mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna

news-photo

24.06.2024

total-veiw

202

«Magtymguly» operasynyň ilkinji görkezilişi boldy

Ozaldan gelýän däbe görä, her ýyl Türkmenistanyň Medeniýet we sungat işgärleri güni mynasybetli Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynyň döredijilik topary opera eserini sahnalaşdyrýar.

news-photo

24.06.2024

total-veiw

399

Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

2024-nji ýylyň 21-nji iýunynda Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky konsullygy tarapyndan Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli halkara ylmy maslahaty geçirildi.

news-photo

22.06.2024

total-veiw

1787

Türkmenistanyň Mejlisinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan «halklary birleşdirýän taryhy we medeni gymmatlyklar» atly ýörite maslahat geçirildi

Türki medeniýetiň halkara guramasy bolan TÜRKSOÝ tarapyndan «Türki dünýäsiniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly» diýlip yglan edilen, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 22-nji iýunynda Türkmenistanyň Mejlisiniň guramagynda wideoaragatnaşyk arkaly Gündogaryň beýik akyldar şahyry, türkmen nusgawy edebiýatynyň esaslandyryjysy Magtymguly Pyragynyň şanly 300 ýyllygyna we medeni mirasyna bagyşlanyp, «Halklary birleşdirýän taryhy we medeni gymmatlyklar» atly ýörite maslahat geçirildi.

news-photo

21.06.2024

total-veiw

1343

Magtymguly Pyragy barada her kimiň öz pikiri bar

Türkmen halkynyň akyldar şahyrynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly sergi Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde açyldy. 

news-photo

21.06.2024

total-veiw

1230

Balkan welaýatynda «Magtymguly» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň guramagynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň «Çarlak» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda «Magtymguly» atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. 

news-photo

20.06.2024

total-veiw

1212

Teatryň Magtymguly Pyragy hakynda täze spektakly

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň döredijilik topary Türkmenistanyň medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe mynasyp sowgat taýýarlady.

news-photo

16.06.2024

total-veiw

2071

Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli çykarylan ýubileý markalary BPB-nyň muzeýinde ýerleşdirildi

Gündogaryň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli türkmen tarapynyň çykaran ýadygärlik ýubileý markalarynyň nusgalary Bütindünýä poçta bileleşiginiň (BPB) Baş direktory Masahiko Metokä gowşuryldy.

news-photo

16.06.2024

total-veiw

1100

«Pursat» oýny: Magtymguly häzirki zaman teatr sungatynyň dilinde

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda beýik akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli «Pursat» oýnunyň öňgörmesi uly üstünlik bilen geçdi. 

news-photo

12.06.2024

total-veiw

1953

Kitaphana işgärleri beýik Magtymguly Pyragynyň şygryýeti hakynda çagalar bilen söhbetdeşlik geçirdi

Gözel tebigatymyzyň ajaýyp künjeklerine öwrülen Gökderede mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümi dowam edýär.

news-photo

12.06.2024

total-veiw

1772

Kiýew şäherindе Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan «Türkmen sährasynyň mukamy» ady bilen çäreler geçirildi

2024-nji ýylyň 10-njy iýunynda Kiýewiň Magtymguly adyndaky kitaphanasynda çeperçilik işleri boýunça geçirilen çäräniň jemleri jemlendi we «Türkmen sährasynyň mukamy» ady bilen XVIII asyryň görnükli türkmen akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň ömri we döredijiligi esasynda çekilen suratlaryň sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi.

...13