}
Kanunlar
15.01.2021
eye
391

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly adyny döretmek hakynda

1-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly adyny döretmeli.
25.10.2020

Kanunlar

eye
441

Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

1-nji madda

Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetini girdejiler we çykdajyl
25.09.2020

Kanunlar

eye
473

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION KANUNY
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

I. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen, 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň
04.09.2020

Kanunlar

eye
423

Türkmenistanyň Kanuny
«Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2012-nji ýylyň 31-nji martynda kabul edilen «Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmeni
04.09.2020

Kanunlar

eye
356

Türkmenistanyň Kanuny
«Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

I. 2014-nji ýylyň 3-nji maýynda kabul edilen «Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda» Türkmenistanyň Kan
04.09.2020

Kanunlar

eye
339

Türkmenistanyň Kanuny
Türkmenistanyň Howa kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda

I. 2012-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Howa ko
04.09.2020

Kanunlar

eye
389

Türkmenistanyň Kanuny
Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2013-nji ýylyň 29-njy awgustynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanan Türkmenistanyň Administr
04.09.2020

Kanunlar

eye
423

Türkmenistanyň Kanuny
Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine goşmaça girizmek hakynda

I. 1997-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanan, 2010-njy ýylyň 10-njy maý
04.09.2020

Kanunlar

eye
346

Türkmenistanyň Kanuny
Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2009-njy ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanan Türkmenistanyň Jenaýat iş
03.09.2020

Kanunlar

eye
389

Türkmenistanyň Kanuny
«Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2013-nji ýylyň 4-nji maýynda kabul edilen «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň