mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Ykdysadyýet

news-photo

02.12.2021

total-veiw

196

Telekeçileriň zähmeti bilen

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda süýdi gaýtadan işlemäge we dürli görnüşli süýt önümlerini öndürmäge niýetlenen hususy kärhana gurulýar.

news-photo

29.11.2021

total-veiw

1600

TDHÇMB-nyň söwda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 25 million 509 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.

news-photo

27.11.2021

total-veiw

1758

«Altyn asyr» Harytşynaslyk merkezine täze dokma önümleri geldi

Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasynda «Altyn Asyr» Söwda merkeziniň harytlarynyň üsti «Gala», «Ýeniş», «Bedew», «ADT» ýaly belli söwda markaly täze önümler bilen dolduryldy.

news-photo

27.11.2021

total-veiw

1670

Güýz hasyl ýygymy dowam edýär

Eziz Diýarymyzyň demirgazyk welaýatynda güýzlük ýeralma ýygymy dowam edýär. Bu ekini 450 gektar meýdana Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň ekin meýdanlaryndan şu ýylyň ikinji hasylynyň ýüzlerçe tonnasy ýygnaldy.

news-photo

27.11.2021

total-veiw

1104

Energiýadan netijeli peýdalanmagyň halkara ölçegleri – Aşgabatda geçirilen halkara seminaryň esasy temasy

Energiýadan netijeli peýdalanmagyň halkara ölçegleri we ÝHHG-na gatnaşýan döwletleriň energiýahyzmat kompaniýalarynyň (ESKO) öňdebaryhy tejribeleri –Aşgabatda geçirilen ÝHHG-nyň guran onlaýn-seminarynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

news-photo

26.11.2021

total-veiw

917

Tüwi hasylyny gaýtadan işlemek dowam edýär

Daşoguz welaýatynyň S.Türkmenbaşy adyndaky etrabynda ýerleşýän iri döwrebap tüwi arassalaýjy kärhana täze tüwi hasylyny gaýtadan işlemäge başlady. 

news-photo

25.11.2021

total-veiw

2097

Awtoulag benzininiň eksporty artýar

Özbegistan Respublikasynyň Döwlet komitetiniň statistika boýunça metbugat gullugynyň habaryna görä, şu ýylyň 10 aýynda Özbegistan Respublikasy 300 million litr benzini daşary ýurtlardan satyn aldy. Eziz Diýarymyz goňşy döwlete awtoulag ýangyjyny satýan ýurtlaryň arasynda Russiýadan soň ikinji ýerde durýar. 

news-photo

24.11.2021

total-veiw

1807

Türkmenabatda garyşyk mineral dökünler zawody gurlar

Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda garyşyk mineral dökünlerini öndürýän önümhana gurmak boýunça işler alnyp barylýar.

news-photo

24.11.2021

total-veiw

1830

Lebap welaýatynda şaly oragynyň döwlet meýilnamasy ýerine ýetirildi

Welaýat boýunça 2021-nji oba hojalyk ýylynda jemi 10 müň 200 gektar ýere şaly ekilip, ondan 47 müň 600 tonnadan gowrak şaly hasyly alyndy.

news-photo

22.11.2021

total-veiw

1179

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji arkaly gaz ibermekde birinji orny eýeleýär

Pekini turbageçiriji arkaly tebigy gaz bilen esasy üpjün edijileriň arasynda Türkmenistan ýanwar – oktýabr aýlarynda birinji orny saklaýar. Bu barada HHR-iň Baş gümrük gullugyna (GTU) salgylanmak bilen, TASS habar berýär.

...210