Ylym
23.06.2021
eye
157

Mahmyt Kaşgarynyň ensiklopediýasy türk medeniýetiniň ýadygärligidir

Ýaňy-ýakynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan guralan “Mahmyt Kaşgary Gündogaryň ylym älemindäki ýyl...
22.06.2021
eye
144

Sanly ykdysadyýetiň milli ähmiýeti

Ýakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullygy akademiýasynda “Sanly dolandyryş” hünäri boýunça 2020 – 2021-nji okuw ýylynyň ilkinji uçurym toparyna magistr diplomyn...
20.06.2021
eye
722

Kononenko täze wezipä bellenildi

21-nji ýiunda doglan ildeşimiz, kosmonawt Oleg Kononenko täze wezipä bellenilldi. «Роскосмос» korporasiýasynyň baştutany Dmitriý Rogoziniň karary bilen ol dolandyrylýan kosmanawtik...
19.06.2021
eye
931

Pohlýobkin türkmen çaly barada

Bedeniň mikroelement gorlaryny ýitirýän tomus aýlarynda suw deňligini dikeltmäge türkmenleriň söýgüli içgileriniň biri bolan düýe çaly gaty gowy kömek edýär.
15.06.2021
eye
1326

«Ýylyň mugallymy – 2021» bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy

14-nji iýunda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldawy bilen her ýyl geçirilýän “Ýylyň mug...
13.06.2021
eye
1749

Andreý Platonowyň döredijiliginde Türkmenistan

Ençeme tanymal ýazyjylaryň we şahyrlaryň ykbaly Türkmenistan bilen berk baglanyşyklydyr.
12.06.2021
eye
1306

Täzeçil tehnologiýalar — ösüşiň binýady

Türkmenistanda alymlaryň, ylmy guramalaryň işgärleriniň güni bolan Ylymlar güni bellenildi. Şu mynasybetli paýtagtymyzda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan «Y...
12.06.2021
eye
667

Milli ylmy mynasyp dowam etdirijiler sylaglandy

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy, asylly däbe görä, Ylymlar güni mynasybetli guralýar. Ylymlar akademiýas...
11.06.2021
eye
888

Ylym — döwletiň ösüşiniň binýady

Iýun aýynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna 70 ýyl dolýar.
07.06.2021
eye
1150

Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçisi TDIM-niň HGI-niň talyplaryna okuw sapagy geçdi

2021-nji ýylyň 7-nji iýunynda Türkmenistanyň Gruziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi D. Muratow Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty...