mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

20.02.2024

total-veiw

555

Wladimir Kadyrow – «Türkmenistanyň ussat diplomaty»

Diplomatik gullugyň weterany Wladimir Akimowiç Kadyrow beýleki käbir kärdeşleri ýaly şu ýylyň 18-nji fewralynda bellenilen Türkmenistanyň Diplomatik işgärler güni şeýle hormat nyşany bilen sylaglandy.

news-photo

20.02.2024

total-veiw

440

Uly şäheriň täze aýratynlyklary

Daşoguz şäheri barha häzirki zaman aýratynlyklaryna eýe bolýar. Yzygiderli geçirilýän hemmetaraplaýyn çäreleriň netijesinde binagärlik we çeperçilik keşbi gözelleşýär, şäher meýdany has owadanlaşýar.

news-photo

19.02.2024

total-veiw

1522

Ýurdumyzda boljak howa barada maglumat

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, howa gijelerine -8... -10 gradus sowukdan, -1... +1 gradus aralygynda, gündizlerine -1... -3 gradusdan +7... +9 gradus aralygynda maýyl bolar.

news-photo

19.02.2024

total-veiw

1272

Surat bäsleşiginiň ýeňijileri Hazar döwlet goraghanasyna baryp gördüler

Her ýyl 19-njy fewralda Bütindünýä deňiz süýdemdirijiler güni ýa-da Bütindünýä kit güni bellenilýär. Däp bolşy ýaly, ýurtlaryň köpüsinde deňiz süýdemdirijilerini goramak meselesine jemgyýetçiligiň ünsüni çekmäge gönükdirilen tematiki çäreler geçirilýär.

news-photo

17.02.2024

total-veiw

1491

Türkmenistanyň Mejlisi maşgala gymmatlyklaryny gorap saklamak boýunça täze kadalary girizmek boýunça işleri alyp barýar

Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa çykyş edip, şu ýylyň ilkinji aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada maglumat berdi.

news-photo

16.02.2024

total-veiw

1985

«Türkmenhowaýollary» kompaniýasy täze ugurlaryň ikisini açdy

Aşgabat – Kuala-Lumpur ugry boýunça uçýan uçar Malaýziýanyň paýtagtyndaky howa menzile ýeňil gondy.

news-photo

16.02.2024

total-veiw

1878

Türkmenistanda Dördünji raýat forumy geçirildi

Türkmenistanda Dördünji raýat forumy geçirildi. Çäräni Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş agentligi (USAID) gurady. Oňa Mejlisiň, ministrlikleriň birnäçesiniň, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

news-photo

13.02.2024

total-veiw

1921

“Miras” žurnalynda halkymyzyň taryhy-medeni mirasy hakynda

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan her çärýekde neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Giň okyjylar köpçüligine niýetlenen žurnal halkymyzyň baý taryhy-medeni we ruhy mirasy boýunça täze açyşlar, barlaglaryň netijeleri baradaky makalalary özünde jemleýär.

news-photo

13.02.2024

total-veiw

1581

Türkmenistanly syýahatçylar Haýnan adasyna syýahat ederler

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Söwda-senagat edarasynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň Hytaýyň Hainan Weidu International Travel Co. Ltd kompaniýasynyň wekiliýeti bilen duşuşyklarynda syýahatçylyk ugurlaryny guramak we Aşgabat-Sanýa (Haýnan adasyna) uçar gatnawyny açmak mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

news-photo

12.02.2024

total-veiw

1949

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy

Şu gün Ahal welaýatynda 2023-nji ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan Ak bugdaý etrabyna degişli baýragy — ABŞ-nyň 1 million dollaryny gowşurmak dabarasy boldy.

...285