Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryny ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

eye
817
Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryny ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Ermenistan Respublikasynyň Prezidenti Armen Sarkisýana we Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Nikol Paşinýana hem-de bu ýurduň dostlukly halkyna Ermenistan Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Milli Liderimiz Gutlagynda Türkmenistan bilen Ermenistan Respublikasynyň arasyndaky däbe öwrülen dostlukly gatnaşyklaryň deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak, özara ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýandygyny nygtap, ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigini belledi hem-de bu gatnaşyklaryň syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlar boýunça halklarymyzyň abadançylygynyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Ermenistan Respublikasynyň Garaşsyzlyk ýyllarynda syýasy, durmuş we ykdysady ulgamlarda hem-de öz raýatlarynyň abadançylygyny üpjün etmekde uly üstünliklere eýe bolandygyny belledi.

Milli Liderimiz öz hatynda Ermenistan Respublikasynyň ýeten sepgitlerine tüýs ýürekden begenýäris hem-de ýurtlarymyzyň arasyndaky hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga uly ähmiýet berýäris diýip, dostlukly ýurtlarymyzyň arasynda kemala gelen hyzmatdaşlygyň we özara düşünişmegiň ýokary derejesiniň türkmen-ermeni gatnaşyklaryny okgunly ösdürmek hem-de pugtalandyrmak üçin berk binýat bolup hyzmat etjekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Armen Sarkisýana hem-de Premýer-ministr Nikol Paşinýana berk jan saglyk we bagt, Ermenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.