}
Jemgyýet
18.02.2021
eye
832

Ýurdumyzyň Diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli maslahat

Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzyň Diplomatik işgärleriniň gününe gabatlanylyp, “Türkmenistanyň diplomatiýasy – onuň taryhy, häzirki dö
17.02.2021
eye
888

Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy

Şu gün “Bagtyýar zaman” obasynda 2020-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan S.A.Nyýazow adyndaky etraba mynasyp bolan...
17.02.2021
eye
767

Mekdepde ekologiýa baýramy -- Durnalar güni bellenildi

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň 30-njy mekdebinde tebigaty goramak guramalarynyň nyşany bolan dünýäde iň ajaýyp guşlaryň biri Durnalar güni mynasybetli ekologiýa baýramy geçir...
13.02.2021
eye
1071

14-NJI FEWRAL − ÄHLI AŞYKLAR GÜNI

− Oglum, näme ýüzüň salyk? − Basym baýram − Ähli aşyklar güni, ýöne men welin öz söwerime näme sowgat etjegimi bilemok. Adaty zadam beresim gelenok.
12.02.2021
eye
749

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Baş konsuly KDEU-nyň rektory we türkmen talyplary bilen duşuşdy

2021-nji ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Baş konsuly A. H. Baýramowyň Kazan döwlet energetika uniwersitetinde (KDEU) bu ýokary okuw mekdebiniň rekt...
08.02.2021
eye
1502

Türkmenistanda Internet hyzmatlarynyň nyrhnamalary arzanladyldy

Golaýda Türkmenistanyň Prezidenti Internetiň we beýleki aragatnaşyk hyzmatlarynyň bahasyna gaýtadan seretmegi, şeýle hem Internetiň ilat üçin  elýeterliligini üpjün etmegi tabşyrdy...
07.02.2021
eye
1231

Saýlawlaryň öňüsyrasyndaky möhüm tapgyr

Türkmenistanda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň 28-nji martda boljak saýlawlaryna işjeň taýýarlyk görülýär. Saýlaw kanunçylygyna laýyklykda, 6-njy fewralda dalaşgärleri ...
29.01.2021
eye
788

Türkmen himiýaçy – alymlarynyň ýurdumyzyň derman önümçiligine goşandy

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ylmyň önümçilige işjeň goşulmagy babatynda öňde goýa
29.01.2021
eye
866

Türkmenistan ýokanç keselleriň öňüni almak üçin sanjymlary hasaba almak işini dowam edýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny döwrebaplaşdy
28.01.2021

Jemgyýet

eye
357

Adam hukuklaryny üpjün etmek boýunça pudagara toparyň mejlisi

Şu gün Daşary işler ministrliginiň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara