}
Medeniýet
23.02.2021
eye
336

«Dessanyň» hoşowaz çykyşlary

Daşoguz welaýatynyň M. Garlyýew adyndaky ýörüteleşdirilen sungat mekdebiniň «Dessan»  skripkaçylar topary  täze konsert maksatnamasyny taýýarlady.
22.02.2021
eye
232

«Ýazmyrat, bu kitap bilen adyň asyrlar aşar»

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ylmy we döredijilik işleri boýunça prorektory Ýazmyrat Rejebowyň yzly-yzyna iki kitaby neşir edilenden soň kärdeşleri oňa W...
22.02.2021
eye
328

Awtory – Kössek

Ildeşimiz maryly nakgaş Kössekmyrat Nurmyradowyň suratlaryna şu ýylky sowuk hem garly Moskwanyň ýaşaýjylary syn etseler, olaryň göwni galkynardy.
20.02.2021
eye
591

Ussat nakgaşlar bilen duşuşyk

Bäşim Nuraly adyndaky Çagalar çeperçilik mekdebiniň okuwçylarynyň tanymal türkmen nakgaşlary bilen bolan döredijilik duşuşygy Şekillendiriş sungaty muzeýi üçin aýratyn ähmiýetlidi....
17.02.2021
eye
767

Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanan sergi

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzda 18-nji fewralda bellenilýän Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň gününiň öň ýanynda Şekillendiriş sungaty muze...
17.02.2021
eye
495

Gadymy sungatyň galkynyşy

Türkmenleriň dünýä belli özboluşly önümleriniň arasynda dokma ýaglyklar we gyňaçlar aýratyn orun tutýar. Dürli-dürli owadan ýaglyklaram türkmen zenanlarynyň gelniň lybasy üçin döre...
16.02.2021
eye
644

Onlaýn görnüşde skripkaçylar üçin ussatlyk sapagy

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň Uly zalynda kirişli saz gurallary kafedrasynyň talyplary üçin ussatlyk sapagy boldy. Komitas adyndaky Ýerewan döwlet konser...
13.02.2021
eye
727

Ogultäç Hannyýewa: kärim – ejeme sowgadym

Türkmenistanyň halk artisti – paýtagtymyzyň teatrlarynyň üçüsiniň esasy aktrisasy bolan,  görk-görmekli hem mylaýym bu zenana onuň gahrymanynyň ady bilen – Aýgül diýýärler.Ogultäç ...
02.02.2021
eye
1914

Öwlüýäguly Möwlamow ussat ýazyjy, mähriban ata, göwnaçyk, şadyýan adamdy

Şu ýylyň 5-nji fewralynda zehinli türkmen ýazyjysy Öwlüýäguly Möwlamow aýatda gezip ýörenliginde 85 ýaş toýuny toýlardy. Ol «Borç», «Şahyryň ýaşlygy», «Lebap säheri», «Ýekäniň çaňy...
31.01.2021
eye
1245

Zenanlaryň zynat-bezegi -- ýaglyk

Enelerimiziň sandygyndaky gadymy ajap haly, tara, keşde işlerine, dürli öwüşginli gyňaçlara, atlas, ýüpek, muslin we ýüň matalara gözüň düşenden bu gözelligiň bendisi bolýarsyň.