mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK
Arhiw
news-photo

28.05.2024

total-veiw

521

Türkmen-hytaý gatnaşyklaryny yzygiderli ösdürmek maksadyndan ugur alyp

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy. Duşuşykda gaz pudagyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen hem gatnaşdy.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

531

Türkmenistanyň Ilçisi bilen Katar Döwletiniň Şura Geňeşiniň başlygynyň arasynda ýygnak geçirildi

2024-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Katar döwletindäki Ilçisi M.Seýitmämmedow bilen Katar döwletiniň Şura Geňeşiniň başlygy Hasan bin Abdullah Al-Ganimiň arasynda duşuşyk geçirildi.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

562

Türkmen-gazak gatnaşyklaryny ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2024-nji ýylyň 27-nji maýynda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Astana şäherinde saparda bolýan Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

533

Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2024-nji ýylyň 27-nji maýynda Astanada Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

331

Türkmenistanyň DIM-nde Eýran Yslam Respublikasynyň işewür wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi

2024-nji 27-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanowyň Eýran Yslam Respublikasynyň işewür wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşygy geçirildi.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

438

Türkmenistanyň ABŞ-daky Ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan medeni we sport çäreleriniň birnäçesini gurady

2024-nji ýylyň 25-26-njy maýynda Waşington şäherinde Türkmenistanyň ABŞ-daky Ilçihanasy Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli birnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

238

Galyndylardan öndürilen önümleriň döredijilik bäsleşigi

5-nji iýunda bellenilýän Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli «Ýaş tebigatçy» jemgyýetçilik guramasy we «Dizaýn plýus» döredijilik birleşigi galyndylardan öndürilýän önümleriň täze bäsleşigini yglan edýär. Oňa höwesek her kişi gatnaşyp biler. 

news-photo

28.05.2024

total-veiw

165

Saparmyrat Ödäýew Bangkokda geçirilýän Olimpiýa oýunlaryna saýlama boks ýaryşynda ikinji tapgyra çykdy

Türkmen türgenleri Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna boks boýunça saýlama ýaryşynda ikinji ýeňşini gazandylar. Bu üstünligi balkanabatly 23 ýaşly Saparmyrat Ödäýew gazandy.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

182

Türkmenistanda gender deňligi boýunça Milli Hereketleriň Meýilnamasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik geçirilýär

2024-nji ýylyň 7-nji maýyndan 6-nji iýunyna çenli Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasy we ÝHHG-niň Merkezi bilen bilelikde 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Türkmenistanda gender deňligi boýunça Milli Hereketleriň Meýilnamasynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik boýunça Aşgabatda we welaýatlarda birnäçe «Tegelek stol» duşuşygyny geçirýär.

news-photo

28.05.2024

total-veiw

109

«Energetiki geçiş — geljegiň energiýasy» atly sergi energiýa üpjünçiligine bagyşlanýar

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň ilçihanasy Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk jemgyýeti Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi bilen bilelikde türkmen paýtagtynyň ilatyny hem myhmanlaryny «Energetiki geçiş — geljegiň energiýasy» atly göçme sergä çagyrýar.

...2541