Eziz Diýarymyz ŞHG-niň parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerinde eýeleýän pozisiýasyna ýokary baha berýär

eye
9418
Eziz Diýarymyz ŞHG-niň parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerinde eýeleýän pozisiýasyna ýokary baha berýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Duşanbede ýurdumyzyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek meselelerinde eýeleýän pozisiýasyna ýokary baha berýändigini yglan etdi.

Bu barada milli Liderimiz ŞHG-e agza döwletleriniň Baştutanlarynyň ýubileý mejlisinde çykyş edende aýtdy, ol bu duşuşyga hormatly myhman hökmünde çagyrylypdy.

Döwlet Baştutanymyzyň pikiriçe, bu gurama girýän döwletleriniň Türkmenistanyň öňden gelýän däp bolan hyzmatdaşlary hem-de goňşulary we dostlary bolup durýandygy hem wajypdygyny belledi. Şoňa görä-de, Aşgabat ŞHG bilen gatnaşyklara ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň yzygiderli ösüşi hem-de özüniň dünýä derejesindäki we kontinental işlere gatnaşygynyň umumy ugry bilen sazlaşykly arabaglanyşykda garaýar.

«Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň parahatçylygy, ählumumy durnuklylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak, häzirki döwrüň wehimlerine hem-de howplaryna garşy göreşmek meselelerindäki jogapkärli garaýyşlaryna ýokary baha berýär» diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Ol şeýle hem, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň çäklerinde terrorçylyga, guramaçylykly jenaýatçylyga, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna garşy göreşde, maglumat hem-de biologik howpsuzlygyny üpjün etmekde ŞHG bilen işjeň gatnaşyklara taýýardygyna aýratyn üns çekdi.