mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Resmi

20.07.2024

total-veiw

471

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çagyrmak we guramaçylykly geçirmek hakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Karary

Şöhratly ata-babalarymyzyň döwleti dolandyrmakda toplan köpasyrlyk tejribesine daýanyp, olaryň parasatly wesýetlerine eýerip, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm meselelerini çözmäge ilatymyzyň wekilleriniň giňden gatnaşmagyny üpjün etmek, jemgyýetiň agzybirligini, jebisligini berkitmek, milli demokratiýany ösdürmek boýunça gazanylan üstünlikleri döredijilikli kämilleşdirmek hem-de Türkmenistanyň halkynyň bähbitlerine wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edarany – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini gmamaçylykly geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumy karar edýär:

19.07.2024

total-veiw

871

Integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döwlet belligine almak bilen baglanyşykly hereketleriň amala aşyrylmagy üçin ýygymlary tölemegiň Tertibi tassyklanyldy

“Integral mikroshemalaryň topologiýalarynyň hukuk goragy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, integral mikroshemalaryň topologiýalarynyň hukuk goragy we peýdalanylmagy bilen bagly gatnaşyklary düzgünleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döwlet belligine almak bilen baglanyşykly hereketleriň amala aşyrylmagy üçin ýygymlary tölemegiň Tertibi hem-de degişli ýygymlaryň möçberi tassyklanyldy.

17.07.2024

total-veiw

2439

Ýer böleklerini eýeçilige, peýdalanmaga we kärendä bermek boýunça namalary resmileşdirmegiň, hasaba almagyň we bermegiň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň ýer serişdelerini rejeli we netijeli peýdalanmak hem-de ýer gatnaşyklaryny kadalaşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýer böleklerini eýeçilige, peýdalanmaga, kärendä bermek boýunça namalary resmileşdirmegiň, hasaba almagyň we bermegiň Tertibi hem-de ýer meseleleri baradaky döwlet topary hakynda Düzgünnama tassyklanyldy.

12.07.2024

total-veiw

3427

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberini ýokarlandyrmak hakynda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, ilatymyzyň ýaşaýyş şertlerini hem-de durmuş taýdan goraglylygyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmak maksady bilen, karar edýärin:

12.07.2024

total-veiw

4668

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.M.ORAZDURDYÝEWA hakynda

Baýramgül Motyýewna Orazdurdyýewany Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň bilim ministri wezipesinden boşatmaly.

12.07.2024

total-veiw

3448

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany J.Ş.GURBANGELDIÝEW hakynda

Jumamyrat Şamyradowiç Gurbangeldiýewi Türkmenistanyň bilim ministri wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly.

12.07.2024

total-veiw

2784

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany N.B.ORAZGELDIÝEW hakynda

Nurmuhammet Baýramberdiýewiç Orazgeldiýewi Türkmenistanyň dokma senagaty ministri wezipesine bellemeli.

12.07.2024

total-veiw

3704

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

12.07.2024

total-veiw

3295

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany R.Ş.REJEPOW hakynda

Resul Şyhdurdyýewiç Rejepowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň dokma senagaty ministri wezipesinden boşatmaly.

12.07.2024

total-veiw

1903

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany O.A.IŞANGULYÝEWA hakynda

Ogulhajat Amanmyradowna Işangulyýewany, pensiýa gitmegi sebäpli, Türkmenistanyň «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň başlygy wezipesinden boşatmaly.

...455