Medeniýet
20.04.2021
eye
212

Watanymyzyň medeni merkezi

Şu ýyl 140 ýyllygyny belleýän türkmen paýtagty Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň işewür we medeni durmuşynyň jemlenen merkezidir, bu ýerde myhmanlary güler ýüz bilen garşylam...
20.04.2021
eye
68

Gara Seýitliýew: Türkmenistanyň poeziýa ensiklomediýasy

Türkmenistanyň Halk ýazyjysy Gara Seýitliýew (1915-1971) meşhur şahsyýet diýlip atlandyrylmaga mynasypdyr. Onuň köptaraply döredijiligi milli edebiýatyň, kino we teatryň ösmegine u...
18.04.2021
eye
235

18-nji aprel – Halkara ýadygärlikler we taryhy ýerler günüdir

1983-nji ýylda Ýadygärlikleri we gözel ýerleri goramak boýunça halkara geňeşiniň Assambleýasynyň (ICOMOS) başlangyjy bilen Halkara ýadygärlikler we taryhy ýerler güni (Bütindünýä m...
16.04.2021
eye
151

Akademik Galina Pugaçenkowa : Mihail Massonyň ruhdaşy

Mihail Ýewgenýewiç Masson – XX asyrda Orta Aziýanyň ylmy durmuşynda iň meşhur şahsyýetleriň biridir.
15.04.2021
eye
305

Suratkeş Tamara Kiselýowa: durmuşyň öwüşginleri

85 ýaşynyň toýuny Tamara Kiselýowa sergisini görmäge gelen tanyşlarynyň arasynda belledi. Olar hem suratkeşi gutlamak, hem onuň Şekillendiriş sungaty muzeýinde açylan sergisini syn...
13.04.2021
eye
461

Tar, akkordeon, dutar: sazda köpdürlülik we nusgawy ussatlyk mekdebi

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň Kiçi zalynda D. Öwezow adyndaky sazçylyk mekdebiniň akkordeonçylar orkestri çykyş etdi. Onuň dirižýory saz mugallymy Astang...
10.04.2021
eye
511

Türkmenistanyň Döwlet sirki täze möwsümiň tomaşasyny görkezdi

Türkmen sirkiniň döredijilik topary täze möwsüme uly taýýarlykly geldi. Täsinlikleri, gyzyl-gyran gülüşdirýän masgarabazlary, çalasyn we gorkmazak türgenleri küýsän sirk muşdaklary...
10.04.2021
eye
487

Sazandalaryň we bagşylaryň milli bäsleşigi jemlendi

9-njy aprelde Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň medeniýet ministrligi we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan gur...
07.04.2021
eye
609

Türkmen sungatyndaky ägirt: Ýakup Annanurow

Bäş ýyl mundan owal, ýurduň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen Watanymyzyň özbaşdaklygyny berkitmeklige ...
06.04.2021
eye
599

Sagdynlyk, sport, däpler: maksatlaýyn serginiň eksponatlary näme hakda gürrüň berýär

Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty Muzeýinde açylan sergi 7-nji aprelde, ýagny 1948-nji ýylda Saglygy goraýşyň Bütindünýä guramasynyň döredilen gününde bellenýän Bütindünýä sagly...