mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
Gözleg
Netijede : 18113 makala tapyldy
news-photo

17.05.2022

total-veiw

1259

Türkmenistanyň Prezidenti Norwegiýanyň Patyşasyny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Norwegiýanyň Patyşasy Harald V hem-de ýurduň ähli halkyna Norwegiýanyň milli baýramy — Konstitusiýa güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

news-photo

17.05.2022

total-veiw

1624

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň ýolbaşçylaryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Malaýziýanyň Premýer-ministri Ismail Sabri Ýakoba, Malaýziýanyň XVI Ýokary Baştutany Al-Sultan Abdulla Riaýatuddin Al-Mustafa Billa Şah ibn Sultan Hajy Ahmad Şah Al-Mustain Billa hem-de ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Malaýziýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

news-photo

17.05.2022

total-veiw

1074

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

news-photo

16.05.2022

total-veiw

1286

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

news-photo

16.05.2022

total-veiw

1392

Köptaraplaýyn türkmen-özbek gatnaşyklary ösdürilýär

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda şu gün bolan telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda ýakynda Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň hem-de zenanlaryň dialogynyň netijeleri barada gürrüň edildi.

news-photo

16.05.2022

total-veiw

1080

TDHÇMB-nyň söwda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 29 million 203 müň dollaryna deň boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 48-si hasaba alyndy.


news-photo

16.05.2022

total-veiw

1728

Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynyň syýasy we ykdysady ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

2022-nji ýylyň 15-nji maýynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň Diplomatik gullugynyň Baş direktory hanym Kerol Peres we ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçisiniň Birinji orunbasary Din Tompson bilen duşuşdy.

news-photo

16.05.2022

total-veiw

2519

Bankyň döwrebap binasy açyldy

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Lebap welaýatynyň Magdanly şäher şahamçasynyň iki gatdan ybarat döwrebap binasy dabaraly ýagdaýda açyldy. Bankyň täze binasynyň Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň giňden ýokary ruhubelentlige beslenip geçirilýän baýramy bilen sazlaşmagy aýratyn many-mazmuna eýedir.

news-photo

16.05.2022

total-veiw

44

Türkmen türgenleriniň Aziýa Kubogyndaky gazanan üstünligi

Türkmen türgenleri Gazagystanyň Almaty şäherinde tanamlanan ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda geçirilen dzýudo boýunça Aziýa Kubogynda üstünlikli çykyş etdiler.

news-photo

16.05.2022

total-veiw

49

Tango älemindäki joşgun

Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Mukamlar köşgünde tango žanrynyň konserti geçirildi.

...1841