mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Arhiw

24.09.2023

total-veiw

1433

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Ata Watanymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyny uly dabaralara besläp, ajaýyp üstünlikler bilen garşylaýar.

24.09.2023

total-veiw

1230

Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň jemleri hakyndaTürkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň jemleri hakynda

24.09.2023

total-veiw

1327

Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak hakynda

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1203

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakyldy

Şu gün Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak dabarasy geçirildi.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1266

Türkmen suratkeşleriniň Watanymyzyň Garaşsyzlygyna bagyşlanan işleri

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Şekillendiriş sungaty sergi merkezinde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy. Çeper sergiler müdirligi örän berk talapkärlik bilen saýlamak arkaly, oňa Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda ýaşaýan suratkeşleriň 200-den gowrak iň gowy işini hödürledi.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1254

Hançžouda Türkmenistanyň türgenleriniň gatnaşmagynda XIX tomusky Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi

Şu gün Hançžou şäherinde XIX tomusky Aziýa oýunlary açyldy. Bu oýunlara iki hepdäniň dowamynda dünýäniň köp ýurdunda, şol sanda dört ýylda bir gezek geçirilýän bu iň uly sport baýramyna öz toparyny iberen Türkmenistanda-da tomaşa ederler.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1217

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň oba hojalygynyň özgerýändigini belledi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda ýurdumyzyň oba hojalygynyň özgerýändigini belledi.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1270

Döwlet Baştutanymyz Arkadag şäherini 2024 – 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň konsepsiýasyny taýýarlamagy maksadalaýyk hasaplaýandygyny belledi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda Arkadag şäherini 2024 – 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň konsepsiýasyny taýýarlamagy maksadalaýyk hasaplaýandygyny belledi.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1226

Arkadagly Serdarymyz gurluşyk we senagat toplumynyň kämilleşdirilmegini nygtady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda gurluşyk we senagat toplumynyň kämilleşdirilmegini nygtady.

news-photo

24.09.2023

total-veiw

1273

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynyň öňünde anyk maksatlary goýdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisindäki eden çykyşynda ýangyç-energetika toplumynyň öňünde anyk maksatlary goýdy.

...2261