}
Ykdysadyýet
24.02.2021
eye
318

Tabşyryklar wagtynda ýerine ýetiriler

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky ýurdumyzda iri çeper haly fabriginiň çeper elli ussatlarynyň ýüzlerçesi möhüm döwlet tabşyrygyny ýerine ýetirmäge girişdiler. Kärhanada TDH-nyň ...
21.02.2021
eye
649

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 66-sy hasaba alyndy. 
20.02.2021
eye
426

Garagum derýasynyň täze keşbi

Indi ýarym asyrdan gowrak wagt bäri ýurdumyzyň esasy gidrotehniki desgasynda emeli derýanyň geçirijilik mümkinçiligini artdyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Derýanyň aýagynda, Be...
16.02.2021
eye
885

«Marytelekom» nyrhlary peseldýär

«Marytelekomyň» aragatnaşykçylary  ýurdumyzyň Prezidentiniň başlangyjy bilen ýakynda internetden peýdalanmaga nyrhnamalaryň peseldilmegi kommunikasiýa enjamlarynyň kuwwatlygyny güý
15.02.2021
eye
762

Uly ähmiýetli ekin

Türkmenistanyň demirgazygynda ekilýän oba hojalyk ekinleriniň arasynda arpa möhüm orun tutýar. Şu ýyl Daşoguz welaýatynda arpa ekmek üçin bir müň gektar ýer bölünip berildi. Onuň d...
14.02.2021
eye
891

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 110-sy hasaba alyndy.
12.02.2021
eye
669

Täze ugurlar boýunça uçarly ýük daşalýar

«Türkmenistan «Awiakompaniýa» AGPJ Boing 777-200 LR kysymly uçarda yzygiderli göni ýük daşalyşyny ýola goýýar. Ilkinji uçuş şu ýylyň 26-njy fewralynda amala aşyrylar. Ol Hytaý Halk...
09.02.2021
eye
956

Daýhan hojalyklarynda kartoşka ekilýär

Ýurdumyzyň ekarançylary kartoşka ekişine girişdiler. Bu ekin üçin hojalyklara mes torpakly ýerlerden birnäçe müň gektar meýdan bölünip berildi.  Lebap welaýatynyň hojalyklary amatl...
08.02.2021
eye
505

Halyçylyk sungaty: täze döredijilik meýdançalary

Aşgabadyň çeper haly önümleri kärhanasynyň halyçylary ýanwar aýynda bir ýüz ýigrimi inedördül metr haly we haly önümlerini taýýarladylar. Paýtagtly halyçylar täze önümçilik kuwwatl...
08.02.2021
eye
678

Türkmenistan-Owganystan energiýa köprüsini çekmegiň möhüm tapgyry geçildi

Gurluşykçylar güýji 220 kW Türkmensitan-Owganystan elektrik geçirijisiniň iň möhüm desgalarynyň birinde işleri tamamladylar.  Geljekki EGL tok berjek Mary DES-inde taslamanyň başla...