mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Ykdysadyýet

news-photo

08.12.2023

total-veiw

440

Lebaply şalyçylaryň zähmet üstünligi

Gündogar sebitiň zähmetsöýer şalyçy daýhanlary Döwlete şaly tabşyrmagyň 2023-nji ýyl üçin şertnamalaýyn borçnamasyny artygy bilen amal edip, ajaýyp zähmet üstünligini gazandylar. 

news-photo

08.12.2023

total-veiw

371

Sarp edijileriň islegine gönükdirilen

Şu ýyl Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguzdaky demir-beton önümleri zawodynyň işgärleri gowy zähmet netijeleri gazanýarlar. 

news-photo

07.12.2023

total-veiw

1493

Aşgabatda Türkmenistanyň we Owganystanyň demirýol ýolbaşçylarynyň arasynda gepleşikler geçirildi

Dekabr aýynyň ikinji ýarymynda Türkmenistandan inžener-tehniki hünärmenler topary Owganystana baryp, goňşy ýurtda demirýol gurluşygynyň şertleri bilen tanyşarlar we taslamalaryň tehniki-ykdysady esaslandyrmasy üçin maglumat ýygnarlar. Bu barada iki ýurduň demirýol ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçen gepleşiklerinde ylalaşyldy.

news-photo

06.12.2023

total-veiw

1521

Türkmenistan - Türkiýe: ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda

Şu gün geçirilen Türkmen-türk işewürlik maslahatynyň esasy meselesi geljek üçin ägirt uly mümkinçilikleri hasaba almak arkaly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekden ybarat boldy.  

news-photo

06.12.2023

total-veiw

1862

Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi açyldy

Şu gün paýtagtymyzda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň 10-njy sergisi açyldy, şeýle hem Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň ýedinji mejlisi we işewürlik maslahaty geçirildi.


news-photo

05.12.2023

total-veiw

1523

Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty: özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda

Şu gün paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.

news-photo

05.12.2023

total-veiw

1269

Türkmenistanyň Serhetýaka gümrük nokatlarynda maglumatlar beriji monitorlar (infokiosklar) oturdyldy

Türkmenistanyň Serhetýaka gümrük nokatlarynda harytlaryň gümrük taýdan resmileşdiriliş düzgünlerini özünde jemleýän maglumatlar bilen elektron görnüşinde giňden tanyşmaga mümkinçilik berýän monitorlar (infokiosklar) peýda boldy.

news-photo

04.12.2023

total-veiw

1576

Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň üsti täze «Boeing» uçary bilen ýetirildi

Şu gün paýtagtymyzyň Halkara howa menziline «Boeing 777-300ER» kysymly täze ýolagçy uçary gelip gondy. 

news-photo

04.12.2023

total-veiw

1322

Daşoguz welaýatynda agaç we gyrymsy ösümlik tohumyny taýýarlamak işi tamamlandy

Daşoguz welaýatynyň tokaýçylary agaçdyr gyrymsy ösümlik tohumyny ýygnamak boýunça jogapkärli möwsümi üstünlikli amala aşyrdylar. 

news-photo

04.12.2023

total-veiw

1778

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 18 million 857 müň 180 dollaryna deň boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy.

...284