mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Ylym

news-photo

18.01.2023

total-veiw

2121

Türkmenistan talyplar üçin halkara olimpiadalaryny geçirmäge taýýarlanýar

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýanlarynyň dürli talyplar olimpiadalaryna gatnaşmagy ýurdumyzyň bilim edaralarynyň abraýyny, derejesini we bäsdeşlige ukyplylygyny has-da ýokarlandyrýar.

news-photo

12.01.2023

total-veiw

2273

Türkmenistanyň we Özbegistanyň alymlary bilelikdäki bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Özbegistan Respublikasynyň Innowasion ösüş ministrligi ikitaraplaýyn Ylalaşygyň çäklerinde ylmy-barlag taslamalarynyň bilelikdäki bäsleşigini işe girizýärler.

news-photo

11.01.2023

total-veiw

2165

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň ikinji möwsüminiň 2-nji tapgyrynyň ýeňijileri kesgitlenildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň II möwsüminiň 2-nji tapgyry geçirildi.

news-photo

11.01.2023

total-veiw

1136

Aşgabatda Bütindünýä hindi dili güni bellenildi

Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty bilen bilelikde her ýyl 10-njy ýanwarda bellenilýän Bütindünýä hindi dili gününi baýram etdi.

news-photo

09.01.2023

total-veiw

1895

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri üçin täze wideo okuw sapaklar toplumy taýýarlanyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň (USAID) «Döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmäge ýardam bermek» taslamasynyň çäginde maglumat-kommunikasiýalar tehnologiýalary boýunça wideo okuw sapaklar toplumyny taýýarlady. 


news-photo

05.01.2023

total-veiw

1880

Türkmenistanyň mugallymlary hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Türkmenistanda mugallymlaryň we çagalar baglarynyň terbieçileriniň hünär boýunça bilimlerini ýokarlandyrmak maksady bilen usulyýet we amaly okuwlar geçirilýär.

news-photo

03.01.2023

total-veiw

2598

Önümçilige kömek

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli instituty tarapyndan neşir edilýän halkara ylmy-amaly žurnalynyň 2022-nji ýylyň soňky sanynda çap edilen makalalar toplumy şeýle atlandyrylýar.

news-photo

29.12.2022

total-veiw

1993

Oba hojalykçy alymlaryň döredijilikli zähmeti

Dekabr aýy geçip barýan ýylyň netijeleri jemlenýän we täze wezipeleri ýerine ýetirmäge taýynlyk görülýän wagtdyr. Aýaklap barýan ýylda Türkmenistanyň oba hojalykçy alymlary senagaty çig mal bilen üpjün etmek we ýurdumyzda azyk bolçulygyny ösdürmek ýaly meseleleri çözmäge gönükdirilen önümçilik ugrunda uly işler alyp bardylar. 

news-photo

28.12.2022

total-veiw

1676

Talyplar bilimlerini kämilleşdirýärler

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda ýaşlary öz ukyp-başarnyklaryny ösdürmäge we institutda alan bilimlerini durmuşda ulanmaga gönükdirýän birnäçe çäre geçirildi.

news-photo

22.12.2022

total-veiw

3023

«Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmeginiň bäş ýyllygy

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmeginiň bäş ýyllygy mynasybetli «Diller – dostluk köprüsi» atly iki aýlyk taslamanyň jemlerini jemlemek dabarasy geçirildi.

...100