Türkmenistan we ÝUNESKO täze taslamalaryň üstünde işleýärler

eye
1479
Türkmenistan we ÝUNESKO täze taslamalaryň üstünde işleýärler

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna Türkmenistanyň köptaraply we milli gymmatlyklaryny goşmak işi dowam edýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow wideo aragatnaşygy arkaly geçirilen hökümet maslahatynda aýtdy.

Onuň aýtmagyna görä, köptaraplaýyn gymmatlyklar taýýarlanypdyr: Özbegistan we Täjigistan bilen bilelikde – «Beýik ýüpek ýolunyň Zarafşan – Garagum dälizi», Eýran bilen bilelikde – «Türkmenleriň keşde sungaty». ÝUNESKO-nyň kätiphanasyna geçirilen bu gymmatlyklar barada kararlaryň 2022-nji ýylda kabul edilmegine garaşylýar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistan, Gazagystan we Özbegistan çöllerindäki goraghanalaryny öz içine alýan «Orta guşaklygyň Turan çöllügi» atly transmilli mynasybeti taýýarlamak boýunça işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Onuň çäklerinde ýurdumyzyň üç sany tebigy goraghanasyny – Repetek biosfera, Bereketli Garagum we Gaplaňgyr goraghanalaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna goşmak meýilleşdirilýär.

Şeýle hem, Köýtendagyň dag ekoulgamyny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna goşmak boýunça milli hödürnama işlenip düzülýär. Bu hödürnamany baýlaşdyrmak, onuň ylmy-derňew we maglumat düzüm bölegini berkitmek we öňdebaryjy halkara tejribäni işde ulanmak maksady bilen, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iri landşaftlaryny gorap saklamak merkezi bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirmek teklip edilýär. Şunuň bilen baglanşyklylykda, özara düşünişmek barada degişli memorandumlaryň taslamalaryny taýýarlamagyň maksadalaýykdygy bellendi.

Hasabatyň jemini jemlemek bilen, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýurduň taryhy, medeni we tebigy ýadygärlikleriniň dünýäde ýaýramagyna aýratyn üns berýändigini nygtady. Döwlet baştutany wise-premýere, daşary işler ministrine we beýleki degişli ýolbaşçylara ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de güýçlendirmek barada anyk görkezmeler berdi.

Täze habarlar