Ï Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşigine gatnaşyjylara
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşigine gatnaşyjylara

view-icon 2810

hriban çagalar!

Eziz rpeler!

Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň uly baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigiň çäklerinde guralýan Türkmenistanyň zehinli çagalarynyň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly döredijilik bäsleşiginiň döwlet derejesindäki jemleýji tapgyryna gatnaşmagyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň kalbymyzyň aýdymy, dilimiziň senasy bolan eziz Watanymyzda amala aşyrylýan beýik işleri şirin owazly, çeper many-mazmunly aýdym-sazlaryňyz bilen mynasyp wasp etjekdigiňize, milli medeniýetimizi we sungatymyzy dünýä ýaýjak täze aýdym-sazlary döretjekdigiňize pugta ynanýaryn.

hriban rpeler!

Türkmen halky dünýäniň iň baý taryhly hem-de medeniýetli halklarynyň biridir. Ata-babalarymyz gadymy döwürlerden bäri paýhasyny we zehinini, yhlasyny hem söýgüsini, begenjini hem-de buýsanjyny, arzuw-hyýallaryny aýdymdyr sazlara siňdirip, türkmen halkyny şahandaz, göwnaçyk millet hökmünde dünýä tanadypdyrlar. Bu gün gadymy Jeýhun bilen bahry Hazaryň arasynda — keremli Watanymyzda toýlarymyz uludan tutulyp, aýdymçydyr bagşylarymyzyň gözel Diýarymyzy, tebigatymyzy, şöhratly taryhymyzy we milli gymmatlyklarymyzy belentden wasp edýän joşgunly aýdymlary, dutardyr gyjagyň, gargy tüýdügiňdir türkmen gopuzynyň bendi ediji mahmal owazlary, deprekleriň we tebilleriň nagralary toý-baýramlarymyza gaýtalanmajak öwüşgin çaýýar, parahatçylygy, dostlugy, gözelligi hem-de nepisligi dabaralandyrýar.

Sungat äleminiň ýaş ýyldyzlary hökmünde siz çaga kalbyňyzdan joşup çykýan ajaýyp sungat eserleriňiz bilen Garaşsyz Diýarymyzyň, zähmetsöýer halkymyzyň, ajaýyp tebigatymyzyň waspyny belentden ýetirip, Gorkut atadyr Berbat Merwezi, Aşyk Aýdyňdyr Babagammar, Şükür bagşydyr Mylly aga ýaly beýik sungat ussatlarymyzyň ýoluny mynasyp dowam etdirýärsiňiz. Siziň belent joşgunda ýerine ýetirýän aýdym-sazlaryňyz biziň halkymyzyň dünýä dolýan ykbalydyr, at-abraýy, mertebe-şanydyr, ýüreklere egsilmez şatlyk paýlaýan täsin sungatdyr. Garaşsyz Watanymyzyň beýik geljegi bolan ýaşlarymyzyň kalbynda sungata söýgini terbiýelemekde we ösdürmekde, zehin-başarnyklaryny ýüze çykarmakda hem-de kämilleşdirmekde «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň örän uly ähmiýeti bardyr.

Täze taryhy döwürde siziň ylymly-bilimli, zehinli, ahlak we beden taýdan sagdyn kemala gelmegiňiz, dostlugy, parahatçylygy, bagtyýarlygy wasp edýän ajaýyp sungat eserleriňiziň belentden ýaňlanyp durmagy, şadyýan gülküleriňiziň Zemini doldurmagy döwlet syýasatynda ileri tutýan esasy maksadymyzdyr.

Eziz rpeler!

Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk işleriniň netijesinde Türkmenistan bagtly çagalygyň ýurduna we arzuwlaryň hasyl bolýan ülkesine öwrüldi. Giň möçberli özgertmeler, belent tutumlar köňüllerimiziň guwanjy bolan şadyýan çagalarymyzyň watansöýüjiligiň, ynsanperwerligiň, dostlugyň, hoşniýetliligiň belent ruhunda terbiýelenilmegine gönükdirilip, bu ugurdaky işleri üstünlikli dowam etdirýäris. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» kesgitlenen wezipelere laýyklykda, Garaşsyz Diýarymyzyň şäherdir obalarynda häzirki zaman kompýuterleri, interaktiw-multimedia tehnologiýalary bilen üpjün edilen çagalar baglaryny, orta mekdepleri gurup, siziň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösmegiňiz, döwrebap bilim-terbiýe almagyňyz, sport, döredijilik bilen meşgullanmagyňyz, zehiniňizi kämilleşdirmegiňiz üçin zerur bolan ähli tagallalary edýäris. Geljekde-de bagtyýar çagalarymyzyň döwrebap bilim almagy, döredijilik bilen meşgullanmagy üçin amala aşyrýan özgertmelerimizi üstünlikli dowam etdireris.

Milli dym-saz sungatymyzyň ýajyk ýyldyzlary!

Bagtyýar rpeler!

Sizi zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşmagyňyz bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bäsleşikde siziň her biriňize üstünlikleriň hemra bolmagyny, geljekde Watanymyzyň, halkymyzyň abraýyna abraý, şöhratyna şöhrat goşjak sungat äleminiň ýyldyzlary bolup ýetişmegiňizi arzuw edýärin.

Goý, dostlugy, parahatçylygy we bagtyýarlygy wasp edýän ajaýyp sungat eserleriňiz — şirin aýdymlaryňyz, joşgunly sazlaryňyz Ýer ýüzüne giňden ýaýylsyn! Size berk jan saglyk, egsilmez bagt, okuwda, durmuşda, aýdym-saz äleminde uly üstünlikleri arzuw edýärin.


Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar Berdimuhamedow.