mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Iki aýyň dowamyndaky ösüşiň esasy netijeleri

view-icon 2505

Şu ýylyň soňky iki aýynyň Ministrler Kabinetiniň 4-nji martda - anna güni geçirilen mejlisinde jemlenen netijeleri Türkmenistanda ileri tutulýan sosial ugurlaryň we halkyň abadançylygy baradaky aladalaryň döwlet syýasatynyň özenidigini ýene bir gezek tassyklady. Muny mejlisde yglan edilen durnukly ösýän milli ykdysadyýetiň, döwlet girdejileriniň netijeleriniň ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga gönükdirilýändigini görkezýän sanlar we meýilnamalar tassyklaýar.

Mysal üçin, iri we orta kärhanalar boýunça ortaça aýlyk zähmet haky 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 10,4% ýokarlandy. Zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary doly möçberde maliýeleşdirildi. Rejelenen görnüşli Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde 101 sany durmuş maksatly desgalaryň, suw arassalaýjy desgalaryň 35-siniň, 326 müň inedördül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de düzümleýin ulgamlaryň gurluşygy alnyp baryldy. Jemi bahasy 37 milliard dollar bolan gurluşyk desgalarynyň aglaba bölegini sosial desgalar düzýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hökümet mejlisinde nygtaýşy ýaly, müdirliklere garaşly desgalaryň, esasanam, jemgyýetçilik desgalarynyň gurluşygy ýaly meseleler, ilaty ýaşaýyş jaýy we arassa agyz suwy bilen üpjün etmek maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi hemişe dürli derejedäki ýolbaşçylaryň gözýetiminde bolmalydyr. Umuman, halkyň durmuş we ýaşaýyş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga uly üns berilmelidir.

Hormatly Prezidentimiz köp çagaly enelere «Ene mähri» diýen hormatly ady dakmak hakyndaky Permana gol çekdi. Milli Liderimiz ýerli häkimliklere şu resminamany ýerine ýetirmek üçin degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen enelere Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyz boýunça täze gurlan döwrebap öýleri sowgat bermek barada karara gelnendigini habar berdi. Döwlet Baştutanymyz häkimliklere 8-nji mart baýramy mynasybetli zenanlara sowgatlaryň, mynasyp bolan enelere sylaglaryň we sowgat berlen ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň dabaraly ýagdaýda gowşurylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.