mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Kanunlar

06.04.2023

total-veiw

4033

Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy hakynda

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna laýyklykda we Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň 2023-nji ýylyň 6-njy aprelinde bolup geçen birinji maslahatynyň barşynda gizlin ses bermegiň netijeleri boýunça:

06.04.2023

total-veiw

3303

Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary hakynda

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna laýyklykda we Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň 2023-nji ýylyň 6-njy aprelinde bolup geçen birinji maslahatynyň barşynda açyk ses bermegiň netijeleri boýunça:

23.03.2023

total-veiw

9912

Türkmenistanyň Kanuny Arkadag şäheri hakynda

Şu Kanun Arkadag şäheriniň hukuk ýagdaýyny, şonuň ýaly-da Arkadag şäheriniň wezipelerini amala aşyrmagy bilen baglylykda döwlet häkimiýet edaralarynyň işiniň hukuk, guramaçylyk we beýleki esaslaryny kesgitleýär.

22.03.2023

total-veiw

3248

Türkmenistanyň Kanuny Brýussel şäherinde kabul edilen we Üýtgetme girizmek baradaky Teswirnama arkaly üýtgetme girizilen Harytlary beýan etmegiň we kodlaşdyrmagyň sazlaşdyrylan ulgamy hakyndaky halkara Konwensiýa goşulmak hakynda

1983-nji ýylyň 14-nji iýunynda Brýussel şäherinde kabul edilen we 1986-njy ýylyň 24-nji iýunynda Üýtgetme girizmek baradaky Teswirnama arkaly üýtgetme girizilen Harytlary beýan etmegiň we kodlaşdyrmagyň sazlaşdyrylan ulgamy hakyndaky halkara Konwensiýa goşulmaly.

22.03.2023

total-veiw

3609

Türkmenistanyň Kanuny «Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda

1. 2008-nji ýylyň 25-nji iýunyndaky «Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (2019-njy ýylyň 30-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde) (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 4, 87-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda, № 4, 134-nji madda) 22-nji maddasynyň birinji böleginiň 22-nji bendinden soň şu mazmunly bendi goşmaly:

22.03.2023

total-veiw

3340

Türkmenistanyň Kanuny «Şähergurluşyk işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetme girizmek hakynda

I. 2015-nji ýylyň 18-nji awgustyndaky «Şähergurluşyk işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 3, 97-nji madda; 2019 ý. № 2, 36-njy madda) şu goşmaçalary we üýtgetmäni girizmeli:

22.03.2023

total-veiw

3374

Türkmenistanyň Kanuny «Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme we goşmaça girizmek hakynda

I. 2012-nji ýylyň 31-nji martyndaky «Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 40-njy madda; 2014 ý., № 2, 84-nji madda, № 4, 148-nji madda; 2015 ý., № 3, 110-njy madda; 2017 ý., № 1, 35-nji madda, № 4, 147-nji we 168-nji maddalar; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 4, 153-nji madda) 8-nji maddasyna şu üýtgetmäni we goşmaçany girizmeli:

21.03.2023

total-veiw

3062

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda

3-nji bentde «welaýat, etrap we şäher halk maslahatynyň» diýen sözleri «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň» diýen sözlere çalşyrmaly;

19.03.2023

total-veiw

5450

Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň Mejlisi hakynda

Şu Kanun Türkmenistanyň Mejlisiniň işiniň guralyşyny, düzümleriniň iş tertibini, wezipelerini, ygtyýarlyklaryny we deputatlarynyň hukuk ýagdaýyny kesgitleýär.

21.01.2023

total-veiw

8125

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION KANUNY

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

...34