Ï Türkmenistan bioköpdürlüligi gorap saklamagy ileri tutýar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistan bioköpdürlüligi gorap saklamagy ileri tutýar

view-icon 1949
Türkmenistan bioköpdürlüligi gorap saklamagy ileri tutýar

2024-nji ýylyň 14-nji iýunynda Amyderýa we Gaplaňgyr goraghanalarynyň işgärleri we bioköpdürlüligi boýunça esasy hünärmenler üçin Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) tegelek stol geçirdiler.

Ählumumy ekologiýa guramasynyň (ÄEG) maliýeleşdirýän çäresi «Ençeme haýyr görmek üçin Aral deňziniň sebitinde ýer serişdelerini we ýokary tebigy gymmatly ekoulgamlary gorap saklamak we durnukly dolandyrmak» atly bilelikdäki taslamany durmuşa geçirmäge gönükdirildi.

Tegelek stoluň dowamynda dolandyryşyň netijeliligine baha bermek guraly (METT) ulanyp, orta möhletleýin taslamany durmuşa geçirmegiň görkezijilerine baha berildi. Şeýle hem oňa gatnaşyjylar Amyderýa goraghanasynyň we Kelif çäkli goraghanasynyň bäş ýyllyk ösüş meýilnamasynyň işlenip düzülmegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Mundan başga-da, Amyderýa goraghanasyndaky haýwanlaryň we ösümlikleriň sanawynyň netijeleri esasynda we Pitnek çäkli goraghanasynyň döredilmeginiň çäklerinde ekoulgamyň umumy ýagdaýyna baha bermek üçin gözegçilik edilmeli haýwanlaryň we ösümlikleriň esasy görnüşleriniň binýatlyk esasy kesgitlenildi. Şeýle hem olaryň sanyna seljerme berlende ugur alynmaly görnüşler anyklanyldy. 

Ady agzalan taslama durnuklylygy ýokarlandyrmak we howanyň üýtgemegine gowşaklygy peseltmek üçin ýerleriň zaýalanmagyny peseltmek we Aral deňziniň türkmen böleginiň Amyderýa töweregindäki ýer we suw serişdelerini dikeltmegi hem-de gowulandyrmagy maksat edinýär. Ol özara baglanyşykly üç netijäni öz içine alýan köp maksatly strategiýa arkaly gazanylar.

ÄEG-nyň maýa goýumlary aýawly oba hojalygyny ýöretmäge we şol bir wagtyň özünde «asla arassa ýitgisiz» çemeleşmesini ulanmagyň hasabyna möhüm ekologiýa ulgamlaryny netijeli saklap galmaga ýardam eder.