Ylym
14.04.2021
eye
744

Ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçirilýän «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşiginiň teswirnamasy

«Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda», «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynd...
07.04.2021
eye
874

Ermenistanyň we Türkmenistanyň oba hojalyk boýunça ýokary okuw jaýlarynyň bilelikdäki onlaýn-dersleri dowam etdirildi

Тürkmen oba hojalyk uniwersiteti bilen Ermenistanyň Milli agrar uniwersitetiniň arasyndaky Ylalaşygуň çäklerinde bu iki ýokary okuw jaýynyň mugallymlarynyň we talyplarynyň nobatdak...
30.03.2021
eye
1537

Türkmenistanyň 11 ýokary okuw jaýlarynyň talyplary mehanika ugrundan iň güýçli diýen ady almak üçin bäsleşdiler

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty (Mary ş.) tarapyndan guralan we onlaýn-formatda geçirilen mehanika boýunça II Açyk olimpiadanyň netijeleri jemlendi.
14.03.2021
eye
2070

Döwlet gullugy akademiýasy magistrlik maksatnamasyny ornaşdyrmaga taýýarlanýar

Ýewropa Bileleşiginiuň «Türkmenistanda döwlet gullukçylarynyň mümkinçiligini güýçlendirmegi goldamak» bilelikdäki taslamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döw...
26.02.2021
eye
2336

TDU-nyň geologiýa muzeýi: ýerasty baýlyklar we tebigy ýadygärlikler bilen tanyşlyk

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň geografiýa kafedrasynyň daşlar kolleksiýasy muzeýi – ýurdumyzda iň baý kolleksiýalaryň biridir. Häzirki wagtda bu ýerde dag jynsl...
26.02.2021
eye
2096

Fransuz dili boýunça olimpiada geçiriler

Halkara Frankofoniýa güni myasybetli 2021-nji ýylda ýurdumyzda ilkinji gezek Fransuz dili boýunça olimpiada geçiriler. Türkmensitandaky Fransiýa instituty (TFI) bu waka bagşlanan t...
22.02.2021

Ylym

eye
1512

Ýurdumyzyň hünärmenleri sähra bedewleriniň aýratynlyklaryny öwrenýärler

Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, asyrlar aşyp gelýän milli atşynaslyk ýörelgesi döwrebap derejede ösdürilýär.

08.02.2021
eye
2872

Ýaşlar bilen işlemek – ileri tutulýan ugur

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Merkezi Geňeşiniň başlangyjy bilen geçirilen brifinge ýerli telekeçiler, Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instit...
05.02.2021
eye
2633

Ýeňşi nazarlap

M. W. Lomonosow adyndaky Moskwa döwlet uniwersitetiniň guramagynda  «Lingwistika» ugry boýunça  her ýyl geçirilýän  Halkara uniwersiadanyň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi.
03.02.2021
eye
2759

Bilermenler guşlary hasaba aldylar

Türkmenistanda Ramsar konwensiýasyny  ýerine ýetirmek boýunça Iş toparynyň milli bilermenleri döwlet tebigy goraghanalarynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri  bilen...