mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Jemgyýet

news-photo

09.12.2023

total-veiw

217

Aşgabatda Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň täze edara binasy açyldy

Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň täze edara binasynyň açylyş dabarasy boldy.

news-photo

07.12.2023

total-veiw

1434

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanynda döredilen «Arkadagly Ýaşlar» elektron žurnalynyň täze sany okyjylara ýetirildi. Žurnal «Türkmenmetbugat» web saýty arkaly paýlaşyldy.

news-photo

07.12.2023

total-veiw

1482

Türkmenistanda çagalaryň hukuklarynyň goralmagy üpjün edilýär

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň işgärleri, ÝUNISEF-iň wekilleri we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň polisiýa bölüminde çagalar üçin dostlukly ikinji otagy açdy. Ejir çeken ýa-da jenaýata şaýat bolan çagalaryň goragyny güýçlendirmek üçin döredilen bu otag ýaşyny, kämillik derejesini we psihologik ýagdaýyny göz öňünde tutup, olary howpsuz hem hoşniýetli gurşaw bilen üpjün edýär.

news-photo

06.12.2023

total-veiw

1723

Baýramçylyk söwdasy ýola goýuldy

5-nji dekabrdan başlap Aşgabatda, Arkadag şäherinde we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda Halkara Bitaraplyk gününe we ýetip gelýän Täze ýyl baýramçylygyna bagyşlanan baýramçylyk söwdasy ýola goýuldy.

news-photo

05.12.2023

total-veiw

1553

Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi “CAREC” maksatnamasynyň baýragyna mynasyp boldy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda jemgyýetde zenanlaryň işjeňligini artdyrmaga aýratyn üns berilýär.

news-photo

04.12.2023

total-veiw

1296

Türkmenistanda hepdäniň ahyrynda howa birden sowar

Hepdäniň başynda maýyl bolandygyna garamazdan, dynç günleri golaýlaşdygyça Türkmenistanda howanyň birden peselmegine garaşylýar. Howa gündizlerine ortaça +12 gradus bolar.

news-photo

04.12.2023

total-veiw

1334

Türkmenistanda hepdäniň ahyrynda howa birden sowar

Ýurdumyzda hepdäniň başynda maýyl bolandygyna garamazdan, dynç günleri golaýlaşdygyça howanyň birden peselmegine garaşylýar. Howa gündizlerine ortaça +12 gradus bolar.

news-photo

01.12.2023

total-veiw

2294

Arkadagly Gahryman Serdarymyz: Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýandygyny aýtdy.

news-photo

01.12.2023

total-veiw

2204

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanda BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini açmak barada başlangyjy tassyklady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistanda BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini açmak barada başlangyjy tassyklady.

news-photo

30.11.2023

total-veiw

2162

Türkmen obasynyň täze keşbi boýunça döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

29-njy noýabrda Jemgyýetçilik guramalary merkezinde Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi geňeşiniň «Türkmenistan» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde geçiren türkmen obasynyň täze keşbi boýunça döredijilik bäsleşiginiň jemini jemlemek we ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

...276