mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

01.10.2023

total-veiw

300

Halkara aýdym-saz gününe bagyşlanan konsert geçirildi

Maýa Kulyýewa adyndaky türkmen milli konserwatoriýasynyň kamera ansambly ÝUNESKO tarapyndan 1-nji oktýabr diýlip tassyklanan Halkara aýdym-saz gününiň hormatyna 20-nji gezek konsert berýär. Şu döwrüň içinde konserwatoriýada konserti dutar bilen açyp, türkmen kompozitorynyň eseri bilen tamamlamak ýaly asylly däpler döredi.

news-photo

30.09.2023

total-veiw

449

«Müdimi rowaýatlar» spektakly Duşenbede geçiriljek Halkara teatr festiwalynda görkeziler

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň gurjak bölüminiň talyplary şu ýylyň 24-nji oktýabryndan 29-njy oktýabry aralygynda Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde geçiriljek «Çodari Haýol» gurjak teatrlarynyň VII halkara festiwalyna ilkinji gezek gatnaşarlar.

news-photo

29.09.2023

total-veiw

473

«Haltada husyt» spektaklynyň ilkinji görkezilişi, «Çaýkowskiniň 4-nji simfoniýasy» konserti we paýtagtymyzyň beýleki medeni çäreleri

30-njy sentýabrda sagat 19:00-da Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň sahnasynda nusgawy fransuz dramaturgy Žan-Batista Molýeriň «Plutni Skapen» (Haltada husyt) atly gyzykly komediýasynyň ilkinji görkezilişi bolar.

news-photo

26.09.2023

total-veiw

1915

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyna bagyşlanan aýdym-sazly dabara

Şu gün Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sungat ussatlarynyň döwlet konserti boldy. Baýramçylyk dabarasyna sahna ussatlary, halypa we ýaş estrada aýdymçylary, meşhur folklor-tans toparlary, Döwlet hory, çagalar döredijilik toparlary gatnaşdylar.

news-photo

26.09.2023

total-veiw

1462

Ýurdumyzyň teatrlary baýramçylyk çykyşlaryna tomaşa etmäge çagyrýar

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň baýram edilýän gününde ýurdumyzyň ähli teatrlarynda spektakllar we baýramçylyk çykyşlary görkeziler.

news-photo

25.09.2023

total-veiw

1797

Halkymyzyň ruhy baýlygy — döredijilikli ösüşleriň binýady

Şöhratly taryhy müňýyllyklara uzaýan merdana halkymyz ençeme asyrlaryň dowamynda ýurdumyzyň berkararlygyny arzuwlap geldi. Garaşsyzlyk, erkinlik, özbaşdaklyk baradaky belent maksatlar eýýamlardan-eýýamlara, döwürlerden-döwürlere geçip, gözbaşyny Oguz handan alyp gaýdýan türkmen halkynyň diliniň senasyna, göwünleriniň penasyna öwrüldi.  

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1632

Türkmen suratkeşleriniň Watanymyzyň Garaşsyzlygyna bagyşlanan işleri

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Şekillendiriş sungaty sergi merkezinde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy. Çeper sergiler müdirligi örän berk talapkärlik bilen saýlamak arkaly, oňa Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda ýaşaýan suratkeşleriň 200-den gowrak iň gowy işini hödürledi.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1682

Türkmen halkynyň Milli Lideri Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň ähmiýetini nygtady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň ähmiýetini nygtady.

news-photo

22.09.2023

total-veiw

2169

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Garaşsyzlyk — Watanymyzyň şöhraty» atly sergi

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Garaşsyzlygyň 32 ýyllygyna bagyşlanan şekillendiriş we bezeg sungatynyň ikinji sergisi açyldy.

news-photo

21.09.2023

total-veiw

2154

Ýelena Oreşkina «Güýz balyna» çagyrýar

Şu ýylyň 14-nji oktýabrynda sagat 19:00-da «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde meşhur estrada aýdymçysy Ýelena Oreşkinanyň «Güýz baly» atly solo konserti geçiriler.

...221