mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Medeniýet

news-photo

02.12.2021

total-veiw

1119

Ýewraziýa Halkara kinofestiwaly ildeşlerimizi gatnaşmaga çagyrýar

Her ýyl geçirilýän 4-nji Ýewraziýa Halkara kinofestiwalyna (Eurasian Creative Guild Film Festival) gatnaşmaga isleg hatlary kabul edilýär.

news-photo

30.11.2021

total-veiw

967

Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan 16 konsert

Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky kirişli saz gurallary orkestri Hallkara Bitaraplyk güni mynasybetli paýtagtyň talyplary üçin aýdym-sazly sowgat taýýarlady. Sazandalar we aýdymçylar Aşgabadyň ähli ýokary okuw jaýlarynda baýramçylyk konserti bilen çykyş ederler.

news-photo

29.11.2021

total-veiw

2060

Mosartyň eserleri ýaňlandy

Mosartyň doglan gününe 265 ýyl doldy. Bary-ýogy 35 ýaşan kompozitor hiç kimi biparh goýmaýan ajap eserleriň 626-syny döretdi.

news-photo

29.11.2021

total-veiw

1450

«Daýahatyn» kerwensaraýynda abatlaýyş – dikeldiş işleri alnyp barylýar

Amerikanyň Birleşen Ştatlatynyň «Medeni mirasy gorap saklamak baradaky Ilçiniň gaznasy» atly maksatnamasy esasynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ýardamy bilen Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen, Türkmenabat şäherinden 170 km demirgazykda Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Gabakly geňeşliginiň çägindäki «Daýahatyn» kerwensaraýynda rejeleýiş, abatlaýyş – dikeldiş işleri alnyp barylýar.

news-photo

27.11.2021

total-veiw

691

Türkmen talyplary Tatarystanda geçirilen festiwalyň ýeňijisi boldular

Kazan (Wolgaboýy) Federal Uniwersitetinde (KFU-da) okaýan türkmen talyplaryndan ybarat topar Tatarystanda ýokary mekdepleriň arasynda geçirilen «Daşary ýurtly talyp güni» atly festiwalynda üstünlikli çykyş etdi. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsullygy habar berýär.

news-photo

27.11.2021

total-veiw

1083

Dehistan — taryhy ýadygärlik

Dehistanyň, başgaça aýdylanda, Maşat-Misserianyň harabalyklaryny 1830-njy ýylyň ýazynda gözi bilen gören ilkinji ýewropaly Britan Gündogar Hindistan kompaniýasynyň ýaş serkerdesi leýtenant Artur Konolly bolupdyr.

news-photo

26.11.2021

total-veiw

1062

Abiwerd galasyndan tapylan taryhy gymmatlyklar muzeýe tabşyryldy

Abiwerd galasynda ýüze çykarylan taryhy gymmatlyklar bir böleginiň Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Döwlet muzeýine tabşyrylyş dabarasy geçirildi.

news-photo

25.11.2021

total-veiw

1397

Ömrüni sungata baglan

Tanymal bagşy Amanbibi Welmyradowa köp çagaly maşgalada ösüp kemala geldi. Mekdebi tamamlandan soň Amanbibi tutanýerliligi bilen Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebine okuwa girýär. 

news-photo

24.11.2021

total-veiw

2208

Türkmen kinosynyň wekilleri halkara kinofestiwalyna gatnaşýarlar

Belarus Respublikasynyň paýtagtynda «Листопад» XXVII Minsk halkara kinofestiwaly işläp başlady, onuň çäklerinde Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Gruziýanyň, Russiýanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň milli kinostudiýalarynyň mejlisi geçirildi.

news-photo

24.11.2021

total-veiw

2115

Gara gazmanyň gudraty

Ady rowaýata öwrülen, türkmen sazynyň şöhratyny Arşa göteren meşhur Şükür bagşynyň doglanyna şu ýyl 190 ýyl dolýar. 1931-nji ýylda ýüz ýaşa ýetip aradan çykan Şükür Dowat ogly, türkmen halkynyň hakydasynda ýaşaýar. 

...159