mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Medeniýet

news-photo

05.08.2022

total-veiw

929

«Gyzyl kürte» filmi Ýekaterinburgda geçiriljek Halkara festiwalynda görkeziler

Türkmen režissýory Sahysalyh Baýramowyň «Gyzyl kürte» çeper filmi 12 – 18-nji awgust aralygynda Ýekaterinburgda geçiriljek Ýewraziýa yklymynyň öň görkezilmedik filmleriniň «Altydan biri» atly Birinji Halkara film festiwalynyň çäginde görkeziljek filmleriň maksatnamasyna girizildi.

news-photo

01.08.2022

total-veiw

2671

Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa – kitap sahypalarynda

2022-nji ýylda ýurdumyzyň jemgyýetçiligi şanly senäni – Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň 50 ýyllygyny belleýär.

news-photo

31.07.2022

total-veiw

3827

Türkmen we özbek dillerindäki aýdymlar ýaňlanar

Aşgabat şäheriniň 2-nji sungat mekdebiniň çagalar hory «Jüýp, jüýp, jüýjelerim...» diýip hoş owazda aýdym aýdýar. Tomus dynç alşy bolsa-da, olar bu ýerde her gün dabaraly çärä taýýarlyk görýärler: çagalar Aşgabatda «Doşkent» seýilgähiniň açylyşyna taýýarlanýarlar. 

news-photo

30.07.2022

total-veiw

1375

Medeni duşuşyklaryň iýul tapgyry

Fransiýanyň ýurdumyzdaky Ilçihanasynyň we Türkmenistandaky Fransiýa institutynyň (TFI) howandarlygynda iýul aýynyň dowamynda geçirilen çäreler giň gerime eýe boldy. Geçirilen dürli çäreler fransuz milli baýramlary we Türkmenistan hem-de Fransiýa üçin şanly sene – ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirildi.

news-photo

29.07.2022

total-veiw

1544

Halyçylyk sungatynyň naýbaşy nusgalary

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigine ýokary derejeli haly gölleriniň ýigrimiden gowyrak naýbaşy nusgalaryny döretdiler. Bäsleşigiň şerti boýunça olaryň on üçüsi ilkinji saýlama tapgyryndan üstünlikli geçdi.

news-photo

29.07.2022

total-veiw

1020

«Gülüň owadan!» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Toý mekany» medeni-dynç alyş merkezinde, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda «Gülüň owadan!» at bilen her ýyl geçirilýän bäsleşigiň jemleýji tapgyryna ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan çeper elli, zähmetsöýer gyz-gelinler gatnaşdylar.

news-photo

28.07.2022

total-veiw

2410

Diýara bolan söýgi suratlarda

Nakgaş Merdan Kakabaýewiň suratlary Diýarymyza we medeni gymmatlyklarymyza bolan söýgini beýan edýär.

news-photo

26.07.2022

total-veiw

2160

Natali Markarýan-Fardyň toplan seýrek şaý-sepleri ýurdumyza gaýdyp geldi

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Şweýsariýanyň raýaty Natali Markarýan-Fardyň ildeşlerimize peşgeş beren türkmen zergärçilik sungat eserleriniň tanyşdyrylyşy boldy. Olaryň sany 80-e ýetýär.

news-photo

23.07.2022

total-veiw

2659

Aramgähde rejeleýiş işleri geçirilýär

Köneürgenjiň döwlet taryhy we medeni goraghanasynyň hünärmenleri Ibn Hajybyň aramgähini rejelemek we abatlamak babatda degişli işlerini alyp barýarlar. 

news-photo

22.07.2022

total-veiw

2090

Türkmenistanyň halypa suratçysy Babasary Annamyradowyňkyda myhmançylykda

Ýurdumyzda sungat eserlerini ýygnaýanlar seýrek duşýar, ýek-tük diýse-de boljak. Şol sebäpdenem surat habarçymyz Alekseý Gimalitdinow bilen Türkmenistanyň halk nakgaşy Babasary Annamyradowyň ussahanasyna bardyk. 

...182