mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Kanunlar

23.03.2023

total-veiw

1620

Türkmenistanyň Kanuny Arkadag şäheri hakynda

Şu Kanun Arkadag şäheriniň hukuk ýagdaýyny, şonuň ýaly-da Arkadag şäheriniň wezipelerini amala aşyrmagy bilen baglylykda döwlet häkimiýet edaralarynyň işiniň hukuk, guramaçylyk we beýleki esaslaryny kesgitleýär.

22.03.2023

total-veiw

1069

Türkmenistanyň Kanuny Brýussel şäherinde kabul edilen we Üýtgetme girizmek baradaky Teswirnama arkaly üýtgetme girizilen Harytlary beýan etmegiň we kodlaşdyrmagyň sazlaşdyrylan ulgamy hakyndaky halkara Konwensiýa goşulmak hakynda

1983-nji ýylyň 14-nji iýunynda Brýussel şäherinde kabul edilen we 1986-njy ýylyň 24-nji iýunynda Üýtgetme girizmek baradaky Teswirnama arkaly üýtgetme girizilen Harytlary beýan etmegiň we kodlaşdyrmagyň sazlaşdyrylan ulgamy hakyndaky halkara Konwensiýa goşulmaly.

22.03.2023

total-veiw

1067

Türkmenistanyň Kanuny «Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda

1. 2008-nji ýylyň 25-nji iýunyndaky «Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (2019-njy ýylyň 30-njy noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde) (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 4, 87-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda, № 4, 134-nji madda) 22-nji maddasynyň birinji böleginiň 22-nji bendinden soň şu mazmunly bendi goşmaly:

22.03.2023

total-veiw

1198

Türkmenistanyň Kanuny «Şähergurluşyk işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetme girizmek hakynda

I. 2015-nji ýylyň 18-nji awgustyndaky «Şähergurluşyk işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 3, 97-nji madda; 2019 ý. № 2, 36-njy madda) şu goşmaçalary we üýtgetmäni girizmeli:

22.03.2023

total-veiw

1041

Türkmenistanyň Kanuny «Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme we goşmaça girizmek hakynda

I. 2012-nji ýylyň 31-nji martyndaky «Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 40-njy madda; 2014 ý., № 2, 84-nji madda, № 4, 148-nji madda; 2015 ý., № 3, 110-njy madda; 2017 ý., № 1, 35-nji madda, № 4, 147-nji we 168-nji maddalar; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 4, 153-nji madda) 8-nji maddasyna şu üýtgetmäni we goşmaçany girizmeli:

21.03.2023

total-veiw

1061

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda

3-nji bentde «welaýat, etrap we şäher halk maslahatynyň» diýen sözleri «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň» diýen sözlere çalşyrmaly;

19.03.2023

total-veiw

1756

Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň Mejlisi hakynda

Şu Kanun Türkmenistanyň Mejlisiniň işiniň guralyşyny, düzümleriniň iş tertibini, wezipelerini, ygtyýarlyklaryny we deputatlarynyň hukuk ýagdaýyny kesgitleýär.

21.01.2023

total-veiw

4989

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION KANUNY

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

21.01.2023

total-veiw

7418

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION KANUNY Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda

Türkmen halkynyň döwlet gurluşy babatda köp asyrlyk taryhynda toplan tejribesini hemmetaraplaýyn nazara alyp, ata-babalarymyzyň ygtyýarly jemgyýetçilik wekilleri bilen ählihalk ýygnaklaryny geçirip, iň wajyp syýasy, ykdysady, durmuş meseleleri çözmek baradaky asylly däplerinden ugur alyp we umumy ykrar edilen demokratik ýörelgelere eýerip, şeýle hem ilatyň giň gatlaklarynyň möhüm jemgyýetçilik-syýasy çözgütleriň kabul edilmegine gatnaşmagyny üpjün etmek maksady bilen, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy — Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda şu Konstitusion kanun kabul edilýär.

21.01.2023

total-veiw

5397

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION KANUNY Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýäde öz ösüş ýoly bilen häzirki zaman we kuwwatly döwlet hökmünde okgunly öňe gitmeginde we döwletliligiň milli nusgasyny döretmekde ägirt uly hyzmatlary bitiren, adyl, adalatly, öňdengörüji, parasatly, ynsanperwer garaýyşlary bilen halk içinde ägirt uly abraýdan peýdalanýan, halkyň çäksiz sylagyna, hormatyna eýe bolan görnükli şahsyýetleriň jemgyýetdäki ornuna uly ähmiýet bermek bilen, türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden gelýän özboluşly däp-dessurlaryna, ata-babalarymyzyň döwleti dolandyrmakda toplan baý tejribesine daýanýan hem-de häzirki zaman jemgyýetinde durmuş hakykatyna we halkymyzyň erk-islegine laýyk gelýän şu Konstitusion kanun türkmen halkynyň Milli Liderini ykrar edýär, syýasy we hukuk ýagdaýyny kesgitleýär.

...34