mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

17.05.2022

total-veiw

512

Babadaýhanlaryň gujurly zähmeti

Diýarymyzyň azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak we içerki bazarlary özümizde öndürilýän önümler bilen üpjün etmek boýunça ýurdumyzyň oba senagat toplumynyň öňünde goýlan wezipelere laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň ekarançylary ýeralmadan, gök-bakja ekinlerinden ýokary hasyl almak boýunça toplumlaýyn işleri alyp barýarlar.

news-photo

16.05.2022

total-veiw

1357

TDHÇMB-nyň söwda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 29 million 203 müň dollaryna deň boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 48-si hasaba alyndy.


news-photo

16.05.2022

total-veiw

2905

Bankyň döwrebap binasy açyldy

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Lebap welaýatynyň Magdanly şäher şahamçasynyň iki gatdan ybarat döwrebap binasy dabaraly ýagdaýda açyldy. Bankyň täze binasynyň Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň giňden ýokary ruhubelentlige beslenip geçirilýän baýramy bilen sazlaşmagy aýratyn many-mazmuna eýedir.

news-photo

12.05.2022

total-veiw

1533

Ideg işleri guramaçylykly dowam edýär

Senagat üçin gymmatly çig mal bolan piläni öndürilýän möçberlerini artdyrmak, gaýtadan işlenmeginiň takyk ulgamyny ýola goýmak, bu möhüm önümçilik işinde ösen döwrebap tehnologiýalary peýdalanmagyň täze mümkinçiliklerini öwrenmek hem-de ýüpekçilik pudagynda öndürijilikli zähmeti has-da höweslendirmek derwaýys işleriň hatarynda durýar.

news-photo

12.05.2022

total-veiw

1340

Awazaly energetikleriň batly gadamlary

Berkarar Diýarymyzda üznüksiz elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpjünçiligi has-da ýokary derejä çykarmakda giň gerimli işler amala aşyrylýar.

news-photo

10.05.2022

total-veiw

1907

Gyýanly polimer zawodynda izobutan öndüriler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlsinde «Gyýanly polimer zawodynda izobutan ömünçiligi boýunça desgany gurmak» Karara gol çekdi.

news-photo

10.05.2022

total-veiw

1203

Ýüpekçilik: pile harmanlary beýgelýär

Lebap welaýatynda döwlete pile tabşyrmagyň şertnamalaýyn borçnamasyny berjaý edýän etraplaryň sany barha artýar. Gündogar sebtiň Halaç, Kerki, Hojambaz etraplarynyň pileçileri welaýatda ilkinjiler bolup, arzyly pellehana ýetmekligi başardylar.

news-photo

08.05.2022

total-veiw

3397

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 49-sy hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 49-sy hasaba alyndy.


news-photo

07.05.2022

total-veiw

2281

Türkmen kompaniýasy “Hazyna” nyşanly täze azyk önümleriniň önümçiliginiň ýola goýdy

“Owadan ülke” hojalyk jemgyýeti şu ýylyň aprel aýynda täze önümçiligi ýola goýdy. Täze önüm bolan spred (mesge) ýagy pagta çigidinden alynýan ýagy gaýtadan işlemek arkaly öndürilýär. “Hazyna” nyşany bilen öndürilip başlanan mesge ýagy 200 gramlyk, 5, 10, 20 kilogramlyk gaplara gaplanylýar. 

news-photo

06.05.2022

total-veiw

1947

Ýurdumyzyň telekeçileriniň täze önümleri

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler bileleşmesiniň (TSTB) metbugat merkeziniň habar bermegine görä, Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň şöhlat öndürýän kärhanasynda täze önümiň – ýokary hilli buglanan sygyr etiniň önümçiligi ýola goýuldy. Täze önüm “Kuwwatly” söwda nyşany bilen 425 gram göwrümli bankalarda gaplanýar.

...226