mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Jemgyýet

news-photo

23.11.2021

total-veiw

1355

Täze awtoterminal gurulýar

Daşoguz şäheriniň Magtymguly şaýolunyň ugrunda döwrebap täze ýolagçy awtoulag terminalynyň gurluşygy dowam edýär. Ony «Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri gurýarlar.

news-photo

22.11.2021

total-veiw

551

«Merkezi Aziýada DÖM-nyň platformasyny döretmek» atly sebitleýin taslama işe başlady

Ýewropa Bileleşigi bilen bilelikde BMG-niň ÖM tarapyndan amala aşyrylýan «Merkezi Aziýada DÖM-nyň platformasyny döretmek» atly sebitleýin taslama işe girizildi.

news-photo

22.11.2021

total-veiw

1775

Il saglygy – ýurt baýlygy

Türkmenistana sowuk howa aralaşdy. Dynç günleri üçin howa çaklamalary köşeşdiriji bolsa-da, +15 gradusa çenli maýyl howa garaşylýar, saglygyňyza dykgat etmeli we möwsümleýin sowuklama hassalyklaryndan goranyş çärelerini görmelidir.

news-photo

22.11.2021

total-veiw

297

Türkmen hünärmenleri AIW barlagynyň häzirki zaman usullary bilen tanyşýarlar

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Ösüş maksatnamasy türkmen hünärmenleri üçin häzirki zaman AIW (ВИЧ) barlagynyň usullaryny, hususan-da, «Cepheid GeneXpert» ekspress ulgamyny ulanmak boýunça okuw gurady.

news-photo

22.11.2021

total-veiw

320

Howa maglumaty: maýyl we ýagyşly howa garaşylýar

Türkmenistanda hepdäniň başynda açyk, maýyl howa çaklanylýar. Penşenbeden, ýagny 25-nji noýabrdan howanyň sowamagyna we ýagyş ýagmagyna garaşylýar.

news-photo

20.11.2021

total-veiw

1151

«Ýaşyl» ülňüleri öwrenmek we durmuşa geçirmek boýunça webinar

Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ösüş maksatnamasynyň ýurt boýunça bölümi BMG-niň DÖM-i bilen Türkmenistanyň oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Türkmenistanda durnukly şäherler: Aşgabatda we Awazada ýaşyl şäherleriň toplumlaýyn ösüşi» atly bilelikdäki taslamasynyň çäginde «Awaza myhmanhanalarynda dowam edýän tejribe boýunça «ýaşyl» ülňüleri ulanmagyň häzirki ýagdaýyny öwrenmek» temasyndan webinar geçirdi. 

news-photo

20.11.2021

total-veiw

492

Minskde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna we 2021-nji ýylyň «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilmegine bagyşlanan metbugat duşuşygy geçirildi

Minskde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna we 2021-nji ýylyň “Halkara Parahatçylyk we Ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edilmegine bagyşlanan gysga metbugat duşuşygy geçirildi. 

news-photo

19.11.2021

total-veiw

1281

Täze “Erkin” seýilgähi Aşgabadyň ýaşyl lybasyna görk goşdy

Şu gün paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde açylan “Erkin” atly täze, döwrebap seýilgäh hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýaýbaňlandyrylan, Aşgabady ösdürmegiň şähergurluşyk maksatnamasynyň aýdyň netijesidir. Täze seýilgäh Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň giňden dabaralandyrylan ýylynda ýurdumyzyň baş şäheriniň ilaty üçin ajaýyp sowgat boldy.

news-photo

19.11.2021

total-veiw

1252

Maşgala gymmatlyklary we nesiller dowamaty

Ministrler Kabinetiniň 16-njy nobabrda sanly ulgam arkaly geçrilen mejlsinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde milli maşgala gymamtlyklaryny wagyz etmeklige, ýaşlara watanperwerlik we ahlak tebiýesini bermeklige aýratyn üns çekdi.

news-photo

18.11.2021

total-veiw

1342

Sekizýap – Köpetdagyň merjen dänesi

Köpetdagyň goýnunda ençeme ajaýyp ýerler bar. Dag gerişleri, kert kenarly çeşme-çaýlarynyň we geň galdyrýan dereleriň hem-de belent daglaryň arasyndaky tekiz belentlikleriň gapma-garşylygy haýrana goýýar.

...200