mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Güýz hasyl ýygymy dowam edýär

view-icon 2881
Güýz hasyl ýygymy dowam edýär

Eziz Diýarymyzyň demirgazyk welaýatynda güýzlük ýeralma ýygymy dowam edýär. Bu ekini 450 gektar meýdana Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň ekin meýdanlaryndan şu ýylyň ikinji hasylynyň ýüzlerçe tonnasy ýygnaldy. Her gektardan azyndan 140 sentner hasyl almak bilen, ýerli daýhanlar gysga wagtyň içinde alty müň tonnadan gowrak hasyl ýygnamaga bil baglaýarlar. Olaryň şu ýyl eýýäm on üç müň tonnadan gowrak ýazlyk ýeralma ýygnandyklaryny bellemelidiris.

Şu günler güýzlük ýeralma S.A.Nyýazow we Gubadag etraplarynda hem ýygnalýar. Ýeralma S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň «Nowbahar» daýhan birleşiginde 200 gektar meýdanda ösdürilip ýetişdirilýär, bu birleşigiň daýhanlary 2.800 tonna hasyl almagy umyt edýärler. Umuman alnanda, şu ýyl Daşoguz welaýatynda güýzlük ýer alma üçin 800 gektar bölünip berildi. Tohum hökmünde ýerli toprak we howa şertleri üçin has amatly, ýokary hasylly golland seçiminiň orta we irki görnüşleri ulanyldy.

Demirgazyk sebitde ýurdumyzyň agrosenagat toplumynyň öňünde goýlan wezipelere laýyklykda, ylmy taýdan esaslandyrylan dolandyryş usullaryny ulanmagyň, dürli ösümlikler üçin amatly ýerleri saýlamagyň we has oýlanyşykly ulanmagyň, şol sanda käbir ekinlerden ýylda iki hasyl almagyň hasabyna oba hojalygynyň önümçiligini artdyrmaga çalyşýarlar. Mysal üçin, Daşoguz welaýatynda ýeralmadan daşgary ýaz we güýz aýlarynda köp mukdarda sogan we käşir hem üstünlikli ösdürilýär.