mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

29.05.2024

total-veiw

230

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýaş zehinlere goldaw bermek we sungata bolan söýgini ösdürmek maksady bilen, ýaşlar simfoniki orkestriniň we birleşen çagalar horunyň aýdym-sazly konsertini guraýar.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

209

Ýaşlar simfoniki orkestriniň we çagalar horunyň konserti bolar

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýurdumyzyň sazçylyk we sungat ugurly okuw mekdeplerinde bilim alýan aýdym-saz sungatyna höwesli zehinli ýaşlary ýüze çykarmak, olary sungatyň dürli ugurlary boýunça döredijilige höweslendirmek hem-de ýaş sazandalaryň ýerine ýetirijilik ukyplaryny kämilleşdirmek maksady bilen, ýaşlar simfoniki orkestriniň we birleşen çagalar horunyň konsertini geçirýär.  

news-photo

27.05.2024

total-veiw

689

«Hindi söýgüsi» sahna oýny A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda hindi dramaturgy Gopalakrişna Paraçuriniň pýesasy esasynda «Hindi söýgüsi» sahna oýnunyň görkezilişi boldy.

news-photo

26.05.2024

total-veiw

1528

Türkmen halylary — naýbaşy sungat eseri

Şu gün paýtagtymyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli haly we haly önümleriniň sergisi hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisi geçirildi. Halkymyzyň ajaýyp milli sungatynyň ykrar edilmeginiň we oňa hormat goýmagyň nyşany hökmünde geçirilýän bu baýram çeper elli halyçylaryň zähmetine berilýän ýokary bahadyr.

news-photo

25.05.2024

total-veiw

1561

Maşgala gatnaşyklaryna bagyşlanan «Bu meniň ejem!» atly sahna oýny

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky Talyplar teatrynda Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr bölüminiň 2-nji we 3-nji ýyl talyplarynyň Gurbandurdy Gurbansähedowyň «Jennet» atly pýesasy esasynda sahnalaşdyran «Bu meniň ejem» sahna oýnunyň tabşyrma görkezilişi boldy.

news-photo

24.05.2024

total-veiw

1309

Aşgabat şäheriniň güni dabaralara baý baýramçylykdyr

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanan türkmen suratkeşleriniň döreden suratlarynyň we heýkelleriniň sergisi guraldy.

news-photo

23.05.2024

total-veiw

1830

Yzzat Gylyjowyň eserlerinde Italiýanyň nurly Güneşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Yzzat Gylyjowyň eserleriniň sergisi açyldy we türkmen suratkeşiniň Italiýa eden sapary wagtynda alan täsirleri barada gürrüň berildi.

news-photo

22.05.2024

total-veiw

1740

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler

25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni we okuw ýylynyň gutarmagy mynasybetli baýramçylyk konserti meşhur estrada ýerine ýetirijileriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilýär.

news-photo

22.05.2024

total-veiw

1546

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli konsertler taýýarlanylýar

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanda aýdym-sazly medeni baýramçylyklardan başlap, döredijilik bäsleşigine, teatr we sirk çykyşlaryna çenli çäreleri öz içine alýan hakyky wakalar utgaşmasy taýýarlanylýar.

news-photo

21.05.2024

total-veiw

1259

Asyrlaryň jümmüşinden geçip gelen haly

Her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenýän Türkmen halysynyň baýramynyň öňüsyrasynda Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň işgärleri «Arkadag» teleýaýlymy bilen bilelikde «Dünýä waspy dolan türkmen halysy» atly aýdym-sazly çäre geçirdiler.

...252