mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

15.08.2022

total-veiw

2102

Türkmenistanyň Prezidenti geljegiň birleşdirilen ulag aragatnaşyk ulgamyna degişlidigini nygtady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň maslahatyna gatnaşyjylara wideo ýüzlenmesini iberdi.

news-photo

15.08.2022

total-veiw

2103

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy.

news-photo

14.08.2022

total-veiw

2161

Türkmen deňiz ýakasynda halkara pudaklaýyn maslahatyň çärelerine badalga berildi

Şu gün köp sanly daşary ýurtly myhmanlary göwnaçyk kabul edýän türkmen deňiz kenarýakasynda birnäçe serginiň açylyşy boldy. 

news-photo

13.08.2022

total-veiw

1709

Möhüm möwsüme taýýarlyk

Murgap jülgesiniň ekerançylary gowaça meýdanlarynda gowacanyň bitginli hasylyny kemala getirmegi başardylar. Kemsiz ideg edilen gowaçaly meýdanlarda ak hanalar köpçülikleýin açylyp başlandy.

news-photo

13.08.2022

total-veiw

2536

Şaly meýdanlarynda ideg işleri alnyp barylýar

Ýurdumyzyň Lebap welaýatynda 2022-nji ýylyň hasyly üçin 10 müň 200 gektar ýerde şaly ekilip, ondan 47 müň 400 tonna şaly hasylyny almaklyk göz öňünde tutulýar. Munuň özi her gektaryň hasyllylygynyň 46,47 sentnere barabar boljakdygyny aňladýar. Öňde goýlan belent sepgide ýetmek üçin welaýatyň şalyçylary häzirki günlerde hysyrdyly zähmeti talap edýän bu ekine agrotehniki kadalara laýyklykda hyzmat edip, tutanýerli zähmet çekýärler.

news-photo

08.08.2022

total-veiw

2771

Ýokary hilli kömelekler ösdürilip ýetişdirilýär

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki «Tiz hyzmat» hususy kärhanasy il arasynda gelin kömelekleri diýip tanalýan şampinýonlary ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýar.

news-photo

08.08.2022

total-veiw

4102

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 32 million 158 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy.


news-photo

07.08.2022

total-veiw

2970

Aşgabatda halkara sergi we maslahat geçirildi

6-7-nji awgustda paýtagtymyzda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022» atly halkara sergi we onuň çäklerinde «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahat geçirildi. Bu ähmiýetli çäreler ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde guraldy.

news-photo

06.08.2022

total-veiw

2576

Aşgabatda halkara sergi we ylmy maslahat öz işine başlady

Şu gün paýtagtymyzda “Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy--2022” atly halkara sergisi we “Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi” atly ylmy maslahaty öz işine başlady. Bu ähmiýetli çäreler ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, şeýle hem Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde guraldy.

news-photo

05.08.2022

total-veiw

3263

Möwsüme taýýarlyk işleri geçirilýär

«Daşoguzpagta» önümçilik birleşiginiň pagta arassalaýjy kärhanalarynda şu günler geçirilýän taýýarlyk işleri täze pagta hasylyny bökdençsiz gaýtadan işlemäge we ýokary hilli önüm öndürmegi üpjün etmäge niýetlenendir.

...234