mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

«Owadan ülkäniň» önümleri

view-icon 2006
«Owadan ülkäniň» önümleri

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän «Owadan ülke» kärhanasynyň hünärmenleri möwsümi dürli görnüşli miweleriň mürepbesini çykarmak bilen başladylar.

Dükanlaryň tekjelerinde oňaýly aýna gaplarda «Nur» we «Mylaýym» söwda belgileri bilen erik, ülje, ýertudana, böwürslen mürepbeleri, konserwirlenen gök-miwe önümleri, miwe jemleri, goýultmalar we ajiga peýda boldy. Bu azyk önümler fermer hojalyklarda ýetişdirilýän ekologiýa taýdan arassa miwelerden we gök önümlerden taýýarlandy.

«Owadan ülke» kärhanasynda maýonez we margarin öndürmek ýola goýuldy. Arassalanan pagta ýagynyň esasynda tokaý hozy, soýa we gaýry zatlar goşulmazdan, hakyky kakaoly pasta öndürilýär.

Täze önümler – diňe bir içerki bazarlara däl, eýsem eksporta niýetlenen önümleriň görnüşini artdyrmaga çalyşýan türkmen hususyýetçileriniň üstünligidir.