mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

15.08.2022

total-veiw

2142

Türkmenistanda garaşylýan howa barada gysgaça maglumat

Hepdäniň dowamynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda howanyň temperaturasy +35 gradusdan ýokarda bolup, dynç günleri howa ýene-de +40 gradusa çenli gyzar.

news-photo

13.08.2022

total-veiw

2330

Türkmenistanda nesiller arasyndaky ilkinji söhbetdeşlik

Her ýylyň 12-nji awgustynda bellenýän Halkara ýaşlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynda nesiller arasynda ilkinji söhbetdeşlik geçirildi.

news-photo

12.08.2022

total-veiw

1155

Türkmenistanda Hazar deňziniň güni bellenildi

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni bellenildi. Bu baýramçylyk Hazarýaka döwletler tarapyndan her ýyl bellenilýär.

news-photo

12.08.2022

total-veiw

709

«МIR» teleradiokompaniýasynyň 30 ýyllygy mynasybetli fotosuratlar bäsleşigi

«Мir» telekanaly «Komsomolskaýa prawda» mediatoparynyň KP.RU saýty bilen bilelikde Arkalaşygyň ýurtlarynyň, şol sanda Türkmenistanyň hem-de Gruziýanyň medeniýetine, däplerine, nyşanlaryna we gyzykly wakalaryna bagyşlanan iň gowy fotoişleriň bäsleşigini yglan edýär.

news-photo

11.08.2022

total-veiw

1236

Gurtly ýaşaýyş toplumynyň gurluşygy tamamlanýar

Paýtagtymyzyň günbatar künjeginde Gurtly ýaşaýyş toplumynda 90 gektardan gowrak meýdany tutýan, dört gatly ýaşaýyş toplumynyň ak mermere beslenen binalarynyň gurluşyk işleri tamamlanyp barýar.

news-photo

11.08.2022

total-veiw

1100

Okuw üçin nähili torba saýlamaly?

Okuw ýylynyň başlanmagyna az wagt galdy, ata-eneleriň köpüsi üçin «Mekdebe gitmeli çaga üçin nämeler gerek?» diýen mesele ýüze çykýar.

news-photo

10.08.2022

total-veiw

2500

Türkmenistanda Hazar deňziniň halkara gününi bellemäge taýýarlyk görülýär

2006-njy ýylyň 12-nji awgustynda Hazaryň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly Konwensiýa güýje girdi. Bu taryhy resminama 2003-nji ýylyň noýabr aýynda bäş Hazarýaka döwletleriň: Azerbaýjanyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň wekilleri tarapyndan Tähranda gol çekildi.

news-photo

10.08.2022

total-veiw

689

Tomusky dynç alyş möwsümi tamamlanýar

Hazaryň ekologiýa taýdan arassa kenarynda, şypaly Gökderede hem-de welaýatlarda ýerleşýän çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde tomusky dynç alyş möwsüminiň tamamlanmagyna sanlyja gün galdy. Çagalar dynç alyş wagty gyzykly gezelençler etdiler, aň-paýhas, döredijilik we sport bäsleşiklerine gatnaşdylar, ýurdumyzyň tanymal adamlary bilen duşuşdylar. 

news-photo

10.08.2022

total-veiw

600

Çagalaryň we ýaşlaryň saglygy ýagdaýy boýunça webinar geçirildi

Ýakyn wagtda ildeşlerimiz COVID-19 soň çagalaryň we ýaşlaryň ýagdaýy baradaky ilkinji webinara gatnaşyp bilerler. Ol şu ýylyň 17-nji awgustynda geçiriler.

news-photo

09.08.2022

total-veiw

2070

Türkmenistanda täze ekologiýa taslamasy işe girizildi

Türkmenistan BMG-nyň biologik köpdürlüligi goramak, çölleşmäge garşy göreş, howanyň üýtgemegi, ozon gatlagyny goramak we beýleki tebigaty goraýyş esasy konwensiýalary we olara protokollary tassyklady. Olaryň arasynda Bazel Konwensiýasy bar. 

...228