Ï «Türki dünýäsiniň nakgaşlarynyň duşuşygy» atly sergisinde türkmen nakgaşlarynyň suratlary görkezildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Türki dünýäsiniň nakgaşlarynyň duşuşygy» atly sergisinde türkmen nakgaşlarynyň suratlary görkezildi

view-icon 2544
«Türki dünýäsiniň nakgaşlarynyň duşuşygy» atly sergisinde türkmen nakgaşlarynyň suratlary görkezildi

Özbegistanda 17-nji aprelden 21-nji aprel aralygynda geçirilýän Halkara şekillendiriş we amaly-haşam sungat festiwalynyň çäklerinde Türki medeniýetiniň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) 30 ýyllygyna bagyşlanan «Türki dünýäsiniň nakgaşlarynyň duşuşygy» atly sergi guraldy. Onda TÜRKSOÝ guramasyna agza ýurtlar – Azerbaýjandan, Türkiýeden, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Türkmenistandan we Özbegistandan nakgaşlaryň ýüzden gowragy eserlerini hödürlediler.

Bu ýurtlaryň nakgaşlary 20-nji aprele çenli «Türki dünýäsiniň nakgaşlarynyň duşuşygy» görkezilýän sergä goýmak üçin üçden bäşe çenli işlerini Daşkende getirdiler. Bu çäre türki halklaryň ruhy taýdan ýakynlaşmagyna we doganlyk jebisliginiň berkemegine, dünýäniň türki medeniýeti bilen tanyşdyrylmagyna we däp-dessurlarynyň geljekki nesillere geçirilmegine hyzmat edýär.

Türkmenistanly nakgaşlar öz eserlerinde dürli çeperçilik ýollary bilen tanyşdyrdylar. Türkmen döwlet ýöriteleşdirilen sungat mekdebiniň mugallymy Toýly Çopanow ýagly reňk ulanmak usulynda öz ussatlygyny görkezýär. Gahryman Goçmyradow döwre mahsus manzarlar gözlegleri bilen özüne çekýär. Onuň suratlaryndan biri – «Adam we bagban» işi gadjetleriň adamlaryň durmuşynda tutýan orny we orny barada wajyp tema bagyşlanypdyr.