Ykdysadyýet
28.07.2021
eye
152

Dokma kärhanalary mekdep eşiklerini tikýärler

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary mekdep okuwçylary üçin egin-eşikleriň giň görnüşini tikmäge girişdiler. Adatça 1-nji awgustda açylýan mekdep bazaryna okuw ...
26.07.2021
eye
441

Gök we bakja ekinleriniň ýygymy gyzgalaňly dowam edýär

Ýurduň demirgazygynda gök we bakja ekinleriniň ýygymy gyzgalaňly dowam edýär. S.A. Nyýazow adyndaky etrapda gowy netijeler gazanyldy, bu ýerde häzire çenli 321 tonna düýp sogan, 88...
25.07.2021
eye
432

Kuban şäheriniň portlaryndan türkmen garpyzlary Russiýa eltildi

Krasnodar ülkesiniň geçiriş nokatlarynyň üsti bilen Russiýa Türkmenistandan 23,2 tonna garpyz eltildi diýip, Rosselhoznadzoryň sebitara Günorta müdirliginiň metbugat gullugy habar ...
25.07.2021
eye
360

«Mizemez Gadam»: taslamadan – ulanylyşa berilýänçä

Lebap welaýatynyň «Mizemez Gadam» hususy kärhanasy izolýasiýa gurluşyk serişdelerini eksport edijä öwrüldi. Kärhanada ugurdaş edaralaryň aýratyn isleg bildirýän rulon görnüşli suw ...
24.07.2021
eye
869

Ýokary islegli önüm

Daşoguzyň zyýansyzlandyrylan sargy serişdeleri kärhanasynda ýarym ýylyň tabşyrygy ýerine ýetirildi. Bu ýerde hasa, gipsli we dürli çeýe sargy serişdeleri, leýkoplastyrlar, bir geze...
21.07.2021
eye
1242

«Maksada okgunly»: öý guşlaryny köpeltmegiň täze tehnologiýalary

“Maksada okgunly” hususy kärhananyň hindi guşlaryny köpeltmek toplumynda 12 müň jüýje saklamak üçin niýetlenen üç sany ketegiň gurluşygy tamamlandy. Olar Germaniýanyň “Prollage Sys...
20.07.2021
eye
1345

Pagtaçylyk boýunça ýörite maslahat geçirmek meýilleşdirilýär

Gowaça ösdürip ýetişdirmek bilen baglanyşykly möwsümleýin oba hojalyk işleri boýunça duşenbe güni geçirilen maslahatda Türkemnistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow agrosenag...
20.07.2021
eye
1011

Türkmenistan «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» sammitine gatnaşar

28 – 30-njy iýulda Tatarystan Respublikasynda «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2021» atly XII halkara ykdysady sammit geçiriler.
19.07.2021
eye
765

Ýurduň demirgazygynda ýer almanyň ýygymy dowam edýär

Ýurduň demirgazygynda ýazlyk kartofeliň ýygymy ýokary depginde alnyp barylýar.
19.07.2021
eye
542

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň energetika ulgamynda netijeli halkara hyzmatdaşlygy

Energiýa serişdeleriniň dürli görnüşlerine baý Merkezi Aziýa dikeldilýän energiýa çeşmelerini giňden ulanmagyň we energiýa peýdalylygyny ýokarlandyrmagyň hasabyna girdejili, pes ug...