mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

20.05.2024

total-veiw

1291

Başlangyç synp okuwçylary Aýhan Hajyýewiň döredijiligi bilen tanyşdylar

Şu ýyl Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň doglan gününiň 100 ýyllygy bellenilýär.

news-photo

18.05.2024

total-veiw

1935

Watanymyzyň Döwlet nyşanlarynyň hormatyna sungat ussatlarynyň konserti

Şu gün Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli sungat ussatlarynyň konserti boldy.


news-photo

17.05.2024

total-veiw

1996

Magtymgulynyň döredijiligi — dünýä medeniýetiniň gymmatly mirasy

Şu gün paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan medeniýet ministrleri derejesindäki halkara maslahat öz işine başlady.

news-photo

16.05.2024

total-veiw

1862

TÜRKSOÝ-na agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň mejlisi

Şu gün «Arçabil» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmeginiň çäklerinde Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň 10-njy mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Türkiýäniň, Mongoliýanyň, Wengriýanyň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň, ÝUNESKO-nyň Almaty şäherindäki sebitleýin edarasynyň, halkara guramalaryň, şol sanda TÜRKSOÝ-nyň, Türki döwletleriň Parlament Assambleýasynyň, Türki medeniýetiň we mirasyň halkara gaznasynyň, Halkara türki akademiýasynyň, şeýle-de ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.

news-photo

16.05.2024

total-veiw

1953

Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde baýramçylyk sergisi

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň öňüsyrasynda Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Konstitusiýa we Döwlet baýdagy mizemez mukaddeslik» mowzukly sergi açyldy.

news-photo

15.05.2024

total-veiw

1986

«Daragt» filmi Çeboksary halkara kinofestiwalynyň bäsleşik maksatnamasyna girizildi

23–29-njy maý aralygynda Çuwaş Respublikasynyň paýtagty Çeboksary şäherinde geçiriljek etnik we sebit kinosyna bagyşlanan XVII Çeboksary halkara kinofestiwalynyň resmi maksatnamasy yglan edildi.

news-photo

15.05.2024

total-veiw

1503

Watan waspy suratlarda

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Şekillendiriş sungaty sergi merkezinde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli türkmen suratkeşleriniň suratlarynyň sergisi açyldy.

news-photo

15.05.2024

total-veiw

1618

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar hem-de konsertler

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

news-photo

14.05.2024

total-veiw

1676

Wladimir Mkrtumow ýurdumyzyň sebitlerinde konsert berer

Türkmenistanyň at gazanan artisti Wladimir Mkrtumow üçin paýtagtymyzda geçiriljek konsertden öň ýurdumyzyň sebitlerinde çykyş etmegi asylly däbe öwrüldi. Ussadyň konserti 17-nji maýda Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebinde Frederik Şopeniň eserlerinden başlanar. Konserte giriş tölegsiz.

news-photo

14.05.2024

total-veiw

1731

Goşa mukaddesligiň hormatyna

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan türkmen suratkeşleriniň suratlarynyň we heýkelleriniň sergisi geçirildi.

...252