mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

20.04.2024

total-veiw

78

Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynda «Gilgameş» atly spektaklyň ilkinji gezek görkezilişi boldy

Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynyň baş režissýory Öwezmämmet Galandarow diňe bir Günbatar sebitde däl, eýsem, ýurdumyzda hem giňden tanalýan teatr ussatlarynyň biridir.

news-photo

17.04.2024

total-veiw

1552

Bahar – ussat ýerine ýetirijiler bilen konsert we duşuşyk möwsümi

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Bahar Nowruzy» konserti geçirildi. Konserti ajaýyp owazly skripkasy bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti Hasan Mamedow açdy.

news-photo

17.04.2024

total-veiw

1533

19-21-nji aprel aralygynda paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar we konsertler

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

19.04.2024 «Oskar» 19:00;

20.04.2024 «Syrly sandyk» 19:00;

21.04.2024 «Şadyýan wäşiler» 19:00.

news-photo

17.04.2024

total-veiw

1512

Berdinyýaz Rejepmedowyň 80 ýaşynyň dolmagy mynasybetli konsert geçirildi

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyň at gazanan bilim işgäri, üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary kafedrasynyň dosenti Berdinyýaz Rejepmedowyň 80 ýaşynyň dolmagy mynasybetli konsert geçirildi.

news-photo

15.04.2024

total-veiw

1559

Amerikaly topar Aşgabatda konsert berdi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda alýaskaly A kapella toparynyň Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň hory bilen bilelikdäki konserti boldy.

news-photo

15.04.2024

total-veiw

1676

«Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» kitabynyň aň-bilim we terbiýeçilik gymmaty

Türkmenistanda döredijilik duşuşyklary we aň-bilim çäreleri geçirilýär, bu duşuşyklarda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegine bagyşlanan «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynyň mazmuny, aň-bilim we terbiýeçilik ähmiýeti barada giňişleýin jemgyýetçilik tanyşdyrylyşy dowam edýär.

news-photo

15.04.2024

total-veiw

1489

«Kaka, surat çeksene!»: Aşgabatda nakgaş Amanmyrat Serhenowyň hatyra agşamy geçirildi

Zehinli çagalary nakgaş Amanmyrat Gurbanowiç Serhenowyň hatyrasyny belent tutýarlar.

news-photo

15.04.2024

total-veiw

1548

Medeniýetleri birleşdirýän aýdymlar

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň sahnasynda geçirilen amerikaly we türkmen aýdymçylarynyň bilelikdäki konserti Daşoguz şäheriniň ýaşaýjylary üçin özboluşly sowgat boldy. Onda ýurdumyza Alýaskadan (ABŞ) gelen Pipeline Vocal Project (PVP) professional wokal üçlügi bilen bilelikde Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýöriteleşdirilen sungat mekdebiniň birleşdirilen hory çykyş etdi. 

news-photo

14.04.2024

total-veiw

1443

«Barokko-Bagşy» – iki medeniýetiň, ýörelgeleriň we döwrüň dueti

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Ýaşlar kamera orkestri bilen bilelikde fransuz pianinoçysy Joanna Gudalyň «Barokko-Bagşy» konserti geçirildi.

news-photo

12.04.2024

total-veiw

1866

Mekdep okuwçylary we talyp ýaşlar «Kompozitor» filminiň görkezilişine gatnaşdylar

Şu günler paýtagtymyzyň kinokonsert merkezlerinde Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň «Kompozitor» atly täze filmi görkezilýär.

...246