mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Ylym

news-photo

02.12.2021

total-veiw

1288

Filosofiýa boýunça ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky Olimpiadanyň jemi jemlendi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň gurnan Türkmenistnanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda filosofiýa boýunça geçirilen 2-nji Onlaýn olimpiadanyň ýeňijielri we baýrakly orunalry eýelänler belli boldy.

news-photo

01.12.2021

total-veiw

1286

Ýurdumyzda Açyk halkara fizika internet olimpiadasy geçiriler

4-6-njy dekabrda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ýurdumyzyň Bitaraplygynyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli, Açyk halkara fizika internet olimpiadasyny geçirmegi meýilleşdirýär.

news-photo

01.12.2021

total-veiw

1189

Onlaýn olimpiada geçirildi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldawy bilen Türkmenistanyň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň guramagynda Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň talyplarynyň arasynda ykdysadyýet boýunça geçirilen 2-nji onlaýn olimpiadanyň ýeňijileri yglan edildi.

news-photo

29.11.2021

total-veiw

1561

Konstantin Sykulenko – göz keselleri institutynyň ilkinji ýolbaşçysy

Şu ýyl Türkmenistanyň paýtagtyndaky göz keselleri ylmy-barlag institutynyň döredilenine 89 ýyl, onuň ilkinji direktory Konstantin Iwanowiç Sykulenkonyň hem doglan gününe 132 ýyl dolýar.

news-photo

25.11.2021

total-veiw

1721

Fransuz dili mugallymlarynyň Halkara güni

Her ýyl fransuz dili mugallymlarynyň Halkara güni noýabryň soňky penşenbesinde baýram edilýär. Bu baýram Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makronyň başlangyjy bilen döredildi we ilkinji gezek 2019-njy ýylyň 28-nji noýabrynda geçirildi. 

news-photo

24.11.2021

total-veiw

2677

Türkmenistandan we GDA agza döwletleriniň talyplaryň arasynda rus dili boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistandan we GDA agza döwletleriň ýokary okuw mekdeplerinde halkara gatnaşyklary ugrundan okaýan talyplarynyň arasynda yglan eden bäsleşigi «Rus dili - milletara gatnaşyklaryň we diplomatiýanyň dili» diýlip atlandyrylýar. 

news-photo

24.11.2021

total-veiw

3069

Türkmenistanyň hünärmenleri GDA döwletleriniň alymlarynyň üçünji forumynyň işine gatnaşar

24 – 27-nji noýabrda Minskde GDA ýurtlarynyň alymlarynyň ylmyň ösüşine bagyşlanan III forumy geçiriler.

news-photo

24.11.2021

total-veiw

1996

Aleksandr Makedonskiniň Margiana ýörişi

Aleksandr Makedonskiniň Margiana ýörişiniň taryhy häzire çenli doly öwrenilmändir. Munuň esasy sebäplerinden biri-de beýik serkerdäniň goşunynyň Margianada eden işleri barada diňe Rim taryhçysy Kwint Kurtsiý Rufuň «Aleksandr Makedonskiniň taryhy» atly eserinde galdyran ýeke-täk hekaýaty bolup, oňa-da «doly hem anyk beýan» diýip bolmazlygydyr.

news-photo

23.11.2021

total-veiw

1846

Hytaý dili boýunça II olimpiadada 9 ýeňiji we baýrakly orunlary eýelänleriňem 40-sy belli boldy

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň guran Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda hytaý dili boýunça 2-nji Onlaýn-olimpiadasynyň netijeleri belli boldy.

...78