mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Medeniýet

news-photo

03.05.2024

total-veiw

2284

Balkanabatdaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda «Türkmen halysy – milli buýsanjymyz» atly sergi-bäsleşigi geçirildi

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Türkmen halysy – milli buýsanjymyz» atly haly we haly önümleriniň sergi-bäsleşiginiň welaýat tapgyrlary dowam edýär. 

news-photo

02.05.2024

total-veiw

1727

Dünýä gözelliginiň kämil röwüşleri»: suratkeş Kämil Weliahmedowyň sergisi

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy şekillendiriş sungatynyň muşdaklaryny türkmen tebigatynyň täsin künjeklerine bagyşlanan suratlar sergisi bilen begendirdi. Bu gezek «Dünýä gözelliginiň kämil röwüşleri» sergisiniň awtory Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri tanymal suratkeş Kämil Weliahmedow boldy.

news-photo

02.05.2024

total-veiw

2095

Dünýäde dogduk obaňdan owadan ýer ýok

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Şekillendiriş sungaty sergi merkezinde şu ýyl 75 ýaşyny dolduran Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Kakageldi Seýitmuhammedowyň şahsy sergisi geçirildi.

news-photo

02.05.2024

total-veiw

1776

Gazagystanda geçirilen film festiwalynda «Dutaryň owazy» atly film baýrak aldy

Al-Farabi adyndaky Gazagystan Milli uniwersitetiniň 90 ýyllygynyň bellenilmegi mynasybetli 29-30-njy aprelde Almaty şäherinde TÜRKSOÝ halkara guramasynyň goldawy bilen «Farabi film festival» atly halkara film festiwaly geçirildi. Oňa Türkmenistanyň kinoçylary-da gatnaşdy.

news-photo

01.05.2024

total-veiw

1958

Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň döredilmeginiň 95 ýyllygyna bagyşlanan konsert

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň uçurymlary we okuwçylary üçin möhüm seneler uly sahnada bellenilýär.

news-photo

01.05.2024

total-veiw

1848

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary, konsertler

«Kamerata Aşgabat» aýdym-saz topary paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny «Nusgawy ýalkym» konsertine çagyrýar.

news-photo

29.04.2024

total-veiw

1875

Mäne obasy arheologik ekspedisiýanyň üns merkezinde

Rus geografiýa jemgyýeti Mäne obasyna rus-türkmenleriň bilelikdäki ekspedisiýasyna gatnaşmak üçin arzalary kabul etmegini dowam edýär.

news-photo

29.04.2024

total-veiw

1971

Höwesjeň hünärmenleriň döredijilik duşuşygy

Paýtagtymyzda Türkmenistandaky Fransiýanyň ilçihanasynyň ýanyndaky Fransiýa institutynda «Goşmaça bezeg» («Дизайн плюс») döredijilik toparynyň nobatdaky duşuşygy bolup geçdi. Şenbe güni, eýýäm durmuşa geçirilen bu gowy däbe görä, institutda ussatlaryň dördüsi önümleriniň sergisine gatnaşdy.

news-photo

29.04.2024

total-veiw

1559

«Zenan mährinden dörän nepislikler» ady bilen Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde çäre geçirildi

Türkmenistanyň muzeýlerinde halkymyzyň medeni mirasyny wagyz etmek boýunça dürli çäreler geçirilýär. Bu mirasyň bir bölegi-de keşde çekmek sungatydyr.

news-photo

29.04.2024

total-veiw

1585

Türkmen döwlet gurjak teatry Türkiýede geçirilen halkara teatr festiwalyna gatnaşdy

24–27-nji aprel aralygynda Türkmen döwlet gurjak teatry 19-njy «Kiçijik hanymlar, kiçijik jenaplar» atly halkara teatr festiwalyna gatnaşdy. Çäre Ankara şäherinde Türkiýäniň döwlet teatrlarynyň Baş müdirligi tarapyndan guraldy.

...251