mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

20.06.2024

total-veiw

1323

Sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak — Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmegiň innowasion ýoly

14-nji iýunda geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda öňdebaryjy tehnologiýalaryň yzygiderli ornaşdyrylýandygyny, sanly ykdysadyýete geçmekde hem-de ony ösdürmekde netijeli işleriň alnyp barylýandygyny belledi.  

news-photo

20.06.2024

total-veiw

1121

«Balkansement» zawodynda önümçilik depgini barha ýokarlanýar

Çalt depginlerde ösýän milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlary bilen bir hatarda eziz Diýarymyzyň gurluşyk senagaty hem Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe düýpli ösüşleri başdan geçirýär.

news-photo

19.06.2024

total-veiw

1179

Önümçilige täze höweslendirme

2024-nji ýylyň hasylyndan başlap, şala döwlet tarapyndan satyn alyş nyrhynyň ýokarlanmagy Daşoguz welaýatynyň daýhanlary üçin möhüm oba hojalyk önümini öndürmäge höwesi artdyrdy.

news-photo

17.06.2024

total-veiw

1111

Türkmenistanyň «Hytaý – Ýewraziýa EKSPO» Halkara sergisinde Milli pawilýony bolar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň anna güni geçen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 26–30-njy iýuny aralygynda Hytaý Halk Respublikasynyň Sinszýan-Uýgur awtonom sebitinde geçiriljek «Hytaý – Ýewraziýa EKSPO» halkara sergisine milli pawilýonyň gatnaşmagyny üpjün etmek barada tabşyryk berdi.

news-photo

17.06.2024

total-veiw

1125

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 7 million 763 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.

news-photo

14.06.2024

total-veiw

1712

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler

Türkmenistanda galla oragy möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen, Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary hem 14-nji iýunda bu işe girişdiler. 

news-photo

13.06.2024

total-veiw

1517

Türkmenistan söwda we ýük daşamagy ýönekeýleşdirmek boýunça halkara maslahata gatnaşdy

11-12-nji iýunda Gazagystanyň Aktau şäherinde söwda we ýük daşamagy ýeňilleşdirmek mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça 15-nji halkara maslahaty geçdi, oňa Türkmenistanyň adyndan «Türkmen Logistika» Assosiasiýasynyň uly utgaşdyryjysy Sapa Gurbanberdiýew gatnaşdy.

news-photo

13.06.2024

total-veiw

1324

Aşgabatda BMG-niň NJM-niň başlangyjynyň çäklerinde gümrük gullugynyň ýolbaşçylarynyň sebitara ýygnagy geçirildi

Aşgabat şäherinde BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň «Serhetde ýolagçylaryň we ýükleriň gözegçilik-derňew barlagy boýunça toparlar» başlangyjynyň çäklerinde gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň 9-njy sebitara duşuşygy geçirildi. 

news-photo

12.06.2024

total-veiw

1532

Ýazlyk ýeralmany ýygnamagyň döwlet meýilnamasy ýerine ýetirildi

Lebap welaýatynda şu oba hojalyk ýylynda 1400 gektar ýerde ýazlyk ýeralma ekilip, ondan göz öňünde tutulan 19 müň 600 tonna hasyla derek 19 müň 778 tonna ýeralma ýygnalyp, bu baradaky döwlet meýilnamasy artygy bilen ýerine ýetirildi.

news-photo

10.06.2024

total-veiw

2422

Daşoguz welaýatynyň zähmetkeşleri galla oragyna taýýar

Daşoguz welaýatynda galla ýygnamak üçin ýöriteleşdirilen tehnikalar ýeterlik derejede taýýarlanyldy. Ýakyn günlerde üç ýüzden gowrak belli «John Deere» we «CLAAS» kysymly kombaýnlary ýetişdirilen bol galla hasylyny köpçülikleýin ormaga gatnaşar.

...315