mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň DIM-de Daşary işler ministriniň HHR-nyň Ilçisi bilen duşuşygy geçirildi

view-icon 4155
Türkmenistanyň DIM-de Daşary işler ministriniň HHR-nyň Ilçisi bilen duşuşygy geçirildi

2022-nji ýylyň 28-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sýan Naýçen bilen duşuşygy geçirildi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar ähli ugurlar boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösüş depginini kanagatlanma bilen belläp, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Diplomatlar Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Halk wekilleriniň ählihytaý ýygnagynyň arasyndaky parlamentara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak meselelerine aýratyn üns berdiler, şeýle hem özara gyzyklanma bildirilýän sebit we halkara meseleleriniň üstünde durup geçdiler.

Taraplar ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmekde hem-de sebit we halkara gatnaşyklary ösdürmekde iki ýurduň mümkinçiliklerini ulanmagyň oňyn taraplaryna ýokary baha berdiler. Mundan başga-da ulag, energetika, oba hojalygy ýaly ugurlar boýunça bilelikdäki işleri dowam etmek teklibiniň wajypdygy bellenildi.