Medeniýet
22.06.2021
eye
280

Medeniýet hepdeligi — 2021: dabaralara badalga berildi

Şu gün Lebap welaýatynyň edara ediş merkezinde 2021-nji ýylyň Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylyşy boldy. 
21.06.2021
eye
538

«Gülki agşamy» gülki paýlady

Türkmenistanyň Baş drama teatrynda «Gülki agşamy» at bilen sahna oýny geçirildi. Oňa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary şeýle-de uçurymlar tomaşa etdiler. Türkmenistanyň a...
20.06.2021
eye
690

Sarry Garryýew -- «Aladdiniň jadyly çyrasyndaky» arwah

1966-njy ýylda «Müň bir gije» arap ertekilerinň äheňinde düşürilen «Aladdiniň jadyly çyrasy» atly film kino ekranlaryna çykdy. Film Türkmenistandan has uzakda, Maksim Gorkiý adynda...
20.06.2021
eye
336

Gül bilen Bilbil bir-birine gowuşýar

Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynyň sahnasynda şu ýyl doglan gününe 300 ýyl dolýan Abdylla Şabendäniň dessany esasynda «Gül-Bilbil» operasy taýýarlanyldy. Operanyň sazy...
18.06.2021
eye
752

«Çöl gämisi» – düýe

Elbetde, düýeleriň şanyna bedewleriňki ýaly goşgy goşulyp, halk döredijiliginde olaryň waspy ýetirilmese-de, türkmenler bu jandara uly sarpa goýupdyrlar, çünki hojalykda onuň belli...
17.06.2021
eye
1041

Ýaşlaryň režissura sungaty

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň kino we teleradio sungatlary kafedrasynyň uçurym-talyplary diplom işlerini goradylar. Ýaş režisýorlar synag toparynyň agzalarynyň dykgatyna tu...
17.06.2021
eye
563

Ýekaterina Begenjewa tansa çagyrýar

Horeograf Ýekaterina Begenjewanyň tans toparynyň agzalary «Watan» kinokonsert zalynyň sahnasynda tansda küşt döwüni oýnadylar. Netijede oýun ak toparyň ýeňşi bilen tamamlandy, bu b...
16.06.2021
eye
818

Saza bagyşlanan ömür... Suhan Tüýliýewiň döredijilik ýoly

7-nji iýunda türkmen kompozitory, ýurdumyzyň sungatda at gazanan işgäri Suhan Tüýliýew 65 ýaşynyň toýuny toýlady.
10.06.2021
eye
1417

Türkmen teatr ussady Muhammet Bekiýewiň döredijilikli ýoly

Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgärleriniň hatarynda tanalýan, ussat, halypa artisleriň biri Muhammet Bekiýew barada gürrüň etmek örän ýakymly.
08.06.2021
eye
1284

Çäksiz sungat: Gazagystanyň Ilçisi Türkmensitanyň simfoniki orkestrine hormat hatlaryny gowşurdy

Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynyň sahnasynda Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň adyndan dirižýor Resul Gylyjowa Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkes...