mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
Gözleg
Netijede : 19186 makala tapyldy
news-photo

01.10.2022

total-veiw

279

Dabaraly çäre geçirildi

2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 1-ine Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda ynsanperwerlik gatnaşyklaryny, nesilleriň arasyndaky agzybirlik ýörelgelerini alamatlandyrýan Ýaşulylaryň halkara güni mynasybetli aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

500

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

501

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine we Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Kesýana hem-de ýurduň ähli dostlukly halkyna Hytaý Halk Respublikasynyň jar edilen güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

396

Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Serbiýa Respublikasynyň raýatlarynyň adyndan hem-de hut öz adymdan tüýs ýürekden gutlaglarymy, ýurduňyza hemmetaraplaýyn ösüş, halkyňyza bolsa abadançylyk baradaky iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

388

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de ähli halkyna

Sizi dünýä bileleşigi bilen birlikde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hem giňden bellenilýän Ýaşulularyň halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

394

“Syýasat we jemgyýet” žurnalynyň nobatdaky sany

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Arhiw gaznasy tarapyndan neşir edilýän «Syýasat we jemgyýet» atly ylmy-nazaryýet žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

348

“Türkmen arhiwi” žurnalynyň nobatdaky sany

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi tarapyndan neşir edilýän «Türkmen arhiwi» atly taryhy-resminama, ylmy-taglymat we usulyýet žurnalynyň nobatdaky sany 2020-2021-nji ýyllarda ýurdumyzda kabul edilen resminamalaryň toplumy bilen açylýar.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

276

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň çäklerinde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarym aý Milli jemgyýeti (TGÝAMJ) we BMG-niň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) özara düşünişmek hakynda Ähtnama we adatdan daşary ýagdaýlarda hereketleriň maksatnamasy hakynda degişli resminama gol çekdiler.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

222

Türkmen futzalçylary Aziýa Kubogy-2022 ýaryşynda Bahreýniň ýygyndysy bilen deňme-deň oýnadylar

Türkmenistanyň futzal ýygyndy topary Kuweýtde Aziýanyň Kubogy-2022 ýaryşynda Bahreýniň topary bilen 4:4 hasabynda deň oýnady, ol oýnuň tamamlanmagyna 30 sekunt galanda ýeňşi elden giderdi. Ol «B» topardaky ikinji tapgyryň duşuşygydy, toparda Özbegistanyň we Täjigistanyň toparçalary hem bar, bu topardan iki ýygyndy çärýek finala çykar.

news-photo

30.09.2022

total-veiw

108

Aşgabatda «Ýeri bilelikde gorap saklalyň!» atly howa we ekologik festiwal geçiriler

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyny bellemek babatyndaky çäreleriň çäginde Aşgabatda geçiriljek «Ýeri bilelikde gorap saklalyň!» atly ilkinji howa we ekologik festiwala çagyrýar.

...1950