyderýanyň goragly jeňňelleri

Amyderýa döwlet tebigy goraghanasy Lebap welaýatynyň demirgazyk-gündogar çäginde ýerleşýär.

news-photo

25.11.2022

total-veiw

1291

Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň wekilleri paýtagtmyzyň mekdepleriniň birine baryp gördüler

25-nji noýabrda Aşgabat şäheriniň 117-nji orta mekdebinde Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň wekilleri «Tebigatyň aýratynlyklary» atly temasyndan açyk sapak geçirdiler.

news-photo

25.11.2022

total-veiw

1631

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli döredijilik bäsleşigi

Halkara Bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 27 ýyllygy mynasybetli, ýurdumyzyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi we Türkmenistanyň bedenterbiýe we sport baradaky Döwlet komitetiniň «Türkmenistan Sport» halkara žurnaly bilen bilelikde döredijilik bäsleşigini yglan etdi.

news-photo

25.11.2022

total-veiw

1359

USAID türkmen ýaşlaryna sanly bilim kurslaryny hödürleýär

USAID-iň häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy sanly bilim ugrundan okuwlary geçirer.

news-photo

24.11.2022

total-veiw

1232

Türkmenistanda täze ýaşlar žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi «Arkadagly ýaşlar» täze elektron žurnaly neşir etmäge taýýarlyk görýär. 

...239