mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Kanunlar

19.07.2024

total-veiw

1402

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY «Tohumçylyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

I. 2010-njy ýylyň 10-njy maýyndaky «Tohumçylyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 2, 30-njy madda; 2017 ý., № 2, 80-nji madda; 2019 ý., №1, 14-nji madda; 2023 ý., № 4, 92-nji madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:

19.07.2024

total-veiw

1473

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda

I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna goşmaçalary we üýtgetmeleri girizmeli:

18.07.2024

total-veiw

1803

«Sportda dopinge garşy göreşmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny

I. 2017-nji ýylyň 3-nji iýunyndaky «Sportda dopinge garşy göreşmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 2, 71-nji madda, № 3, 116-njy madda) şu üýtgetmeleri girizmeli:

18.07.2024

total-veiw

1670

«Ylmy edaralar hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny

I. 2013-nji ýylyň 9-njy noýabryndaky «Ylmy edaralar hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 4, 74-nji madda; 2019 ý., № 1, 13-nji madda) 31-nji maddasynyň dördünji böleginiň birinji tesimini şu görnüşde beýan etmeli:

18.07.2024

total-veiw

1631

«Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny

I. 2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky «Döwlet ylmy-tehniki syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 1, 39-njy madda; 2019 ý., № 1, 13-nji madda) şu üýtgetmeleri girizmeli:

18.07.2024

total-veiw

1627

«Bedenterbiýe we sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny

I. 2020-nji ýylyň 22-nji awgustyndaky «Bedenterbiýe we sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2020 ý., № 3, 33-nji madda; 2023 ý., № 2, 37-nji madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçany girizmeli:

17.07.2024

total-veiw

1840

Türkmenistanyň Kanuny

Bolgariýa Respublikasynyň, Çehiýa Respublikasynyň, Estoniýa Respublikasynyň, Horwatiýa Respublikasynyň, Kipr Respublikasynyň, Latwiýa Respublikasynyň, Litwa Respublikasynyň, Wengriýanyň, Malta Respublikasynyň, Polşa Respublikasynyň, Rumyniýanyň, Sloweniýa Respublikasynyň we Slowakiýa Respublikasynyň Ýewropa Bileleşigine girendigini göz öňünde tutup, bir tarapdan Türkmenistan bilen we beýleki tarapdan Ýewropa Bileleşiginiň we oňa agza döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy döredýän gatnaşyklar we hyzmatdaşlyk hakyndaky Ylalaşyga Teswirnamany tassyklamak hakynda

17.07.2024

total-veiw

1781

Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň Tertipnamasynyň VI maddasyna Üýtgetmäni tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Kanuny

1999-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda kabul edilen Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň Tertipnamasynyň VI maddasyna Üýtgetmäni tassyklamaly.

17.07.2024

total-veiw

1804

Ýabany ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ýitip gitmek howpy astyndaky görnüşleriniň halkara söwdasy hakynda Konwensiýa goşulmak hakynda Türkmenistanyň Kanuny

1973-nji ýylyň 3-nji martynda Waşington şäherinde kabul edilen, 1979-njy ýylyň 22-nji iýunynda Bonn şäherinde we 1983-nji ýylyň 30-njy aprelinde Gaborone şäherinde üýtgetme girizilen Ýabany ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ýitip gitmek howpy astyndaky görnüşleriniň halkara söwdasy hakynda Konwensiýa goşulmaly.

17.07.2024

total-veiw

1851

1994-nji ýylyň 9-njy sentýabryndaky Ýewraziýa Patent Konwensiýasyna degişli Senagat nusgalaryny goramak hakynda Teswirnama goşulmak hakynda Türkmenistanyň Kanuny

2019-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda kabul edilen, 1994-nji ýylyň 9-njy sentýabryndaky Ýewraziýa Patent Konwensiýasyna degişli Senagat nusgalaryny goramak hakynda Teswirnama goşulmaly.

...40