mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Resmi

31.07.2022

total-veiw

3380

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ö.Şyhmämmedow hakynda

“Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

31.07.2022

total-veiw

3475

Türkmenistanyň Prezidentiniň prokurorlary wezipä bellemek we wezipesinden boşatmak hakynda degişli gol çeken resminamasy

“Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi.

31.07.2022

total-veiw

3232

Türkmenistanyň içeri işler ministrine käýinç yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, içeri işler ministri Hydyrow Muhammet Allamyradowiçe käýinç yglan edildi.

31.07.2022

total-veiw

2973

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygyna berk käýinç yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaýkulyýew Maksat Agamyradowiçe berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

29.07.2022

total-veiw

2566

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.H.Goçmollaýew hakynda

Begenç Hojagulyýewiç Goçmollaýewi Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

29.07.2022

total-veiw

1725

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ý.D.Nuryýew hakynda

Ýagmyr Döwletmyradowiç Nuryýewi, başga işe geçmegi sebäpli, «Diýar» žurnalynyň baş redaktory wezipesinden boşatmaly.

29.07.2022

total-veiw

2559

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamalary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Agamurad Baýramgeldiýewiç Haýytmuradowy başga işe geçmegi sebäpli, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň başlygy wezipesinden boşatmak hakynda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2022-nji ýylyň 26-njy iýulynda çykaran 1-nji karary tassyklanyldy.

25.07.2022

total-veiw

2643

Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçisi wezipä bellenildi

Begenç Orazmyradowiç Durdyýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermeli.

18.07.2022

total-veiw

4349

Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary

“Hukuk namalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 30-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda çykaran 2572-nji Karary bilen tassyklanan Türkmenistanyň içerki sarp edijileri üçin 2022-nji ýylda nebit önümleriniň möçberlerine degişli üýtgetmeler we goşmaça girizildi.

13.07.2022

total-veiw

4194

Türkmenistanyň paýtagtynda 2025-nji ýylda sambo boýunça dünýä çempionaty geçiriler

Halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak, bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, şeýle hem ýurdumyzyň halkara sport abraýyny has-da belende götermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekip, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Halkara sambo federasiýasy bilen bilelikde 2025-nji ýylyň noýabr aýynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berdi.

...406