mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

27.03.2023

total-veiw

332

Merkezi saýlaw topary: Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň deslapky jemleri

Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar brifing geçirdi. Onda merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň deslapky netijelerini yglan etdi.

news-photo

27.03.2023

total-veiw

256

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary Grigoriý Logwinowyň ýolbaşçylygyndaky ŞHG-niň halkara synçylar toparynyň saparynyň çäklerinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri bilen duşuşyk boldy. 26-njy martda geçirilen Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary esasy ara alnyp maslahatlaşylan mesele boldy.

news-photo

27.03.2023

total-veiw

243

Halkara synçylar saýlawlaryň netijeleri boýunça brifingleri geçirdiler

Şu gün Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we Türki Döwletleriň Guramasynyň synçylar toparlarynyň geçiren brifinglerinde Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn etmegiň netijeleri yglan edildi. 

news-photo

27.03.2023

total-veiw

362

Söýgüli käre öwrülýär

Bagbançylyk we üzümçilik Daşoguz welaýatynda barha giň gerim alýar. 

news-photo

26.03.2023

total-veiw

1341

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Ol türkmenistanlylaryň ýurdumyzda mähriban Watanymyzyň bagtyýar geljeginiň bähbidine ýaýbaňlandyrylan demokratik özgertmelere işjeň gatnaşmaga bolan gyzyklanmalaryny äşgär etdi.

news-photo

26.03.2023

total-veiw

1363

Daşary ýurtlardaky raýatlarymyz saýlawlara gatnaşdylar

Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligine habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň hem-de konsullyk edaralarynyň ýanyndaky saýlaw uçastoklarynyň 42-sinde Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary ýokary guramaçylyk derejesinde, saýlawçylaryň işjeň gatnaşmaklarynda geçirildi.

news-photo

26.03.2023

total-veiw

1290

Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,12% ses berdi.

news-photo

26.03.2023

total-veiw

1266

Saýlawlar – 2023: türkmen jemgyýetiniň demokratik ýörelgeleri pugtalandyrylýar

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary dowam edýär. 


news-photo

26.03.2023

total-veiw

1175

Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça ses bermek dowam edýär

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň maglumatlaryna görä, sagat 15-e çenli Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna ähli saýlawçylaryň 74,48 göterimi, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlaryna 74,65 göterimi, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna 74,17 göterimi ses bermäge gatnaşdylar. 

news-photo

26.03.2023

total-veiw

1138

Parlament saýlawlarynda 60% gowrak saýlawçylar ses berdi

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary dowam edýär.

...251