Jemgyýet
09.05.2021
eye
499

Köpçülikleýin ekologiýa çäreleri Watanymyzyň gülläp ösmegine goşantdyr

Aşgabat şäheriniň häkimligi we jemgyýetçilik guramalary paýtagtymyzda 10 — 25-nji maý günlerinde ekologik çäräni guramak baradaky başlangyç bilen çykyş edýär. Bu çärä isleg bildirý
09.05.2021
eye
445

Milli Liderimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 7-nji maýda geçirilen mejlisinde özüniň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyny tamamlandygyny aýtdy.
09.05.2021
eye
150

Türkmenistany ikinji Watany edinen frontçynyň ykbaly

Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli ähli ýerde uruş gahrymanlary mübäreklenýär. Men olaryň biri – Sergeý Tewosowiç Aganýan barada gürrüň bermekçi. Durm...
08.05.2021
eye
208

«Hatyra» kitabynyň birinji jildiniň täze neşiri

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda faşizme garşy söweşlerde gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda «Hatyra» kitabynyň birinji jildiniň gaýtadan işlenen iki...
08.05.2021
eye
30

Demirýolçy esger Anna Araşewiň durmuş ýoly

Anna Araşewi tanaýanlaryň ählisi-de onuň tutanýerlili adam bolandygyny belleýärler.
08.05.2021
eye
152

«Siz hemişe hakydamyzda – biz size buýsanýarys!»: Aşgabatda «Ölmez-ýitmez polk» çäresi geçirildi

8-nji maýda bütin dünýäde Ikinji jahan urşunda wepat bolanlaryň ýagty ýadygärligine bygyşlanan çäreler geçirilýär. Şol gün A.S.Puşkin adyndaky türkmen-rus mekdebinde «Ölmez-ýitmez ...
08.05.2021
eye
144

Mary welaýatynda Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlar sarpalandy

Baýramçylyk günlerinde Beýik Watançylyk urşunyň weterany Nikolaý Pawlowiç Skotnikowyň öýüne gelýän myhmanlaryň sany artýar. Beýik Ýeňşiň öňisyrasynda Marynyň iň ýaşulylarynyň biri ...
07.05.2021
eye
143

Tylda zähmet çekenler: Aždar Kepbanow

1931-nji ýylda demirýoluň Aşgabat – Duşak we Aşgabat – Bamy böleginde teplowozlar arkaly yzygiderli ýolagçy gatnatmak hem-de ýük daşamak başlananda, maşinist Aždar Kepbanow bu waka...
06.05.2021
eye
394

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit edarasy hem-de onuň ýurt boýunça edarasy bilen ...
04.05.2021
eye
346

Onlaýn-duşuşyga gatnaşyjylar ýurtda telekeçi-ombudsman institutyny döretmegi maslahatlaşdylar

«Merkezi Aziýada howpsuz migrasiýa» taslamasynyň çäginde ýurtda telekeçileriň hukugyny goramak boýunça ygtyýarly wekiliň, ombudsmanyň wezipesini döretmek barada webinar geçirildi.