mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

02.12.2022

total-veiw

460

Taryha şaýat gala

Ajaýyp ýadygärlikler mukaddes Watanymyzyň demirgazyk künjegindäki Daşoguz welaýatyna hem aýratyn görk berýär. Bu gadymy künjegiň Ruhubelent etrabynyň Aşyk Aýdyň geňeşliginiň çägini etekläp oturan Diýarbekir (Ýarbekir) galasy her bir adamyň ünsüňi özüne çekýän ýerleriň biridir. 

news-photo

01.12.2022

total-veiw

290

«Gyzyl kürte» filmi «Bastau» Halkara film festiwalynda görkeziler

Türkmen režissýory Sahysalyh Baýramowyň filmi noýabr aýynyň 29-yndan dekabr aýynyň 4-i aralygynda Gazagystanda geçiriljek talyp filmleriniň we ilkinji alnan filmleriň «Bastau» Halkara festiwalynyň bäsleşikden daşary meýilnamasyna girizildi.

news-photo

01.12.2022

total-veiw

277

«Aşgabat» kinoteatrynda täze filmleriň deslapky görkezilişi bolar

Milli kinematografiýanyň ündewini dowam etdirmek bilen, Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» döredijilik birleşigi täze filmleriň deslapky görkezilişini taýýarlady.

news-photo

01.12.2022

total-veiw

1284

Ýaş ýyldyzlaryň saz festiwalyny jemlän konsert

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň döredilmeginiň 50 ýyllygyna bagyşlanan festiwal jemlendi. Bir aýlap konserwatoriýada bu okuw mekdebiniň sazandalary konsert berdiler.

news-photo

28.11.2022

total-veiw

1864

Türkmenistanda dünýä halklarynyň aýdym-saz sungatyna bagyşlanan halkara forum geçirilýär

Şu gün Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde “Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwal we maslahat öz işine başlady.


news-photo

28.11.2022

total-veiw

2058

Italýan kompozitorlarynyň eserleri ýaňlandy

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda nusgawy italýan kompozitorlarynyň üçüsiniň eserlerinden düzülen konsert boldy. Halkara bäsleşikleriniň diplomanty Stella Faramazowanyň we Türkmenistanyň at gazanan artisti Wladimir Mkrtumowyň konsertmeýsterliginde bu konserti kamera ansambly kafedrasy gurady.

news-photo

26.11.2022

total-veiw

2030

Häzirki zaman saz bilim ýörelgelerine bagyşlanan maslahat

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Döwrebap bilimleri özleşdirmekde ölçegiň, metriň we ritmiň ähmiýeti» atly ýurdumyzyň ýöriteleşdirilen sungat mekdepleriniň okuw-usulýet maslahaty geçirildi.

news-photo

25.11.2022

total-veiw

1293

Dynç günleriniň tomaşasy: gitara sazynyň festiwaly, akyl-paýhas bäsleşikleri we başga-da ençeme tomaşalar

Öňümizdäki dynç günleri aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary medeni çärelere, konsertlere we teatr oýunlaryna baryp, dynç alyp bilerler.

news-photo

25.11.2022

total-veiw

1212

Nemes nusgawy sazlarynyň konserti

Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen konsert köp adamly boldy.

news-photo

24.11.2022

total-veiw

1205

Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty muzeýi güneşli Täjigistana syýahata çagyrýar

Aşgabatda ýakynda başlanan Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde bolan sergi bilen dowam etdirildi.

...193