mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlady

view-icon 2791

Şu gün Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýurdumyza iki günlük döwlet sapary bilen gelen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda gepleşikler geçirildi.

Ýokary derejede geçirilen bu gezekki duşuşyk iki doganlyk halklaryň netijeli gatnaşyklarynyň köpasyrlyk ýyl ýazgysyna täze wajyp sahypany ýazar. Şeýle hem ol taryhy taýdan umumy medeniýeti we ruhy däpleri bolan türkmen hem-de türk halklarynyň dost-dogänlyk gatnaşyklary bilen berkidilen netijeli döwletara hyzmatdaşlygynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegini şertlendirýär.

Ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sebitde we tutuş dünýäde durnuklylygyň, ösüşiň üpjün edilmegini şertlendirýän daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir.

Gözbaşyny ýüzýyllyklardan alyp gaýdýan türkmen-türk doganlyk gatnaşyklarynyň häzirki döwürde täze mazmun bilen baýlaşdyrylmagy onuň ösdürilýändigini aňladýar. Iki ýurduň hem-de halklaryň arasyndaky özara düşünişmek, ynanyşmak we dostluk gatnaşyklary ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda, ilkinji nobatda bolsa, iri halkara guramalarynyň, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde okgunly ösdürilýän netijeli hyzmatdaşlyk üçin ygtybarly binýat bolup durýar.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Rejep Taýyp Ärdoganyň yzygiderli aladasy netijesinde, döwletara gatnaşyklary barha pugtalandyrylýar. Ýokary derejedäki guralýan özara saparlar Türkmenistanyň hem-de Türkiýäniň köpugurly hyzmatdaşlygyň we söwda-ykdysady hem-de ynsanperwer gatnaşyklaryň ösdürilmegine giň ýol açýar.