mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

16.05.2022

total-veiw

440

Tango älemindäki joşgun

Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Mukamlar köşgünde tango žanrynyň konserti geçirildi.

news-photo

14.05.2022

total-veiw

1785

«Nuhuň gämisi» rowaýaty sahnada

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynyň döredijilik işgärleri Döwlet teatr gözden geçirilişine «Nuhuň gämisi» spektaklyny taýýarladylar.

news-photo

12.05.2022

total-veiw

2078

Aşgabat şäheriniň teatrlary myhmanlary garaşýar

Teatr — dynç alyş üçin ajaýyp ýer. Şu hepdede, ýagny 11 — 15-nji maý aralygynda görkeziljek oýunlaryň tertibini okyjylarymyzyň dykgatyna hödürleýäris:

news-photo

11.05.2022

total-veiw

2318

Dostluk mukamlary: Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hor toparlarynyň dabarasy geçirildi

10-njy maýda Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Mukamlar köşgünde ýurdumyzyň we beýleki Merkezi Aziýanyň döwletleriniň hor toparlarynyň wideoaragatnaşyk arkaly dabarasy geçiriildi.

news-photo

10.05.2022

total-veiw

1710

Türkmenistanly ýaş suratkeşler Halkara çagalar we ýetginjekler surat festiwalynda ýeňiji boldylar

Ýaş ildeşlerimiz Merjen Myradowanyň, Oguljeren Guldurdyýewanyň we Selbi Nurýagdyýewanyň işleri Eýranyň şäheri Yspyhanda geçen Halkara çagalar surat festiwalynyň (“Isfahan International Children’s Painting Festival”) jemleýji seçiminde iň gowy işler diýlip saýlanyldy.

news-photo

10.05.2022

total-veiw

1242

Gadymy sungata syýahat

Türkmenistanyň Döwlet şekillendiriş muzeýine eýýamlarda döredilen, žiwopis ýa-da heýkeltaraşlyk işlerine syn etmäge sungat muşdaklary köp gelýärler. Käbir adamlary arheologik artefaktlar özüne çekýär. Olar ýer astynda asyrlar boýy ýatan, bir sebäp bilen saklanyp galan medeni gymmatlyklaryň bölejiklerini synlaýarlar .

news-photo

09.05.2022

total-veiw

2192

«Ýeňiş güni» aýdymyny tomaşaçylar artistler bilen bilelikde aýtdylar

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda Ýeňiş gününe bagyşlanyp geçirilen konsert köp adamly boldy.

news-photo

09.05.2022

total-veiw

2405

Asyrlar jümmüşinden galan monjuklar

«Könürgenç» döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň çägindäki gadymy Daşmetjit medresesiniň jaýynda ýerleşen halk senetleri muzeýinde gadymy monjuklaryň ýurtda iň uly kolleksiýasy bar.

news-photo

06.05.2022

total-veiw

1432

Meşhur ýapon teleserialy ýaýlymda

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetinde Ýaponiýanyň Ilçisi Hiroýuki Ýamamotonyň «Goçiso-san» (Bereket bersin!) atly teserialyny ýaýlyma bermek üçin, Komitetiň başlygyna wideo materiallary gowşurmak dabarasy bolup geçdi.

news-photo

06.05.2022

total-veiw

1130

Iki orkestr Ýeňiş gününe konsert bagyşlady

Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň akkordeonçylar we halk gurallary orkestrleri 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygyna bagyşlap, bilelikde konsert berdiler.

...175