mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

27.03.2023

total-veiw

345

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 41 million 700 müň dollaryndan gowrak boldy.

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si hasaba alyndy.

news-photo

27.03.2023

total-veiw

386

Ýeralmanyň bol hasyly kemala getiriler

Ýurdumyzyň Lebap welaýatynda şu oba hojalyk ýylynda 1400 gektar ýerde ýazlyk ýeralma ekilip, ondan 19 müň 600 tonna hasyl almaklyk göz öňünde tutulýar.

news-photo

25.03.2023

total-veiw

2046

«Owadan ülke» hojalyk jemgyýetiniň täze önümi

«Owadan ülke» hojalyk jemgyýeti öz barlaghanalarynda önümçiligi ýokarlandyrmagyň üstünde yzygiderli işleýär we şonuň netijesinde täze «Esmo» nyşanly maýoneziň önümçiligini özleşdirdi.

news-photo

25.03.2023

total-veiw

1303

Türkmenistanyň ulag işgärleri multimodal üstaşyr ýük daşamagyň möçberini artdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşyldylar

Ýurdumyzyň ulag ulgamynyň wekilleri «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň binasynda multimodal üstaşyr ýük daşamagyň möçberini artdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

news-photo

24.03.2023

total-veiw

1209

Ýurdumyzda gowaça ekişine girişildi

Diýarymyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. 

news-photo

24.03.2023

total-veiw

1118

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň ähmiýeti barha artýar

2023-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň deňiz portunyň halkara ýük daşalmgynda üstaşyr merkez hökmünde ähmiýeti hasam artdy. “Türkmenistanyň ulag we logistika merkezi” (TULM) açyk paýdarlar jemgyýeti, Hazar deňzine çykalgasy bolmadyk goňşy ýurtlardan üstaşyr ýük daşamaklygy amala aşyrýar. TULM Özbegistanyň “UzAVTO MOTORS” paýdarlar jemgyýetiniň ätiýaçlyk şaýlar ýüklenen konteýnerlerini Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen müşderisine – Azerbaýjan Respublikasynyň “AZERMASH SP” paýdarlar jemgyýete iberdi.

news-photo

24.03.2023

total-veiw

1190

Daşoguz welaýatynyň daýhanlary pagta ekişine taýýarlyk görýärler

Daşoguz welaýatynda howa şertleri sebäpli pagta ekiş ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda deňeşdirende, gijräk başlanýar.

news-photo

24.03.2023

total-veiw

1133

Türkmenistanyň zähmet bazarynda «Orlan» kompaniýasy

Häzirki wagtda «Orlan» Türkmenistanyň zähmet bazarynda işe alyş hyzmatlaryny hödürleýän öňdebaryjy kompaniýalaryň biri hasaplanýar.

news-photo

23.03.2023

total-veiw

1183

«Gerçek» aýakgap kärhanasy ýurdumyzyň bazarynda

«Gerçek» hususy kärhanasy 8 ýyldan bäri Türkmenistanyň bazarynda öz önümleri bilen öňdäki orunlary eýeläp gelýär. Kärhana öz işine başlanda diňe bir sehden ybaratdy we önümçilikde 35 işgär işleýärdi. Kärhanada ýaz-tomus aýakgaplary öndürilýärdi.

news-photo

23.03.2023

total-veiw

1064

Balkan welaýatynda täze gidrotehniki desga işe girizildi

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynda dabaraly ýagdaýda täze gidrotehniki desga işe girizildi.

...255