mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1162

Halkara zenanlar güni mynasybetli «Gözellik döredýän zenanlar» sergisi açyldy

Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň sergi merkezinde däp bolan sergi-bäsleşik dabaraly ýagdaýda açyldy.

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1195

Konsertler şatlyk paýlaýar

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi. 

news-photo

04.03.2024

total-veiw

1179

Paýtagtymyzda Izzat Möwlanowyň konserti boldy

Ýurdumyzda «Watan» kinokonsert merkezinde meşhur özbek kompozitorlary Şiraly Joraýewiň, Kamiljan Ataniýazowyň, Babamyrat Hamdamowyň, Ahunjan Madaliýewiň we Hirşit Rasulowyň aýdymlaryny ýerine ýetiren Izzat Möwlanowyň ýekelikde konserti boldy.

news-photo

02.03.2024

total-veiw

1114

Iki pianinoçynyň – Roberta Di Mario bilen Aýlar Saparmyradowanyň konserti

Italiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 10 ýyllygy mynasybetli, Italiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň başlangyjy bilen, özi saz ýazyp, özi-de ýerine ýetirýän Roberta Di Mario biziň ýurdumyza sapar etmäge çakylyk aldy. 

news-photo

01.03.2024

total-veiw

1946

Milli medeni mirasymyza bagyşlanan maslahat

Ýurdumyzda dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegine öwrülen türkmen halkynyň milli medeni mirasyny öwrenmek, gorap saklamak, wagyz etmek we nesillere ýetirmek boýunça tutumly işler amala aşyrylýar. 

news-photo

29.02.2024

total-veiw

1719

Tahyr Ataýew: Hans Simmeriň sazlary arkaly syýahat

Tahyr Ataýewiň orkestriniň sazandalary tomaşaçylary Golliwudyň meşhur filmleriniň üsti bilen Hans Simmeriň janly sazyna syýahat etmäge çagyrdy. Nemes kompozitory Hans Simmere kino aýdym-sazynyň janly rowaýaty diýilýär.

news-photo

29.02.2024

total-veiw

1809

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

Dynç günlerinde paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň ýaşaýjylary hem-de myhmanlary üçin gyzykly medeni çäreler garaşýar.

news-photo

27.02.2024

total-veiw

2174

Aşgabatlylara kamera aýdym-saz agşamy sowgat edildi

Türkmen döwlet filarmoniýasynyň zalynda Döwlet simfoniki orkestriniň solistleriniň dördüsi: Selbi Öwezowanyň (fleýta), Didar Ýomudowyň (goboý), Ýusup Öwezowyň (klarnet), Mähri Orazowanyň (fortepiano) konserti boldy.

news-photo

27.02.2024

total-veiw

2065

«Çäksiz dünýä» atly ekologiýa sergisi açyldy

Fransiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň ýanyndaky Fransuz institutynyň sergi zalynda «Çäksiz dünýä» atly ekologiýa sergisi açyldy. Bu sergi «Çäksiz dünýä» kitabynyň awtorlary Žan-Mark Ýankowiç bilen Kristof Bleýniň arasyndaky dialogy şekillendirýän komikslerden ybaratdyr.

news-photo

24.02.2024

total-veiw

2131

Türkmenistanda «Gadymy Änew medeniýeti» atly halkara ylmy maslahaty geçiriler

Türkmenistanda «Gadymy Änew medeniýeti» atly halkara ylmy maslahaty geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer N.Amannepesow hasabat berdi.

...241