Ykdysadyýet
22.09.2021
eye
853

Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy: durnukly ösüşiň milli nusgasy

Garaşsyz ösüşiň 30 ýylynyň dowamynda Türkmenistan ykdysadyýeti ýokary depginler bilen ösýän, dünýäniň ykdysady giňişligine üstünlikli goşulyşýan ýurtlaryň hatarynda eýeleýän ornuny...
21.09.2021
eye
3921

Halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi açyldy

Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi işe b...
20.09.2021
eye
4334

Telekeçilik-maslahatçylar üçin ÝAÖB-nyň onlaýn-kursy başlandy

Ýewropanyň abatlaýyş we ösüş bankynyň telekeçilik-maslahatçylar üçin «Öz konsalting telekeçiligiňe nähili başlamaly» atly okuw kursy başlandy. «Öz konsalting telekeçiligiňi ösdür» ...
19.09.2021
eye
6883

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 291-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 291-si hasaba alyndy.
19.09.2021
eye
4771

Oba hojalyk önümçiliginde hususy sektorlar

Şu ýylyň pagta ýygymyna ýurduň demirgazygynda daýhan birleşikleri bilen bir hatarda hususy düzümler-de gatnaşarlar. Olary önümçiligiň oba hojalyk sektoryna döwletiň höweslendirmesi
17.09.2021
eye
6781

Aşgabatda «Birleşen Arap Emirliklerine maýa goýumy» atly wideomaslahat gurnaldy

17-nji sentýabrda Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky ilçihanasy BAE-niň döredilmeginiň 50 ýyllygyna we geljekki ýarym asyrda döwlet ösüş maksatnamasyna bagyşlap «Birleşe...
16.09.2021
eye
5269

Türkmen hünärmenleri maýa bazaryny ösdürmegiň öňdebaryjy tejribesi bilen tanyşdylar

ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi Türkmenistanda maýa we gymmatly kagyzlar bazaryny ösdürmek boýunça onlaýn maslahat geçirdi.
16.09.2021
eye
6916

Türkmenistan tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny artdyrdy

2021-nji ýylyň sekiz aýynda Türkmenistanda çykarylan tebigy we ugurdaş gazyň möçberi 55 milliard kub metrden aşdy. Bu bolsa geçen ýylyň şu döwründäkiden 10,4 milliard kub metr köpd...
15.09.2021
eye
5349

Daşoguzly ekerançylar pagta ýygymyna girişdiler

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, ýerli toprak-howa şertlerine görä, “ak altyn” möwsümine ýurdumyzyň beýleki sebitlerinden biraz gij...
15.09.2021
eye
5061

Türkmen-rus biznes-forumy çagyrýar

Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasy 20-nji oktýabrda onlaýn görnüşinde “Täze çagyryşlar we hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri” atly türkmen-rus biznes forumyň boljakdygyny...