mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

07.05.2022

total-veiw

1136

Beýik Ýeňişiň 77 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar

Ýeňiş gününiň öň ýanynda paýtagtymyzyň häkimliginiň «Mekan» köşgünde 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunyň weteranlaryny sowgatlary gowşurmak dabarasy geçirildi.

news-photo

04.05.2022

total-veiw

2698

«Sagdyn jemgyýet berkarar döwlet» atly duşuşyk geçirildi

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiziň öñe sürýän sagdyn durmuş ýörelgesine eýerip Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň, ýurdumyzyñ hormatly il ýaşulularynyň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

news-photo

04.05.2022

total-veiw

3560

Türkmenistan COVID-19-a garşy sanjym dermanlaryny saklamak we daşamak üçin zerur enjamlary aldy

Şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezi Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyndan СOVID-19-a garşy sanjym dermanlaryny saklamaga hem daşamaga niýetlenen 500 sany ýöriteleşdirilen ýokary hilli termiki gaplary aldy.

news-photo

03.05.2022

total-veiw

1838

Maý aýynyň başy ygally bolar

Ýurdumyzda ýakyn günlerde bulutly, ygally, 35-a gradusa çenli maýyl howa bolar diýlip çaklanylýar.

news-photo

02.05.2022

total-veiw

2809

Ýurdumyzda Oraza baýramynyň hormatyna Baýram namazy okaldy

Şu gün ýurdumyzyň ähli ýerlerinde, şol sanda paýtagtymyzda aýlaryň ýagşysy hasaplanylýan mübärek Remezan aýynyň tamamlanmagynyň hormatyna Baýram namazy okaldy. Milli senenamamyzda Oraza baýramy hökmünde möhüm orun eýeleýän bu sene halkymyzyň müňýyllyklardan gözbaş alýan asylly ýörelgelere we ýagşy dessurlara ygrarlydygyny aňladýar. 

news-photo

29.04.2022

total-veiw

2070

Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze ýazan we çapdan çykan «Ömrümiň manysy» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

news-photo

29.04.2022

total-veiw

7908

Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly täze kitaby çapdan çykdy

Milli Liderimiziň bir aýlyk dynç alşynda tamamlan «Ömrümiň manysy» atly edebi-filosofik eseri halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçip gelýän milli ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň özboluşly jemlenmesi boldy.

news-photo

29.04.2022

total-veiw

1593

Türkmenistanda kiberbäsleşigi geçirilýär

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň web-saýtynda maglumat howpsuzlygy boýuça «Kiberbäsleşik» çäresini geçirmegiň Düzgünnamasy ýerleşdirildi.

news-photo

27.04.2022

total-veiw

4222

Gadyr gijesi – nur gijesi

Her ýyl bollşy ýaly mukaddes Remezan aýynyň sahawata baý Gadyr gijesi bu ýyl hem eziz Diýarymyza özüniň kerem-keramaty bilen gelýär. 

news-photo

25.04.2022

total-veiw

2452

BMG-niň güwänamasy Türkmenistanyň ekologiýa syýasatynyň üstünliginiň ykrar edilmegidir

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň “Şäherlerdäki baglar” atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara güwänamanyň berilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.

...220