Medeniýet
09.05.2021
eye
114

TMK-nyň Uly zalynda Ýeňiş waspy ýetirildi

8-nji maýda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň  Uly zalynda kamera ansambly kafedrasynyň guramagynda Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygyna ba...
08.05.2021
eye
249

Gahrymanlyk unudylmazdyr: Gennadiý Babikowa, Eduard Asadowa hem-de Weli Muhadowa bagyşlanan hatyra agşamy

9-njy maýda faşistik Germaniýadan üstün çykylmagyna 76 ýyl doldy. Beýik Watançylyk urşy Sowet Soýuzynyň her bir raýatyna agyr düşdi. Ýurduň uludan-kiçä ähli ilaty duşman leşgerinde...
07.05.2021
eye
297

Beýik Ýeňşiň şanyna: şekillendiriş sungaty muzeýindäki sergi

Uruş habary gurşun reňkli buluda öwrülip, dem salymda köpmilletli uly ýurduň oba-şäherlerini büredi. Uruş tanklaryň agyr zynjyrlary bolup, adamlaryň ykballarynyň üstünden geçdi, em...
06.05.2021
eye
380

Milli konserwatoriýada aýdymçylaryň bäsleşigi: täze atlar, şowly çykyşlar

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda estrada sungaty kafedrasynyň hepdeliginiň çäginde aýdymçylaryň bäsleşigi geçirildi. Oňa 14 talyp gatnaşdy. Her bir kafedran...
05.05.2021
eye
14

Taryhy-medeni mirasy gorap saklamakda hyzmatdaşlyk: Şekillendiriş sungaty muzeýinde fotosuratlar sergisi açyldy

Paýtagtyň Şekillendiriş  sungaty muzeýinde “Medeni mirasy gorap saklamak üçin ABŞ-nyň Ilçileriniň gaznasy” atly halkara Maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň we ABŞ-nyň özara h...
05.05.2021
eye
402

Türkmenistan – adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawynda. 3 bölüm. Küştdepdi

Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyndaky Türkmenistan bilen baglanyşykly däp-dessurlar hakdaky öňki makalalarymyzda bu sanawa “Görogly” eposynyň we Nowruz bahar baýramynyň ...
05.05.2021
eye
43

Ýazgül Şamyradowa: ilkinji türkmen zenan kinorežissýory

Ol kinorežissýor bolan ilkinji türkmen zenanydy. “Internetden köp zat tapmak bolýar” diýseler-de, onda Ýazgül Şamyradowa barada bir-iki oýnam setir bar.
03.05.2021
eye
64

Indira Ganda bagyşlanan saz ýa-da Çary Nurymowyň ajaýyp eserleriniň biriniň taryhy

Türkmenistanyň paýtagtynda geçen asyrda, ýagny, 1978-nji ýylyň 16-njy awgustynda açylan saglyk mekdebi ýöne ýere Indira Gandiniň adyny götermeýär. Hindistanyň ilkinji Premýer-minis...
01.05.2021
eye
553

“Aşgabat bahary” bäsleşigine onlarça gysgametražly filmler gatnaşýar

Owal habar berşimiz ýaly, ýurduň teleýaýlymlar we kinematografiýa baradaky Döwlet Komitetiniň Oguzhan adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi tarapyndan “Aşgabat bahary” filmler baýramçyl...
01.05.2021
eye
470

Halyl Kulyýew: şygyr mukamy

Şu ýyl türkmen şahyry Halyl Kulyýewiň eneden doglanyna 85 ýyl dolýar. Ol 1936-njy ýylda daýhan maşgalasynda dünýä inýär. Mekdebi tamamlandan soň, Halyl mugallym bolup işleýär. 1955...