mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

29.05.2024

total-veiw

69

Watan goragçylary harby taýýarlygyň ýokary derejesini görkezdiler

Şu gün ýurdumyzyň günbatar sebitinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň şahsy düzüminiň harby hünär ussatlyklaryny has-da ýokarlandyrmak, Milli goşunyň söweşjeň taýýarlygyny gözden geçirmek maksady bilen, bilelikdäki harby okuw meýdan türgenleşikleri geçirildi.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

244

Galyndylardan öndürilen önümleriň döredijilik bäsleşigi

5-nji iýunda bellenilýän Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli «Ýaş tebigatçy» jemgyýetçilik guramasy we «Dizaýn plýus» döredijilik birleşigi galyndylardan öndürilýän önümleriň täze bäsleşigini yglan edýär. Oňa höwesek her kişi gatnaşyp biler. 

news-photo

28.05.2024

total-veiw

187

Türkmenistanda gender deňligi boýunça Milli Hereketleriň Meýilnamasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik geçirilýär

2024-nji ýylyň 7-nji maýyndan 6-nji iýunyna çenli Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasy we ÝHHG-niň Merkezi bilen bilelikde 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Türkmenistanda gender deňligi boýunça Milli Hereketleriň Meýilnamasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik boýunça Aşgabatda we welaýatlarda birnäçe «Tegelek stol» duşuşygyny geçirýär.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

449

1-nji iýundan Aşgabat bilen Awazanyň arasynda awtobus gatnawy ýola goýlar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 1-nji iýundan başlap Aşgabat — Awaza — Aşgabat ugurlary boýunça gündelik awtobus gatnawyny ýola goýar.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

288

Türkmenistanyň wekiliýeti Türkiýede ýer dolandyryş usullary bilen tanyşýar

Türkmenistanyň wekiliýeti ýerleriň zaýalanmagynyň öňüni almak we çölleşmä garşy göreş tejribesi bilen tanyşmak üçin Türkiýede bolýar.

news-photo

27.05.2024

total-veiw

464

«Türkmentelekom» topary maglumat howpsuzlygy boýunça halkara kiber çempionatynda ýeňijileriň üçlügine girdi

«Russiýanyň sanly senagat industriýasy» maslahatynyň çäklerinde kiberdurnuklylygyny barlamak we halkara derejesinde tejribe alyşmak üçin onlaýn bäsleşik geçirildi.

news-photo

27.05.2024

total-veiw

633

Türkmenistanda yssy howanyň bolmagyna garaşylýar

Maý aýy tamamlanyp gelýär we tomus paslynyň howasy ýuwaş-ýuwaşdan bat alýar. Hepdäniň dowamynda Türkmenistanda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çak edilýär. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. 

news-photo

27.05.2024

total-veiw

187

Türkmenistanyň Adalatçysy bilen ÝUNISEF-iň wekili çaga hukuklarydyr bähbitlerini üpjün etmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

BMG-niň Türkmenistandaky Çagalar gaznasy edarasynyň başlygy Muhammet Faýazi we Türkmenistanyň Adalatçysy Ýazdursun Gurbannazarowanyň duşuşygynda çaga hukuklaryny goramak we öňe sürmek, ýurduň ýaş nesline ýokary hilli bilim bermek, onuň saglygyny goramak we ony hemmetaraplaýyn ösdürmek üçin ähli zerur şertleri döretmek babatynda hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

news-photo

27.05.2024

total-veiw

1079

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümi şatlyk-şowhuna beslener

Lebap welaýat häkimligi hem-de welaýat Baş bilim müdirligi tarapyndan maksatnamalaýyn işleriň alnyp barylmagy netijesinde çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk işleri tamamlandy.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

1458

Paýtagtymyzda iri kottej ýaşaýyş jaý toplumy ulanmaga berildi

Şu gün Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň “Çoganly” ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýynyň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli dabara geçirildi.

...303