mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

25.03.2023

total-veiw

1568

Arkadag şäheriniň muzeýi ýurdumyzyň taryhy we medeniýeti barada gürrüň berer

Arkadag şäherinniň täze muzeýiniň ekspozisiýasyny jemlemek boýunça işler alnyp barylýar we ol milli mirasymyzyň taryhy-arheologiki gymmatlyklaryny giňden görkezer.

news-photo

24.03.2023

total-veiw

1238

«Rahmanin bahary» taslamasy – Türkmenistanda

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kamera sazy ansambly bölümi şu ýylyň aprel aýynda görnükli rus kompozitorynyň 150 ýyllygyna bagyşlanan «Rahmanin bahary» taslamasyny durmuşa geçirýär. Şu ýerde 2023-nji ýylyň Russiýada «Rahmaninow ýyly» diýlip yglan edilendigini bellemek ýerliklidir. Şu ýylyň dowamynda Russiýanyň ähli şäherinde kompozitoryň eserleriniň ýerine ýetirilmegi bilen konsertler, bäsleşikler, festiwallar geçiriler.

news-photo

23.03.2023

total-veiw

1731

Bahar baýramynda – Seýitguly Tülegenowyň konsertine

Bahar baýramynyň bir gününde «Watan» kinokonsert merkezinde Seýitguly Tülegenow ýekelikde konsert berdi, oňa aýdymçynyň köp muşdagy geldi.

news-photo

18.03.2023

total-veiw

1976

Bahar paslynyň waspy

Paýtagtymyzyň Sergi merkezinde türkmen suratkeşleriniň Milli bahar baýramyna bagyşlanan işleriniň sergisiniň açylyşy boldy.

news-photo

18.03.2023

total-veiw

1992

Bahar geldi Diýara!

Milli bahar baýramy mynasybetli Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde türkmen suratkeşleriniň bahar paslyna bagyşlanan eserleriniň sergisi açyldy.

news-photo

16.03.2023

total-veiw

1582

Çeperçilik akademiýasynyň talyplarynyň sergisi guraldy

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda bu ýokary okuw mekdebiň altynjy ýyl talyplary Merdan Babajanowyň we Maksatmyrat Kanyýewiň suratlarynyň sergisi açyldy. Serginiň açylyşyna bu döredijilik ýokary mekdebiniň mugallymlary we talyplary gatnaşdy.

news-photo

16.03.2023

total-veiw

1480

«Aşgabat» kinoteatry film görkezilişine çagyrýar

Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni mynasybetli Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» döredijilik birleşigi «Aşgabat» kinoteatrynda geçiriljek täze çeper filmleriň görkezilişine çagyrýar.

news-photo

15.03.2023

total-veiw

1178

Täze filmler Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününde görkeziler

Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi birbada birnäçe film çykarmaga taýýarlanýar. Geljekki filmleriň durmuş hakykatyna esaslanýan çuňňur ýordumlary adamlar, olaryň ykbaly we dünýämizi, taryhymyzy hem häzirki günümizi döreden işleri hakynda gürrüň berýär.

news-photo

14.03.2023

total-veiw

2479

Ispaniýa Patyşlygynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler

Hormatly Prezidentimiziň 2022-nji ýylyň 23-nji dekabryndaky Karary bilen tassyklanan «Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna» laýyklykda ýudumyzda we daşary ýurt döwletlerinde çäreler geçirilýär. 

news-photo

11.03.2023

total-veiw

1855

«Eje» – ilkinji söz ...

Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda Tahyr Ataýewiň orkestriniň «Zenanlara bagyşlanan waspnama» diýen belent atly konserti boldy.

...201