Ykdysadyýet
22.06.2021
eye
379

Özbegistanyň ykdysadyýet pudagynda Türkmenistan bilen gatnaşygy işjeňleşýär

Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Strategik we sebitara barlaglar institutynyň baş ylmy işgäri Türkmenistan bilen ykdysady pudakda gatnaşygyň işjeňleşýändigini hab...
22.06.2021
eye
352

Gurluşyk serişdeleri: tebigy gorlar we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümler öndürilýär

Kiçi we orta telekeçiligi, hereket edýän subýektleriň telekeçilik başlangyçlaryny hemmetaraplaýyn goldamak boýunça işjeň we yzygiderli alnyp barylýan syýasat telekeçileri täze önüm...
22.06.2021
eye
115

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrýar

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrýar, ony beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryndan almagyny azaldýar, Özbegistandan «mawy ýangyç» almagyny bes etdi - diýip I...
21.06.2021
eye
329

Türkmen gallaçylary uly zähmet üstünlikleri gazanýarlar

Türkmen gallaçylary Watanymyzyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy bellenilýän ýylynda uly zähmet üstünliklerini gazanýarlar. Olar milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...
21.06.2021
eye
389

Türkmen gawuny ajaýypdyr

Aýdylyşyna görä, geçmiş zamanlarda gawun ogurlygy üçin aýratyn jeza bolupdyr: bazardan gawun ogurlan adam beýleki miwelere göz gyzdyranlardan has köp ýumruk iýer eken. Beýle jeza b...
21.06.2021
eye
126

Türkmenistan HHR-a turbageçirijilerden gaz ugratmakda 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde öňe çykdy

Türkmenistan Hytaýa turbageçirijilerden gaz ugratmakda 2021-nji ýylyň ikinji çärýeginde öňe çykdy. Bu barada Interfaks HHR-yň Gümrük boýunça baş edarasyna salgylanyp habar berýär.
20.06.2021
eye
445

Galla oragynyň ýokary depginleri

Ýurdumyzda gyzgalaňly dowam edýän orak möwsüminde türkmen gallaçylary Watanymyzyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy bellenilýän ýylda uly zähmet üstünliklerini gazanýarlar. O...
20.06.2021
eye
558

«TURKMENLINE» hususy ulag-logistik şereketi täze ugry özleşdirýär

Häzirki wagtda ýurdumyzda amala aşyrylýan bazar özgertmeleriniň netijesinde, döwlete degişli däl ulgamyň jemi içerki önümdäki (JIÖ) paýy, ýangyç-energetika toplumy göz öňünde tutul...
19.06.2021
eye
362

HHR-yň kompaniýasy «Galkynyş» gaz ýatagynda täze guýylaryň gurluşygyna halkara bäsleşiginde ýeňdi

Hytaýyň «CNPC Chuanging Drilling Engineering Company Ltd» kompaniýasy dünýäde iri gaz ýataklarynyň biri «Galkynyş» ýatagynda täze guýylaryň gurluşygy boýunça hyzmatlary ýerine ýeti...
18.06.2021
eye
749

Aşgabatda ýüpek gurçugynyň pilesi gaýtadan işlenilip başlandy

Aşgabadyň ýüpek egriji fabriginde 2100 tonnadan gowrak ýokary hilli şu ýylky pile gaýtadan işlenilip başlady.