mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna

news-photo

28.02.2024

total-veiw

1268

Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýine bagyşlanan çäreler giň gerime eýe bolýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek hakynda» Kararyna laýyklykda, 2024-nji ýylyň ilkinji günlerinden başlap, Watanymyzda we daşary ýurtlarda beýik söz ussadynyň adamzadyň ruhy medeniýetiniň hazynasyna giren hem-de ýaşlarda ýokary ahlaklylyk, ynsanperwerlik, watançylyk duýgularyny terbiýelemegiň milli mekdebiniň binýadyny emele getirýän baý edebi mirasyny öwrenmek, bütin dünýäde wagyz etmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

news-photo

28.02.2024

total-veiw

142

Sankt-Peterburgda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bellenildi

Gündogaryň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Sankt-Peterburgdaky «Mekan» türkmen medeni jemgyýeti «Anima» bilim merkezi bilen bilelikde Sankt-Peterburgyň Milletler öýüniň we Sankt-Peterburgyň Hökümetiniň goldamagynda «Türkmenistan Magtymguly Pyragynyň beýik mirasy» atly interaktiw çäre gurady.

news-photo

27.02.2024

total-veiw

1220

Türkmen kinoçylary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli resminamalaýyn täze filmleri surata düşürýärler

Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi nusgawy akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan resmi filmleri surata düşürmegini dowam etdirýär. Ýakynda kinoçylar bilen bir hatarda ylym, sungat we telewideniýe wekillerinden ybarat döredijilik topary Gazagystan Respublikasyna iş saparyndan gaýdyp geldi.

news-photo

26.02.2024

total-veiw

1710

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlar mekdebi Magtymgulynyň döredijiligi temasyndan bäsleşik geçirer

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlar mekdebi ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 10-11-nji synp okuwçylarynyň arasynda «Magtymguly Pyragynyň parahatçylyksöýüjilik doktrinasy» atly bäsleşik geçirer.

news-photo

23.02.2024

total-veiw

1994

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Magtymguly Pyragynyň dünýä nusgalyk döredijiligi barada aýdyp berdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisindäki çykyşynda beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň dünýä nusgalyk döredijiligi barada belläp geçdi.

news-photo

23.02.2024

total-veiw

1627

«Türkmenawtoulaglary» agentliginde Magtymgulynyň döredijilik mirasy barada wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň mejlisler zalynda geçirilen wagyz -nesihat duşuşygy 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçirildi.

news-photo

21.02.2024

total-veiw

1554

Türkmenistanyň Ilçisi Ýerewan Döwlet uniwersitetinde okuw sapagyny geçirdi

2024-nji ýylyň 20-nji fewralynda Türkmenistanyň Ermenistandaky Ilçisi Muhammetgeldi Aýazow Ýerewan döwlet uniwersitetiniň Gündogary öwreniş fakultetiniň talyplarynyň öňünde “Magtymgulynyň filosofiki mirasy – Türkmenistanyň daşary syýasat doktrinasynyň esasy” mowzugynda umumy sapak berdi.

news-photo

21.02.2024

total-veiw

1259

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny tutuş ýurt derejesinde baýram etmek meýilleşdirilýär

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny tutuş ýurtda baýram edip, giňden bellemek barada Karara gol çekdi.

news-photo

21.02.2024

total-veiw

1254

TÜRKSOÝ-da 2024-nji ýylda Änew şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýip yglan edilmegi we Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere badalga berildi

2024-nji ýylyň 20-nji fewralynda Ankara şäherinde ýerleşýän Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretariatynda, 2024-nji ýylda Änew şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýip yglan edilmegi, şeýle hem Beýik türkmen akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna mynasybetli taýýarlanan banneriň açylyş dabarasy geçirildi.

news-photo

20.02.2024

total-veiw

2042

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna çenli galan wagtyň hasaby ýöredilip başlandy

Magtymguly Pyragy portalynda türkmen edebiýatynyň we Gündogaryň görnükli dana şahyrynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna çenli wagtyň hasaby ýöredilip başlandy.

...5