mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

02.12.2022

total-veiw

467

Türkmenistanda kömelekleri senagat taýdan ýetişdirmek boýunça iri önümçilikler döredilýär

Owadandepedäki «Üzümçilik» daýhan birleşiginde şampinýonlar maşgalasyndan telpeginiň aşagy kirpikli kömelek ýetişdirýän ýurdumyzda iri kärhana gurlup, işe girizildi. Telekeçi Babasadyk Çüriýew şampinýon öndürmekde dünýäde öňdebaryjylaryň biri «Sylvan» golland firmasyndan miseliý satyn aldy. 

news-photo

02.12.2022

total-veiw

429

Guýulardan alynýan «gara altynyň» möçberi artýar

«Türkmennebit» döwlet konserniniň düzümindäki önümçilik kärhanalary nebitli-gazly ýataklary gözläp tapmakda hem-de olary senagat taýdan işläp taýýarlamakda möhüm işleri alyp barýarlar.

news-photo

02.12.2022

total-veiw

440

«Tebigy ekiniň» üstünlikleri

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekçiler birleşmesiniň agzasy, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň çäginde ýerleşýan «Tebigy ekin» daýhan hojalygynda işler döwrüň talabyna laýyk anyp barylýar.

news-photo

01.12.2022

total-veiw

106

Lagym suwuny arassalaýjy täze desga işe girizildi

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda bir gije-gündizde lagym suwunyň 20 müň kubmetrini arassalama kuwwaty bolan täze desganyň gurluşygy «Mukaddes toprak» hususy kärhanasy tarapyndan amala aşyryldy.

news-photo

29.11.2022

total-veiw

1539

Türkmen-awstriýa işewürlik maslahaty geçirildi

Şu gün paýtagtymyzda iki ýurduň döwlet we işewür toparlarynyň wekillerini bir ýere jemlän Türkmen-awstriýa işewürlik maslahaty geçirildi. Bu çäräni Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Awstriýa Respublikasynyň Federal ykdysady edarasy bilelikde guradylar.

news-photo

29.11.2022

total-veiw

1328

Türkmenistanda «Eksport-import amallary üçin bir penjire» ulgamynyň işi utgaşdyrylýar

2022-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň guramagynda «Eksport-import amallary üçin bir penjire» ulgamynyň işini utgaşdyrmak boýunça Pudagara iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy habar berýär.

news-photo

29.11.2022

total-veiw

1664

Bol önüm öndürilýär

«Balkangallaönümleri» önümçilik birleşiginiň welaýatyň Gyzylarbat etrabynyň Sarp obasynda ýerleşýän degirmenler toplumynda işler gyzgalaňly alnyp barylýar. Bu ýerde işleriň göwnejaý guralmagy netijesinde ak bugdaýyň ygtybarly saklanylmagy, onuň gaýtadan işlenilip, ýokary hilli un önümleriniň öndürilmegi doly üpjün edilýär.

news-photo

29.11.2022

total-veiw

1318

Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawody: gözlegler we belent sepgitler

Oba hojalyk tehnikalary üçin zerur bolan ätiýaçlyk şaýlarynyň ýüzlerçe görnüşi ýasalýan Türkmenabadyň tejribe-synag abatlaýyş zawodynyň zähmetsöýer işçileridir hünärmenleri döredijilikli gözlegleriň we işleriň guramaçylykly ýola goýulmagynyň netijesinde ýyllyk tabşyrygy artygy bilen berjaý etmegiň hötdesinden geldiler. Şu ýylyň 10 aýynda ýyllyk meýilnamanyň 140 göterimine golaý amal edildi.

news-photo

29.11.2022

total-veiw

1328

Türkmenistanyň mekdepleriniň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň arasynda geçirilen ekologiýa bäsleşiginiň jemi jemlendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň eziz Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek syýasatyndan ugur alyp, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň arasynda «Bagy-bossanlyga we gülzarlyga beslenen iň gowy mekdep» we «Bagy-bossanlyga we gülzarlyga beslenen iň gowy çagalar bagy» atly bäsleşik geçirdiler.

news-photo

28.11.2022

total-veiw

1427

TDHÇMB-nyň söwda geleşikleriň arasynda nebit we tekstil önümleri öňdeligi eýeleýär

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.


...244