mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

29.05.2024

total-veiw

294

Daşoguz welaýatynyň ýüpekçileri döwlete pile tabşyrmak boýunça meýilnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýärler

Şu günler Daşoguz welaýatynyň ýüpekçileri tarapyndan döwlete pile tabşyrmak boýunça jogapkärli işler alnyp barylýar. Howa şertleri sebäpli bu ýerdäki ýüpek gurçuklaryny iýmitlendirmek ýurdumyzyň beýleki sebitlerine garanyňda biraz giç başlanýar.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

248

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde geçirilen maslahat

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde deňiz ulaglarynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetindäki orny barada maslahat geçirildi.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

507

Türkmen-hytaý gatnaşyklaryny yzygiderli ösdürmek maksadyndan ugur alyp

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy. Duşuşykda gaz pudagyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen hem gatnaşdy.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

97

«Energetiki geçiş — geljegiň energiýasy» atly sergi energiýa üpjünçiligine bagyşlanýar

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň ilçihanasy Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk jemgyýeti Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi bilen bilelikde türkmen paýtagtynyň ilatyny hem myhmanlaryny «Energetiki geçiş — geljegiň energiýasy» atly göçme sergä çagyrýar.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

383

«Nurly meýdan» daýhan hojalygynyň guşçulyk toplumynda işler gyzgalaňly alnyp barylýar

Şu günlerde Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň «Nurly meýdan» daýhan hojalygynyň guşçulyk toplumynda işler gyzgalaňly alnyp barylýar.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

399

Galla oragy möwsümi guramaçylykly geçiriler

Lebap welaýatynyň gallaçy-kärendeçileri ak ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmegiň hem-de yhlasly zähmetiň netijesinde 130 müň gektar ýerde bugdaýyň bol hasylyny kemala getirdiler.

news-photo

27.05.2024

total-veiw

1614

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 64 million dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

1882

«Gül ülkäm» kompaniýasy Türkmenistanda lift enjamlaryny oturtmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýär

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde geçirilýän «Ak şäherim – Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergisinde gurluşyk we tehnologiýa pudaklarynda öňdebaryjy kompaniýalar ýygnandy.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

1538

«Hazar Ätiýaçlandyryş» AGPJ ätiýaçlandyryş hyzmatlaryny hödürleýär

«Ak şäherim – Aşgabat» XXIII Halkara köpugurly sergisiniň çäklerinde Türkmenistanyň esasy ätiýaçlandyryş kompaniýasy «Hazar Ätiýaçlandyryş» AGPJ https://hazar.com.tm/ raýatlaryň howpsuzlygyny we abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen hyzmatlarynyň ugurlary barada gürrüň berýän diwarçasy bilen tanyşdyrýar.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

1376

Hususy pudagy ösdürmek — döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry

Şu gün paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän we milli binagärlik ýörelgeleriniň özboluşly nusgasyna öwrülen «Garagum» myhmanhanasynyň golaýynda ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli durmuş maksatly binalaryň birbada birnäçesi açyldy.

...312