mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmenistan Özbegistana elektrik energiýasyny ibermegi dowam etdirer

view-icon 2136

Bu barada, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» Döwlet elektrik korporasiýasy bilen «Özbegistanyň milli elektrik ulgamlary» paýdarlar jemgyýetiniň (Özbegistan Respublikasy) arasynda baglaşylan şertnama goşmaça ylalaşyk baglaşmak barasynda anna güni bolup geçen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde gol çekilen Kararda göz öňünde tutulýar. Türkmenistandan Özbegistana elektrik energiýasyny ibermek 2019-njy ýylda iki ýurduň elektrik energiýasy edaralarynyň arasynda baglaşylan şertnama laýyklykda, amala aşyrylýar, bu şertnamanyň güýji goşmaça ylalaşyklar bilen yzygiderli uzaldylýar.

Elektroenergetika pudagyndaky hyzmatdaşlyk türkmen-özbek strategik işbirliginiň iň möhüm we geljegi uly ugrudyr. Ony Prezident Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistana eden soňky resmi saparynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Energetika ministrliginiň arasynda elektrik energiýasy pudagynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek babatynda özara düşünişmek gol çekilen resminamada tassyklaýar.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Hökümet ýygnagynda nygtaýşy ýaly, energiýa ulgamy diňe bir Diýarymyzyň çäginde elektrik energiýasynyň ygtybarly we durnukly iberilmegini üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, onuň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmaga hem ýardam etmelidir.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň talyplary we mugallymlary bilen bolan duşuşykda şu sanlary aýtmak bilen, soňky ýyllarda içerki energiýa sarp edijileriniň elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny üpjün etmek we sebitde talap edilýän elektrik energiýasynyň eksport üpjünçiligini diwersifikasiýa etmek üçin, ýurdumyzda kuwwatly binýadyň döredilendigini aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistanda 6943,2 megawatt kuwwatly 12 sany elektrik bekedi işleýär, ol ýerde 51 sany turbinaly enjam oturdylypdyr, şolardan 39-sy gaz turbinalary, 12-si bolsa bug turbinalarydyr.