Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy awgust aýynda Türkmenistanda geçiriler

eye
2623
Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy awgust aýynda Türkmenistanda geçiriler

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygy şu ýylyň awgust aýynda Türkmenistanda geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň DIM habar berýär, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bäşisiniň – Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary Daşkentde öňde boljak duşuşygyň şertnamalaýyn-hukuk bölegini, hususan-da, kabul edilmegi meýilleşdirilen resminamalary hem-de guramaçylyk-teswirnama bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Habarda: « Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyna, şeýle hem onuň çäklerinde guralýan syýasy, ykdysady we ynsanperwer häsiýetli çärelere taýýarlyk ara alnyp maslahatlaşyldy» - diýilýär.

Munuň özi Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji duşuşygy bolar. Birinji duşuşyk 2018-nji ýylda Nursultanda, ikinjisi – 2019-njy ýylda Daşkentde geçirilipdi.