mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

18.09.2023

total-veiw

1335

Arkadag şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň film festiwaly geçiriler

14-15-nji oktýabrda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gatnaşmagynda Arkadag şäherinde «Arkadagyň säheri» atly film festiwalyny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu çärä taýýarlyk Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şenbe güni geçirilen mejlisinde ara alnyp maslahatlaşyldy.

news-photo

16.09.2023

total-veiw

1608

Magtymguly Pyragy baradaky filmler üçin wideoşekilleri ýygnamak dowam edýär

Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek üçin geçiriljek çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň topary Magtymguly Pyragynyň döredijilik mirasy we golýazmalary bilen baglanyşykly filmi düşürmek üçin Eýran Yslam Respublikasyna döredijilik saparyna iberilýär.

news-photo

14.09.2023

total-veiw

2021

Türkmen nakgaşlarynyň suratlarynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy wasp edilýär

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň sergi zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan türkmen nakgaşlarynyň çeken suratlarynyň we keramiki eserleriniň sergisi açyldy. 

news-photo

12.09.2023

total-veiw

2462

“Çalsana, bagşy!” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi

Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Medeniýet ministrliginiň guramagynda “Çalsana, bagşy!” atly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

news-photo

12.09.2023

total-veiw

1994

Türkmen artistleri Duşanbede medeniýet we sungat ussatlarynyň dabaraly konsertinde çykyş ederler

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň 14-15-nji sentýabrda geçiriljek bäşinji konsultatiw duşuşygynyň we Araly halas etmegiň halkara gaznasyny (IFAS) esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň mejlisiniň çäklerinde birnäçe ugurdaş çäreler meýilleşdirilýär.

news-photo

12.09.2023

total-veiw

1726

Tomaşaçylaryň öňünde jogapkärçilik duýgusy bilen

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň topary şowhunly we baý repertuar bilen teatr möwsümini açdy.

news-photo

11.09.2023

total-veiw

2067

Magtymgulynyň özboluşlylygyny we beýikligini ýewropaly okyjylar üçin ilkinji bolup A.Wamberi we A.Hodzko açdylar

Diňe bir türkmeniň däl, eýsem 18-19 asyryň türki dilindäki edebiýatynda-da ýatdan çykmajak yz galdyran Magtymguly Pyraganyň ömrüni we döredijiligini öwrenmek, şeýle hem Ýewropa ýaly dünýä halklarynyň tanyşlygy, eserleri bilen meşhur gözlegçiler Arminiý Wamberi we Aleksandr Hodzko-Boreýko tarapyndan başlandy.

news-photo

11.09.2023

total-veiw

1784

Professor Öwezdurdy Muhammetberdiýewiň eserleriniň sergisi

Şu ýylyň 11-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda şu ýokary okuw mekdebiniň mugallymy Öwezdurdy Muhammetberdiýewiň eserleriniň şahsy sergisiniň dabaraly açylyşy boldy.

news-photo

11.09.2023

total-veiw

1388

Aşgabatda Russiýanyň Kiçi teatrynyň iki spektakly görkeziler

«Uly gastrollar» taslamasynyň çäklerinde Russiýanyň Kiçi akademiki döwlet teatrynyň döredijilik topary ýurdumyzyň paýtagtynda çykyş eder.

news-photo

08.09.2023

total-veiw

1892

Şekillendiriş sungaty mugallymlarynyň eserleriniň sergisi guraldy

Suratkeşler birleşiginiň Sergi merkezinde  Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň surat bölüminiň  mugallymlarynyň 21-siniň eserleriniň sergisi guraldy.

...221