Jemgyýet
20.06.2021
eye
738

“Türkmenpoçta” şereketi: uçar peteklerini paýtagt bölümlerinden almak bolýar

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň “Türkmenpoçta” Döwlet poçta aragatnaşygy şereketi Aşgabadyň ilaty üçin hyzmatlaryň gerimini giňeldýär. Paýtagtymyzyň poçta bölümlerinde indi diňe ...
19.06.2021
eye
888

Saglygy goraýyş ulgamy kämilleşdirilýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda Daşoguzda 450 orunlyk täze köpugurly hassahana we 150 orunlyk onkologiýa keselhanasy gurulýar. Saglygy gor...
15.06.2021
eye
1455

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Şu günler Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi saýlaw toparynyň tassyklan meýilnamasyna laýyklykda, welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň ygty...
15.06.2021
eye
1427

Bütindünýä donorçylyk güni we Türkmenistanda donorçylygyň möhüm ugurlary

Her ýyl 14-nji iýunda dünýäniň dürli ýurtlarynda Bütindünýä donorçylyk güni (World Blood Donor Day) bellenilýär. Ol 2005-nji ýylyň maý aýynda Ženewada geçirilen Bütindünýä saglygy ...
15.06.2021
eye
1092

Tebigaty goramak umumy wezipämizdir

17-nji iýun çölleşmä we gurakçylyga garşy Bütindünýä göreş günüdir. Laýyk 25 ýyl mundan öň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi BMG-niň çölleşmä garşy göreş boýunça Konwensiýasyn
11.06.2021
eye
1114

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary bugdaý oragyna girişdiler

Türkmenistanda orak möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, oraga 4-nji iýunda başlan Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň gallaçylarynyň yz ýany bilen, şu...
11.06.2021
eye
987

“Saglyk” Döwlet maksatnamasy: halk bähbitli täze başlangyçlar

Şu gün paýtagtymyzda saglygy goraýyş boýunça köpulgamlaýyn pudagara toparynyň 2021-nji ýyldaky I mejlisi geçirildi.
11.06.2021
eye
712

Emeli gaýa çykmak boýunça çagalar gözden geçirilişi

«Älem» medeni-dynç alyş merkezindäki emeli gaýada geçirilen gaýa çykmak boýunça festiwal çagalar üçin hakyky sport baýramy boldy.
11.06.2021
eye
488

«Türkmeniň ak öýi» – Daşoguzyň täze binagärlik keşbiniň bir bölegi

Daşoguzda «Türkmenin ak öýi» atly sosial-medeni maksatly täze uly desganyň gurluşygy jemleýji tapgyra girdi.
09.06.2021
eye
635

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby italýan diline terjime edildi we çapdan çykdy

Milli Liderimiziň giň okyjylar köpçüligine niýetlenilen meşhur edebi-filosofik eseri uly ruhy ähmiýete eýedir, sebäbi onda umumydünýä ösüşine goşant goşan türkmen halkynyň örän baý