Medeniýet
22.09.2021
eye
1966

Merkezi Aziýa — milli tagamlar

Aziýanyň milli tagamlary dürli-dürlüdir, eýsem-de bolsa, olaryň özara meňzeşligi-de bardyr. Mysal üçin, bu sebitiň ähli ýurdunda tüwüdir gök önüm giňden ulanylýar. Aziýa naharlaryn...
21.09.2021
eye
1930

«Dünýäni baýlyk bilen almarsyň ... »

Ýurdumyzyň şanly senesine – Türkmenistanyň Garaşszylygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan teatr oýunlary Mollanepes adyndaky Talyplar teatrynyň «Türkmen gerçegi» atly spektakly bilen başl
16.09.2021
eye
12479

Türkmen talyplarynyň «Dostluk» tans ansambly Kazanda geçen «Medeniýetler mozaikasy» atly VII festiwala gatnaşdy

Tatarystan Respublikasynda «Medeniýetler mozaikasy» atly nobatdaky etnokonfessional festiwal geçdi. Çäräniň guramaçylary Tatarystan halklarynyň Assamleýasy we Dostluk öýi, Tataryst...
15.09.2021
eye
15397

Bagtyýarlygyň çeper keşbi

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Medeniýet ministrligi bilen Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde guramagynda suratkeşleriň we nakgaşlar...
14.09.2021
eye
18084

«Meniň Watanym» Milli bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy

12-nji senrýabrda Türkmenistanyň paýtagtynda «Meniň Watanym» atly çeper-publisitik we hronikal-dokumental filmleriň kinofestiwalynyň jemi jemlendi.
14.09.2021
eye
5017

Türkmen — Amerikan hyzmatdaşlygyna 20 ýyl

13-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna we «Medeni mirasy gorap saklamak boýunça ilçi gaznasynyň» 20 ýyllygyna bagyşlanan internetüsti türkmen-ameri...
13.09.2021
eye
5016

Biziň Sary Agamyz

Sary Garryýew heniz aýatda diri wagty tanymal boldy, özem diňe bir ekrnada döreden keşpleri bilen däl, eýsem wäşi sözleridir henekleri bilenem halk arasynda meşhurlyk gazanan adamd...
12.09.2021
eye
5044

Türkmenler rus syýahatçylarynyň ýazgylarynda

Ozal baryp görmedik iline aýak basan syýahatçy özünden öň biriniň gelip görenine garamazdan, şol ýeri ilkinji açan bolýar. Älem ýüzüne aýlanyp ýören bezirgen özünden öňküleriň ýoly...
11.09.2021
eye
2904

Suratlarda Watan waspy

Paýtagtymyzyň Sergi merkezinde açylan Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan sergide goýlan suratlarda türkmen nakgaşlarynyň Watana söýgisi beýan edilýär.
10.09.2021
eye
898

Bütindünýä medeni gatnaşyklar maksatnamasy çagyrýar

Bütindünýä medeni gatnaşyklar maksatnamasy-2021-e (Global Cultural Relations Programme-2021) gatnaşmak üçin arzalar kabul edilýär.