mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Arhiw

12.06.2024

total-veiw

973

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ýaşlarymyzyň ylymly, bilimli nesiller bolup ýetişmegi we häzirki zaman ylmynyň gazananlaryna mynasyp goşant goşmagy üçin ähli şertler döredilýär.

news-photo

12.06.2024

total-veiw

1031

Türkmenistanda Awstraliýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Awstraliýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Jon Uilýam Giringden ynanç hatyny kabul etdi.

news-photo

12.06.2024

total-veiw

1253

Döwletimiziň ylmy we ykdysady mümkinçiliklerini pugtalandyrmak — alymlaryň baş wezipesi

Şu gün Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ýaş alymlaryň hem-de talyplaryň arasynda her ýyl geçirilýän ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy.

news-photo

12.06.2024

total-veiw

843

Türkmenistanyň Ilçisi Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk geçirdi

2024-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Türkiýedäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi M.Işangulyýew bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary N.Ýylmazyň arasynda duşuşyk geçirildi.

news-photo

12.06.2024

total-veiw

1868

Oguz han adyndaky inžener-tehologiýalar uniwersitetiň mugallymlary Tunisde CDIO XX halkara maslahatyna gatnaşýarlar

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymlary Tunisde 10–13-nji iýun aralygynda geçirilýän CDIO XX halkara maslahatyna gatnaşýarlar.

news-photo

12.06.2024

total-veiw

715

«Awaza» akwaparkynda ýoga boýunça ussatlyk sapagy geçirildi

Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň guramagynda bedenterbiýe maşky we saglyk çäresiniň çäklerinde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýoga boýunça ussatlyk sapagy geçirildi.

news-photo

12.06.2024

total-veiw

902

Paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler

Teatr sungatynyň muşdaklary dynç günleri paýtagtymyzyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek dürli sahna oýunlaryna syn edip bilerler.

news-photo

12.06.2024

total-veiw

661

Kitaphana işgärleri beýik Magtymguly Pyragynyň şygryýeti hakynda çagalar bilen söhbetdeşlik geçirdi

Gözel tebigatymyzyň ajaýyp künjeklerine öwrülen Gökderede mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümi dowam edýär.

news-photo

12.06.2024

total-veiw

733

Türkmenistanda «Bitewi saglyk» konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça milli utgaşdyryjy pudagara topar döredildi

Türkmenistanda adamlaryň, haýwanlaryň we ekoulgamlaryň durnukly deňagramlylygyna we oňaýlylygyna gönükdirilen toplumlaýyn, bitewi çemeleşme bolan «Bitewi saglyk» konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça işler alnyp barylýar.

news-photo

12.06.2024

total-veiw

807

Ýazlyk ýeralmany ýygnamagyň döwlet meýilnamasy ýerine ýetirildi

Lebap welaýatynda şu oba hojalyk ýylynda 1400 gektar ýerde ýazlyk ýeralma ekilip, ondan göz öňünde tutulan 19 müň 600 tonna hasyla derek 19 müň 778 tonna ýeralma ýygnalyp, bu baradaky döwlet meýilnamasy artygy bilen ýerine ýetirildi.

...2562