mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Gurban baýramy mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar

view-icon 828

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç,

Gadyrly doganym!

Sizi we Türkmenistanyň tutuş halkyny mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlamaga hem-de iň gowy arzuwlarymy beýan etmäge şatdyryn. Musulman ymmatynda bu baýram aýratyn dabara bilen bellenilip geçilýär.

Biziň berk syýasy erk-islegimiziň hem-de bilelikdäki tagallalarymyzyň netijesinde, özbek we türkmen halklarynyň arasyndaky köpasyrlyk dostluk, raýdaşlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň barha pugtalanýandygyny bellemek ýakymlydyr.

Soňky ýyllarda ýokary derejede geçiren gepleşiklerimiziň hem-de gazanan ylalaşyklarymyzyň strategik hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmaga hem-de doganlyk halklarymyzyň rowaçlanmagyna ýardam edýändigini nygtamak isleýärin.

Size we Siziň ýakynlaryňyza berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, jogapkärli döwlet işiňizde täze üstünlikleri, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we mundan beýläk-de rowaçlyk arzuw edýärin.

Hormatlamak bilen,

Şawkat Mirziýoýew,

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Sizi Gurban baýramy mynasybetli gutlaýaryn.

Goý, Beýik Biribar Size hem-de Siziň maşgalaňyza berk jan saglyk, bagt, şatlyk we abadançylyk eçilsin!

Tüýs ýürekden hormatlamak bilen,

Armen Sarkisýan,

Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti.