}
Ylym
22.02.2021

Ylym

eye
484

Ýurdumyzyň hünärmenleri sähra bedewleriniň aýratynlyklaryny öwrenýärler

Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, asyrlar aşyp gelýän milli atşynaslyk ýörelgesi döwrebap derejede ösdürilýär.

08.02.2021
eye
1308

Ýaşlar bilen işlemek – ileri tutulýan ugur

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Merkezi Geňeşiniň başlangyjy bilen geçirilen brifinge ýerli telekeçiler, Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instit...
05.02.2021
eye
1633

Ýeňşi nazarlap

M. W. Lomonosow adyndaky Moskwa döwlet uniwersitetiniň guramagynda  «Lingwistika» ugry boýunça  her ýyl geçirilýän  Halkara uniwersiadanyň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi.
03.02.2021
eye
1713

Bilermenler guşlary hasaba aldylar

Türkmenistanda Ramsar konwensiýasyny  ýerine ýetirmek boýunça Iş toparynyň milli bilermenleri döwlet tebigy goraghanalarynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri  bilen...
01.02.2021

Ylym

eye
2110

Umumy bähbitleriň hatyrasyna bilelikdäki zähmet

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlangyjy bilen Aşgabat şäher komitetiniň goldamagyndaky  ýurdumyzyň telekeçileriniň we ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň şu ýyldaky ilkinji  startap (telekeçilik)-duşuşygy geçirildi.

29.01.2021
eye
1007

Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalary toplumlaýyn ösdürmegiň maksatnamasyna badalga berildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ylmynyň ilkinji nobatdaky we geljegi uly
24.01.2021
eye
817

Döwlet dolandyryşy boýunça magistrlik maksatnamasy: halkara tejribesini öwrenip

Golaýda ÝeB bilen bilelikdäki «Türkmenistanda döwlet gullugynyň mümkinçiligni ýokarlandyrmak» maksat
15.01.2021
eye
728

Garagumyň ummasyz baýlyklary

Gadym döwürlerden Garagum adyny alan gözýetmez, bir bölegi beýewan, aglabasy çäge gumluk Merkezi Az
15.01.2021

Ylym

eye
749

Türkmen mekdep okuwçylarynyň halkara ders bäsleşigindäki üstünligi

Gazagystan Respublikasynda 7-12-nji ýanwar aralykda geçirilen matematika, fizika we informatika ders
15.01.2021
eye
679

Türkmenistandaky Fransiýa instituty täze jaýa göçdi

Şu ýyl Türkmenistandaky Fransiýa instituty täze jaýa göçdi. Indi ol 744000, Aşgabat, Ata Garryýew (o