mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Gözleg
Netijede : 25027 makala tapyldy
news-photo

30.05.2024

total-veiw

54

Türkmenistanyň Prezidenti Horwatiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Horwatiýa Respublikasynyň Prezidenti Zoran Milanowiçe we ýurduň ähli halkyna Horwatiýa Respublikasynyň milli baýramy — Döwlet güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

29.05.2024

total-veiw

42

Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasy: ählumumy parahatçylygyň we rowaçlygyň bähbidine

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» şygary astynda geçýän 2024-nji ýylyň başyndan bäri bolup geçen wakalar Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, sebit we dünýä derejesinde deňhukukly hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasyna ygrarlydygyny tassyklaýar. Döwletimiz hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde netijeli özara gatnaşyklary ösdürip, döredijilikli ýol bilen ynamly öňe barýar.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

45

Watan goragçylary harby taýýarlygyň ýokary derejesini görkezdiler

Şu gün ýurdumyzyň günbatar sebitinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň şahsy düzüminiň harby hünär ussatlyklaryny has-da ýokarlandyrmak, Milli goşunyň söweşjeň taýýarlygyny gözden geçirmek maksady bilen, bilelikdäki harby okuw meýdan türgenleşikleri geçirildi.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

104

Türkmenistanyň Mejlisinde BMG-niň Adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň sebitleýin wekili bilen duşuşyk geçirildi

2024-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň (OHCHR) Merkezi Aziýa boýunça edarasynyň sebitleýin wekili Matilda Bogner bilen duşuşygy boldy.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

249

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýaş zehinlere goldaw bermek we sungata bolan söýgini ösdürmek maksady bilen, ýaşlar simfoniki orkestriniň we birleşen çagalar horunyň aýdym-sazly konsertini guraýar.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

216

Ýaşlar simfoniki orkestriniň we çagalar horunyň konserti bolar

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýurdumyzyň sazçylyk we sungat ugurly okuw mekdeplerinde bilim alýan aýdym-saz sungatyna höwesli zehinli ýaşlary ýüze çykarmak, olary sungatyň dürli ugurlary boýunça döredijilige höweslendirmek hem-de ýaş sazandalaryň ýerine ýetirijilik ukyplaryny kämilleşdirmek maksady bilen, ýaşlar simfoniki orkestriniň we birleşen çagalar horunyň konsertini geçirýär.  

news-photo

29.05.2024

total-veiw

306

Daşoguz welaýatynyň ýüpekçileri döwlete pile tabşyrmak boýunça meýilnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýärler

Şu günler Daşoguz welaýatynyň ýüpekçileri tarapyndan döwlete pile tabşyrmak boýunça jogapkärli işler alnyp barylýar. Howa şertleri sebäpli bu ýerdäki ýüpek gurçuklaryny iýmitlendirmek ýurdumyzyň beýleki sebitlerine garanyňda biraz giç başlanýar.

news-photo

29.05.2024

total-veiw

263

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde geçirilen maslahat

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde deňiz ulaglarynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetindäki orny barada maslahat geçirildi.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

673

Türkmenistanyň Prezidenti Litwa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow jenap Gitanas Nausedä Litwa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

481

Aşgabat — Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň «Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri» diýlip yglan edilmegi «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň möhüm wakalarynyň biri boldy. Mälim bolşy ýaly, bu çözgüt 24-nji maýda türkmen paýtagtynda geçirilen GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň çäklerinde biragyzdan kabul edildi. Munuň özi Aşgabat şäheriniň gününiň öňüsyrasynda ildeşlerimiz üçin ajaýyp sowgat boldy. Ýurdumyzda we daşary döwletlerde uly seslenmä eýe bolan bu şanly waka Türkmenistanyň GDA-nyň giňişliginde sport ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşýan uly goşandynyň nobatdaky ykrarnamasydyr.

...2503