mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ykdysadyýet

news-photo

24.01.2023

total-veiw

1715

Lebap sement zawody: Guwandyryjy netijeler, beýik maksatlar

Gurluşyk üçin zerur bolan ýokary hil derejesindäki önümleri öndürýän desgalaryň biri Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda ýerleşýän Lebap sement zawodydyr.

news-photo

23.01.2023

total-veiw

1945

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 49 million 582 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 13-si hasaba alyndy.


news-photo

23.01.2023

total-veiw

1588

«Türkmen Logistika» assosiasiýasy ulag-logistika hyzmatlarynyň hil taýdan täze bazaryny kemala getirmegi niýet edinýär

19-20-nji ýanwarda Aşgabatda geçirilen wekilçilikli Türkmen-rus işewürlik maslahatyna 2020-nji ýylyň iýulynda «Aziýa ulaglary» HK, «Beýik ýüpek ýoly» HK, «Altyn ýoda» HK, «Amatly ýollar» HJ, «Türkmen ak ýol» HJ, «Kerwenli ýollar» HK we «Тürkmenistanyň ulag-logistika merkezi» APG ýaly Türkmenistanyň öňdebaryjy ulag-ekspeditorçylyk we logistika kompaniýlarynyň ýedisiniň başlangyjy bilen döredilen telekeçilik däl jemgyýetçilik birleşigi bolan «Türkmen Logistika» (TLA) assosiasiýasy işjeň gatnaşdy. Iki ýarym ýylda ulag we logistika edaralarynyň 130-dan gowragy onuň agzasy boldy we onuň agzalarynyň sany barha artýar, bu bolsa birleşige ulag-logistika hyzmatlarynyň hil taýdan täze bazaryny döretmäge we halkara ulag ulgamynda Türkmenistanyň ähmiýetini ýokarlandyrmaga gönükdirilen ileri tutulýan wezipelerini netijeli çözmäge mümkinçilik berýär.

news-photo

20.01.2023

total-veiw

1504

Türkmen-rus işewür toparlarynyň hyzmatdaşlygy täze ösüş depginlerine eýe bolýar

Şu gün paýtagtymyzda geçirilýän Türkmen-rus işewürlik maslahatynyň çäklerinde iki ýurduň işewür toparlarynyň köpugurly hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilen çäreler boldy.

news-photo

20.01.2023

total-veiw

2034

Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň Türkmenistana saparyň çäklerinde ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyna gol çekildi

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustiniň Türkmenistana resmi saparyň çäklerinde birnäçe ikitaraplaýyn resminama gol çekildi.

news-photo

19.01.2023

total-veiw

2035

Türkmenistan — Russiýa: ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk diwersifikasiýalaşdyrylýar

Şu gün paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda geçirilen Türkmen-rus işewürlik maslahaty Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädim boldy.


news-photo

17.01.2023

total-veiw

1597

Türkmenistan gaz pudagy kämilleşdirýär

Türkmenistanda satlyk gaz ätiýaçlyklaryny üpjün etmek maksady bilen, ilkinji gezek ýerasty ammar desgalaryny gurmak boýunça taslama durmuşa geçiriler. Ony durmuşa geçirmek işine halkara tejribesine laýyklykda iş alyp barmagy, şeýle hem tehniki-ykdysady esaslandyryşy, taslamany taýýarlamagy, enjamlaşdyrmagy we gurluşyk işlerini amala aşyrmagy üçin, halkara geňeş kompaniýalary çekmek meýilleşdirilýär. 

news-photo

17.01.2023

total-veiw

1776

Halyçylyk kesbiniň şöhraty belende göterilýär

Halkymyzyň gadymdan gelýän milli senedi bolan halyçylyk kesbini ösdürmäge döwletimiz tarapyndan hemişe aýratyn üns berilýär. Bu ugurda ýurdumyzyň hemme sebitlerinde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda ýetilen sepgitler hem aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Has takygy, geçen gysga döwürde welaýatyň Esenguly şäherinde 300 orunlyk, Gyzylarbat şäherinde 500 orunlyk, Bereket şäherinde bolsa 120 orunlyk täze çeper halyçylyk kärhanalarynyň dabaraly ýagdaýda açylyp, işe girizildi.

news-photo

17.01.2023

total-veiw

1584

Pomidoryň bol hasyly ösdürilip ýetişdirilýär

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Ýigit» hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan oba hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmekde we ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmekde uly goşant goşýar. Şu günler «Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezinde bu hojalyk jemgyýeti öz ýyladyşhanalarynda öndürilen pomidorlary ilata 1 kg – 2 manat bahasyndan hödürleýär.

news-photo

16.01.2023

total-veiw

1591

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy.

...249