mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

05.03.2024

total-veiw

1218

Pamyk egriji kärhanada işler ileri

Dünýäniň iň ösen döwletleriniň häzirki zaman tehnologiýalary ornaşdyrylan Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligine degişli Türkmenabadyň pamyk egriji kärhanasy ýokary hilli nah ýüplügi öndürmeklige niýetlenendir. 

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1198

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi hem-de bilelikdäki işewürlik maslahaty geçirilýär

Şu gün paýtagtymyzda owgan harytlarynyň sergisi açyldy hem-de iki ýurduň işewür toparlarynyň maslahaty geçirildi. Bu çärelere gatnaşmak üçin ýurdumyz bilen netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmäge gyzyklanma bildirýän Owganystanyň döwlet düzümleriniň wekilleriniň, 230-dan gowrak kompaniýanyň we kärhananyň ýolbaşçylarynyň hem-de hünärmenleriniň uly wekilçilikli topary Aşgabada geldi.

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1193

Daşoguz welaýatynda pagta ekmek üçin ýokary hilli tohum görnüşleri taýýarlandy

Ýurdumyzyň demirgazyk sebitindäki ähli pagta öndürijileri ýokary hilli tohum görnüşleri bilen doly we öz wagtynda üpjün ediler. «Daşoguzpagta» önümçilik birleşigi pagta arassalaýjy kärhanalary ýetip gelýän ekiş möwsümi üçin orta süýümli pagta görnüşleriniň tohumlaryny öndürmegi tamamlaýarlar.

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1148

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 15 million 349 müň dollaryna deň boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy. 

news-photo

02.03.2024

total-veiw

1236

Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda jemi içerki önüm 6,3 göterim artdy

Ýurdumyzyň şu ýylyň ilkinji iki aýynda jemi içerki önüm 6,3 göterim artdy. Bu barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow hasabat berdi.

news-photo

02.03.2024

total-veiw

1139

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody deňiz agentligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýär

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody deňiz agentligi pudagynda dürli görnüşli hyzmatlary ýerine ýetirýär. «Balkan» zawodynyň dolandyryş topary deňiz ulagy pudagynda müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga çalyşýar.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

1079

«Özbegistan – Türkmenistan» erkin söwda zolagy döredilýär

Özbegistanyň Prezidentiniň 2024-nji ýylyň 28-nji fewralyndaky Kararyna laýyklykda, Horezm sebitiniň Şawat etrabynda meýdany 3,1 gektar bolan «Özbegistan – Türkmenistan» erkin söwda zolagy dörediler, bu ýerde häzirki zaman tehnologiýalaryna esaslanýan haryt saklama, saýlama, ýerleme we daşama infrastrukturasy dörediler.

news-photo

01.03.2024

total-veiw

2036

Türkmenistan Transhazar ulag geçelgesi sanly geljege tarap ädimleri sanlylaşdyrmak boýunça seminarda wekilçilik etdi

«Türkmendeňizderýaýollary» gullugynyň hünärmenleri Transhazar ulag geçelgesini sanlylaşdyrmak boýunça ikinji seminara gatnaşdylar. Seminar Tbilisi şäherinde geçirildi.

news-photo

29.02.2024

total-veiw

1495

Günbatar sebitde ýaz ekişine taýýarlyk görülýär

Şu günlerde Balkan welaýatynyň Garagum derýasynyň boýundaky ekin meýdanlarynda şu ýazda boljak gowaça ekişine taýýarlyk işleri utgaşykly dowam edýär. Geljek hasylyň düýbüni mäkäm tutmaklyga gönükdirilen bu möhüm işler agrotehnikanyň talaplaryna laýyk alnyp barylýar.

news-photo

29.02.2024

total-veiw

1618

Türkmenistanyň logistika kompaniýalary Astrahanda geçiriljek Üçünji halkara foruma gatnaşarlar

Türkmenistanyň ulag we logistika kompaniýalary 23ؘ–25-nji aprelde Astrahanda geçiriljek «Hazar sebitiniň ulag logistikasy 2024» atly III halkara foruma gatnaşmaga çagyrylýar.

...298