mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

«Altyn asyr» Harytşynaslyk merkezine täze dokma önümleri geldi

view-icon 4292
«Altyn asyr» Harytşynaslyk merkezine täze dokma önümleri geldi

Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasynda «Altyn Asyr» Söwda merkeziniň harytlarynyň üsti «Gala», «Ýeniş», «Bedew», «ADT» ýaly belli söwda markaly täze önümler bilen dolduryldy. Söwda nokatlarynda haryt görnüşleri ýokary hilli dokma önümlerini, ýumşak oýunjaklary, süpürgiçleri, tekstil önümleri, çagalar hem ulular üçin geýimleri, şeýle hem erkek aýakgaplaryny öz içine alýar.

2021-2022-nji ýylyň güýz-gyş möwsüminiň önümleriniň arasynda näzik we açyk öwüşginli tebigy ýüňden örülen kaşaň zenan kardiganlary bar.

Häzirki modanyň ugruna eýerip, türkmen biçüwçileri täze dokma önümlerine milli lybaslaryň elementlerini girizmäge çalyşýarlar. Aýal-gyzlaryň daşky geýimleriniň dürli nusgalary adaty türkmen nagyşlary bilen bezelendir, bu, aýratynam nusgawy uslyby halaýan aýal-gyzlary özüne çekýär.

Jins önümleriniň muşdaklaryny uly arzanladyşlar ýakymly haýrana goýar. «Altyn Asyr» Harytşynaslyk merkeziniň ikinji gatynda amatly bahalardan aýal-gyzlaryň we erkekleriň jinsleri, köýnekleri we jins penjekleri bar.

Dükanyň çagalar bölüminde Nusaý dokma markaly «Gaplaňjyk» pižamalaryny, «Akar» markaly Aýaz baba we Gar adam şekillendirilen ýyly joraplary, şeýle hem sowgat üçin uly Täze ýyl joraplaryny tapyp bilersiňiz.

 Söwda merkeziniň «Altyn Asyr» resmi saýtynda harytlary internet arkaly satyn almak mümkinçiligi-de göz öňünde tutulypdyr.