Ï Türkmenistanda howanyň üýtgemegine uýgunlaşmagy suw meýilnamasyna goşmak boýunça maslahatlar tamamlandy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanda howanyň üýtgemegine uýgunlaşmagy suw meýilnamasyna goşmak boýunça maslahatlar tamamlandy

view-icon 1955
Türkmenistanda howanyň üýtgemegine uýgunlaşmagy suw meýilnamasyna goşmak boýunça maslahatlar tamamlandy

Türkmenistanda howanyň üýtgemeginiň uýgunlaşmagyna bagyşlanan birnäçe çäräniň çäginde suw hojalygynyň meýilnamalaşdyrylyşyna bagyşlanan jemleýji maslahat geçirildi.

Ol Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy (BMGÖM) tarapyndan Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi bilen hyzmatdaşlykda durmuşa geçirilýän «Türkmenistanda uýgunlaşmagyň meýilnamalaşdyrylyşynyň milli ýagdaýynyň ösüşi» taslamasynyň çäginde durmuşa geçirilýär.

Maslahatlar tapgyry 2023-nji ýylyň iýun aýynda başlandy we Döwletara utgaşdyryş suw komissiýasynyň Ylmy maglumat merkezi we Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň Durnukly ösüş boýunça döwletara komissiýasynyň ylmy maglumat merkezi bilen bilelikde guraldy.

Olara birnäçe ministrlikleriň we bölümleriň wekilleri, Türkmenistanyň, senagat birleşikleriniň, häkimlikleriň, Hazar deňzi institutynyň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatlaryň maksady gender taraplaryny we dürli ilat toparlarynyň bähbitlerini göz öňünde tutup, uýgunlaşma çärelerini suw baýlyklaryny dolandyrmaga goşmagyň ähmiýetini görkezmekden ybarat.

Suw we oba hojalygy pudagynyň öňdebaryjy hünärmenleri gurakçylyga garşy çäreleri, howanyň üýtgemegi sebäpli suwarymly oba hojalygyny ösdürmegiň netijeliligini ýokarlandyrmagyň ýollaryny we suwuň elýeterliligini ýokarlandyrmak üçin täzelenýän energiýa çeşmelerini ösdürmegiň esasy ugurlaryny hödürlediler.

Maslahata gatnaşanlar amaly maşklara-da gatnaşdylar, şol döwürde çäreleriň netijeleri jemlenip, suw dolandyryşyny meýilleşdirmekde howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak babatynda bilimleriniň kämilleşdirilmegi bahalandyryldy.