Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk

eye
901
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen  nobatdaky wideoduşuşyk

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekiliýeti onlaýn görnüşde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament assambleýasynyň ikinji baş maslahatyna gatnaşdy. Bu maslahat utgaşykly görnüşde Pakistanyň Yslamabat şäherinde öz işine başlady.

“Sebitde goşulyşmak üçin parlament hyzmatdaşlygyna goldaw bermek” YHG-nyň ýurtlarynyň parlamentleriniň ýolbaşçylaryny we wekillerini birleşdiren iki günlük forumyň esasy mowzugy boldy. Oňa gatnaşyjylar COVID-19 pandemiýasy döwründe durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak meselelerini, şeýle hem hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Çykyşlarda dürli ugurlar boýunça sebit gatnaşyklaryny goldamak meselelerine deglip geçildi.

Bellenilişi ýaly, abraýly halkara we sebitleýin guramalar, şol sanda YHG bilen giň gerimli we köpugurly hyzmatdaşlyk hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary syýasy strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Şol strategiýa bolsa parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk hem-de gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýar. Şu ýylyň martynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynda başlyklyk etmek döwri Türkmenistana geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, degişli Konsepsiýa işlenip taýýarlanyldy. Ol sebitde durnukly ykdysady ösüşi ilerletmäge gönükdirilendir. Munuň özi ýurdumyzyň bu jogapkärli wezipäni ýerine ýetirmäge hemmetaraplaýyn oýlanyşykly, ahyrky anyk netijeleri gazanmaga gönükdirilen çemeleşmesine, şeýle hem ileri tutulýan sebit we ählumumy wezipeleri çözmekde işjeň orny eýeleýändigine şaýatlyk edýär.

Forum ertir öz işini dowam etdirer. YHG-nyň Parlament assambleýasynyň maslahatyna gatnaşyjylaryň ara alyp maslahatlaşmagyna sebit gün tertibini ilerletmekde zenanlaryň orny, COVID-19 pandemiýasynyň durnukly ösüşe täsiri, YHG ýurtlarynda söwdany höweslendirmekde we syýahatçylygy ilerletmekde parlamentleriň orny ýaly meseleler hem hödürlenildi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi