mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

30.09.2023

total-veiw

493

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Şu gün Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan birnäçe kanunlaryň taslamalaryna garaldy hem-de kabul edildi. Maslahata degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

news-photo

29.09.2023

total-veiw

1723

Türkmen halkynyň Milli Lideri german kompaniýalaryny Arkadag şäheriniň senagat toplumyny döretmeklige gatnaşmaga çagyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň duşuşygyndaky çykyşynda german kompaniýalaryny Arkadag şäheriniň senagat toplumyny döretmeklige gatnaşmaga çagyrdy.


news-photo

29.09.2023

total-veiw

537

Howanyň üýtgemegi şertlerinde obanyň ýaşaýjylarynyň mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça okuw guraldy

Azyk we oba hojalyk guramasy FAO we Bütindünýä ekologiýa gaznasynyň GEF «Merkezi Aziýanyň we Türkiýäniň oba hojalyk önümçiliginiň guraklaşan we şorlaşan landşaftlarynda tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmak» (CACILM-2) taslamasy Türkmenistanda howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak boýunça netijeli işe goşant goşýar.

news-photo

28.09.2023

total-veiw

1443

Dostlukly ýurtlaryň Türkmenistana gutlaglary beýan edildi

27-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde ýerleşýän dünýäde iň beýik «Burj Halifa» diňiniň ýüzünde ýurdumyzyň Döwlet baýdagynyň şekili şöhlelendirildi. 

news-photo

28.09.2023

total-veiw

1350

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy — dünýä metbugatynyň sahypalarynda

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary astynda geçýän ýylda Watanymyz dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsüni özüne çekýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda we daşary döwletlerde dürli çärelerdir dabaralar geçirilip, döwletimiziň gazanan üstünliklerini, ýeten belent sepgitlerini beýan edýän, owadan bezelen neşirler çap edilýär. 

news-photo

27.09.2023

total-veiw

1496

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär.

news-photo

27.09.2023

total-veiw

1483

Watanymyzyň bagtyýar halkynyň asuda durmuşynyň goragçylaryna sylaglar gowşuryldy

Şu gün ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna hem-de işgärlerine döwlet sylaglaryny gowşurmak, harby we ýörite atlary dakmak, hünär derejelerini bermek dabaralary boldy.

news-photo

26.09.2023

total-veiw

1417

Ýurdumyzda howa gijelerine salkynlar

Hepdäniň dowamynda eziz Diýarymyzda, açyk howa bolar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar.

news-photo

25.09.2023

total-veiw

2528

Watanyň we halkyň öňünde bitirilen aýratyn hyzmatlar üçin döwlet sylaglary

Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, halkara abraýynyň belende göterilmegine uly şahsy goşant goşan halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň iň gowy işgärlerini, önümçiligiň öňdebaryjylaryny, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, olaryň düzümleýin guramalarynyň wekillerini, döredijilik işgärlerini, zähmet weteranlaryny sylaglamak dabarasy geçirildi.


news-photo

25.09.2023

total-veiw

1999

Türkmenistanyň täze raýatlaryna pasportlar gowşuryldy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Döwlet migrasiýa gullugynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy.

...270