Ï Türkmenistan — Koreýa Respublikasy: strategik hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde parlament diplomatiýasynyň täze ugry
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistan — Koreýa Respublikasy: strategik hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde parlament diplomatiýasynyň täze ugry

view-icon 5568
Türkmenistan — Koreýa Respublikasy: strategik hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde parlament diplomatiýasynyň täze ugry

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynda resmi saparda bolmagynyň çäklerinde dostlukly ýurduň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo bilen duşuşdy.

Ir bilen hormatly Arkadagymyz özüniň sapar mahaly kabulhanasy ýerleşýän myhmanhanadan Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasyna tarap ugrady.

Soňky ýyllarda türkmen-koreý gatnaşyklarynyň depginli ösüşi iki ýurduň köpugurly ykdysady hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmagy ugur edinýändikleri bilen şertlendirilendir. Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary, şol sanda Koreýa Respublikasy bilen ýygjam gatnaşyklary ýola goýmak Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň birine öwrüldi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň awtoulagy Milli Assambleýanyň binasynyň merkezi girelgesiniň ýanynda saklandy. Bu ýerde hormatly Arkadagymyz mähirli garşylanyldy. Dostlukly ýurduň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo we beýleki resmi adamlar Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygyny güler ýüz bilen mübäreklediler.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Assambleýanyň Başlygy Kim Jin-Pýo haly düşelen ýodajyk bilen milli lybasly Hormat garawulynyň esgerleriniň öňünden geçip, binanyň ikinji gatyna galdylar. Bu ýerde Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşmek dabarasy boldy.

Soňra Milli Assambleýanyň Başlygy hormatly Arkadagymyzy binanyň duşuşyklar otagyna çagyrdy. Bu ýerde ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi.

Dostlukly ýurduň Milli Assambleýasynyň Başlygy Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Koreýa Respublikasyna gelip görmäge iberilen çakylygy kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi we hormatly Arkadagymyz bilen duşuşýandygyna örän şatdygyny nygtady. Bellenilişi ýaly, şu gezekki duşuşyk iki dostlukly ýurduň arasynda parlamentara gatnaşyklary ösdürmek boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Bu bolsa Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň kanunçylyk babatdaky özara gatnaşyklarynyň ösdürilmegini şertlendirer.

Soňra Kim Jin-Pýo Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa söz berdi.

Ilki bilen, Koreýa Respublikasyna resmi sapar bilen gelmek barada iberilen çakylyk hem-de mähirli garşylandyklary üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, hormatly Arkadagymyz şu günki duşuşygyň iki ýurduň parlamentleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek barada düýpli gürrüň etmek üçin oňyn mümkinçilikdigini belledi. Munuň özi türkmen-koreý gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmäge şert döredýär.

Ynanyşmak we özara hormat goýmak esasynda ýola goýulýan gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe bolýandygyny belläp, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow şu saparyň diňe bir türkmen-koreý parlamentara hyzmatdaşlygyna däl, eýsem, döwletara gatnaşyklaryň tutuş toplumyna hem ägirt uly itergi berjekdigine ynanýandygyny aýtdy. Şeýle-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy şu ýyl Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenilýändigini nygtap, bu gatnaşyklaryň hyzmatdaşlygyň täze tapgyrynyň başyny başlandygyna ünsi çekdi.

Biz parlament diplomatiýasynyň esasy maksadyny, manysyny we niýetlenilişini onuň parahatçylygyň, hyzmatdaşlygyň we özara düşünişmegiň guraly bolmagynda görýäris diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi. Esasy maksada ýetmek üçin oňyn başlangyçlary öňe sürüp, batyrgaý işlemelidigini, dünýäde dawalary aradan aýyrmaga we olaryň öňüni almaga, garaýyşlaryň ýakynlaşmagynyň ýollaryny gözlemäge gönükdirilen täze usullaryň teklip edilmelidigini belläp, Gahryman Arkadagymyz bu işleriň oňyn netije berjekdigine pugta ynanýandygyny aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, Koreýa Respublikasynyň başlangyjyny — «Azatlyga, parahatçylyga we gülläp ösüşe goşant goşýan ählumumy esasy döwlet» atly diplomatik garaýşyny bellemek isleýärin. Şeýle-de bar bolan gapma-garşylyklary çözmegiň usuly hökmünde köpçülikleýin gyryş ýaragyny ulanmakdan ýüz döndermäge tarap möhüm ädim bolup durýan pugta parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy gazanmaga gönükdirilen «batyrgaý başlangyjyň» örän uly ähmiýeti bardyr.

Türkmen-koreý gatnaşyklarynyň depginli ösüşiniň möhümdigini bellemek bilen, hormatly Arkadagymyz parlament işinde özara tejribe alyşmagyň we iki ýurduň parlamentara gatnaşyklaryny berkitmegiň geljegi barada pikir alyşmagyň zerurdygyny nygtady. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iki ýurduň parlamentarizminiň öz köklerini örän gadymy döwürlerden alyp gaýdýandygyny aýdyp, türkmenlerde örän möhüm, ykbal kesgitleýji çözgütleri kabul etmekde hukuklary we ygtyýarlyklary bermek üçin iň mynasyp, uly durmuş tejribesi bolan, jogapkärçilikli, öňdengörüji adamlary saýlamagyň asyrlaryň dowamynda kada bolup gelýändigini belledi.

Bu hemişe, häzirkisi ýaly, giň demokratik esasda amala aşyrylypdyr. Biz öz ýolumyzy saýlap almak işinde türkmen parlamentarizmini ösdürmegi emeli wagt çäklerine salmadyk. Türkmenistanyň parlamenti öz tejribesini yzygiderli ösdürip, iki palataly iş görnüşine geçdi. Parlamentiň ygtyýarlyklary we düzümi ep-esli giňeldildi diýip, hormatly Arkadagymyz sözüni dowam etdi. Häzirki döwürde parlamentiň diňe bir häkimiýetiň kanun çykaryjy şahasy bolman, eýsem, biziň taryhy, asyrlaryň synagyndan geçen däplerimizi dowam etdirijidigini belläp, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow soňky ýyllarda parlament diplomatiýasynyň möhüm orun eýeleýändigini, şundan ugur alyp, türkmen-koreý parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek maksady bilen, ileri tutulýan ugurlaryň birnäçesini teklip etmek isleýändigini aýtdy.

Birinjiden, parlamentara dostluk toparynyň işini işjeňleşdirmek we ony ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmäge, ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam edýän anyk wezipeleri çözmäge gönükdirmek. Ikinjiden, ýaşlar parlamentara özara hyzmatdaşlygynyň usullaryny döretmek we netijeli ulanmak diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi. Häzirki döwürde ýaşlaryň aň-bilim, döredijilik we ruhy mümkinçiliklerini jemgyýetiň, döwletiň bähbidine ýokary derejede ulanmak üçin mümkinçilikleri giňeltmek işinde jemgyýetçilik ýaşlar diplomatiýasynyň ornuna, ýaşlar jemgyýetçilik we parlament düzümleriniň ösüşiniň tejribesine hem-de geljegine ýokary baha berilýär.

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow, üçünjiden, türkmen we koreý zenan parlamentarileriniň özara hyzmatdaşlyk usulyny işläp taýýarlamak baradaky teklibi öňe sürüp, zenan parlamentarileriň halkara gatnaşyklary ynsanperwerleşdirmek işinde, bu gatnaşyklara hoşniýetli many bermekde, geljek nesiller barada alada etmekde ägirt uly mümkinçiliginiň bardygyny aýratyn nygtady.

Dördünjiden, Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek işinde hyzmatdaşlyk etmek maksady bilen, biziň parlamentarilerimiziň özara hyzmatdaşlygynyň usullaryny işläp taýýarlamak gerek. Şunuň bilen baglylykda, azyk howpsuzlygy, ekologiýa, elýeterli lukmançylyk we bilim ýaly ugurlarda esasy wezipeleri çözmek biziň parlamentarilerimiziň özara hyzmatdaşlygynyň başlangyç binýady bolup biljekdigini, hormatly Arkadagymyz belledi.

Şeýle hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy birek-birege hormat goýmak we ynanyşmak ýagdaýynda geçen many-mazmunly duşuşyk üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky parlament gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de okgunly we durnukly ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Arkadagymyz mümkinçilikden peýdalanyp, Milli Assambleýanyň Başlygyny özi üçin islendik amatly wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy.

Çakylygy hoşallyk bilen kabul edip, Kim Jin-Pýo many-mazmunly çykyşy üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Soňky ýyllarda ýokary derejede geçirilýän gepleşikleriň we duşuşyklaryň netijesinde iki ýurduň arasynda ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň ähli ugurlar boýunça netijeli ösdürilýändigine kanagatlanma bildirip, dostlukly ýurduň Milli Assambleýasynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň işewür düzümleriniň, öňdebaryjy kompaniýalarynyň uly geljegi bolan türkmen bazarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýändiklerini nygtady.

Döwlet derejesinde ähmiýet berilmegi bilen, işewür gatnaşyklaryň iki ýurduň ykdysady taýdan ösüşiniň bähbidine mundan beýläk-de sazlaşykly ösdüriljekdigine ynam bildirildi. Özara duşuşyklar, ikitaraplaýyn saparlar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň ösüşiň täze derejesine çykmagyna giň mümkinçilik berýär. Kim Jin-Pýonyň belleýşi ýaly, birnäçe ugurlar boýunça ikitaraplaýyn ylalaşyklar gazanyldy. Olardan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ykdysady taýdan bähbitli bolmak bilen bir hatarda, iki ýurduň halklarynyň ýakynlaşmagyny we hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýe bolmagyny şertlendirer.

Dünýäde energiýa serişdelerine, tebigy gaz gorlaryna baý ýurtlaryň biri hökmünde ykrar edilen Türkmenistan bilen ýola goýulýan gatnaşyklaryň mundan beýläk-de giňeldiljekdigine ynam bildirip, Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän başlangyçlarynyň we beýan eden teklipleriniň örän uly ähmiýetiniň bardygyny aýratyn nygtady.

Kim Jin-Pýo häzirki döwürde maglumat-tehnologiýa, ýangyç-energetika, dokma senagaty, oba hojalygy ýaly ulgamlar boýunça hyzmatdaşlygyň täze ugurlarynyň açylýandygyny, olaryň netijeli ösdürilmeginiň iki ýurduň ykdysady taýdan has-da kuwwatlanmagynda möhüm ähmiýetiniň boljakdygyny nygtady we gatnaşyklaryň şähergurluşyk, binagärlik babatda özara tejribe alyşmak arkaly işjeňleşdiriljekdigine ynam bildirdi.

Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy sözüniň ahyrynda hormatly Arkadagymyza hoşallyk bildirip, dünýäniň owadan şäherleriniň hatarynda öz ornuny pugtalandyrýan Aşgabada täze ýolagçy awtobuslaryny ugratmak baradaky ylalaşyklar üstünlikli hereket edýär, şeýle hem Türkmenistanyň paýtagtynda koreý dili boýunça okuw sapaklarynyň geçirilýändigini we onuň gerimini giňeltmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýändigini eşitmegiň ýakymly bolandygyny nygtady.

Soňra bu ýerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo duşuşyga gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty bilen Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekdiler.

Gol çekmek dabarasy tamamlanandan soňra, iki ýurduň wekiliýetleri ýadygärlik surata düşdüler.

Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy Assambleýanyň uly mejlisler otagy bilen tanyşdyrdy.

Hormatly Arkadagymyz dürli derejedäki mejlisleri geçirmek üçin niýetlenen otagyň binagärlik we bezeg aýratynlyklary, onda forumlary, maslahatlary geçirmek üçin döredilen şertler, otagyň enjamlaşdyrylyşy bilen içgin gyzyklandy.

Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň uly mejlisler otagy bilen tanyşlykdan soňra, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy hemmelere minnetdarlyk bildirip, bu ýerden özüniň kabulhanasy ýerleşýän myhmanhana tarap ugrady.

Az wagtlyk dynç alyşdan soňra, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy resmi günortanlyk naharyň berilýän ýerine geldi.

Bu ýerde hormatly Arkadagymyzy «Türkmenistan — Koreýa» parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy Li Dal-Gon mähirli garşylady.

Ol hormatly Arkadagymyza hoşniýetli sözlerini aýdyp, bu duşuşygyň özi üçin uly mertebedigini aýratyn nygtady. Şeýle-de toparyň ýolbaşçysy hormatly Arkadagymyzyň bu gezekki saparynyň we onuň çäklerinde gazanylan ylalaşyklaryň iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähli ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilmegine goşant goşjakdygyna pugta ynam bildirdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hoşniýetli sözler we bildirilen myhmansöýerlik üçin minnetdarlyk bildirip, Koreýa Respublikasynyň Aziýa — Ýuwaş umman sebitinde Türkmenistanyň ygtybarly we işjeň hyzmatdaşy bolup durýandygyny belledi.

Hormatly Arkadagymyz Koreýa Respublikasynyň işewür düzümleriniň Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeler maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýandyklaryny kanagatlanma bilen belläp, bu gezekki saparyň çäklerinde gazanylýan ylalaşyklaryň ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de okgunly ösdürilmegine kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygyna we türkmen wekiliýetine bildirilýän hormatyň nyşany hökmünde «Türkmenistan — Koreýa» parlamentara dostluk toparynyň adyndan berlen resmi günortanlyk nahary iki dostlukly ýurduň arasynda ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň köptaraplaýyn häsiýete eýe bolýandygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi.

Resmi günortanlyk nahary tamamlanandan soňra, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow kabul edýän tarapa minnetdarlyk bildirdi.

Soňra iki ýurduň wekiliýetleriniň agzalary bu ýerde Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň ugurlary we bilelikde durmuşa geçirilýän taslamalar, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada gürrüň berýän wideofilme tomaşa etdiler.

Şeýle hem wekiliýetleriň agzalary Türkmenistanda çap edilýän döwürleýin neşirleriň täze sanlary bilen tanyşdylar. Metbugat sahypalarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna resmi saparynyň birinji güni we bu saparyň taryhy ähmiýeti barada gürrüň berýän makalalar, fotosuratlar ýerleşdirilipdir.

Koreýa Respublikasynda resmi saparda bolýan hormatly Arkadagymyz günüň ahyrynda dostlukly ýurduň Milli Assambleýasynyň Başlygynyň kabulhanasyna tarap ugrady.

Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygynyň kabulhanasynyň merkezi girelgesiniň ýanynda hormatly Arkadagymyzy Kim Jin-Pýo mähirli garşylady we belent mertebeli myhmany kabulhana çagyrdy.

Binanyň eýwanyndaky tebigatyň keşbi şekillendirilen ajaýyp suratyň ýanynda iki ýurduň wekiliýetleriniň ýolbaşçylary ýadygärlik surata düşdüler. Soňra olaryň maşgalalarynyň gatnaşmagynda bilelikde ýadygärlik surata düşmek dabarasy boldy.

Soňra Kim Jin-Pýo hormatly Arkadagymyzy binanyň howlusynda ýerleşýän gyşky seýilgähe çagyrdy. Iki ýurduň wekiliýetleriniň Baştutanlary bu ýerde oturdylan bag nahallaryny, gülleri synladylar.

Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanda gök zolaklaryň döredilmegine we köpçülikleýin bag nahallarynyň oturdylmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigini belledi. Her ýyl hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek dabarasy geçirilýär. Bu bolsa ýurduň ähli künjeklerinde ýokary ekologik ýagdaýyň saklanmagyny we amatly howa gurşawynyň emele gelmegini şertlendirýär.

Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy bag nahallarynyň ösdürilip ýetişdirilmeginiň, ekologik ýagdaýyň saklanmagynyň ähli ýurtlardyr halklar üçin bähbitli çäredigini belläp, bu ugurda Türkmenistanyň gazanan tejribesine dünýäde ýokary baha berilýändigini aýratyn nygtady.

Kabulhananyň gyşky seýilgähiniň özboluşly aýratynlyklary bilen tanyşlykdan soňra, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Assambleýanyň Başlygy Kim Jin-Pýo resmi agşamlyk naharynyň berilýän ýerine geldiler.

Bu ýerde iki ýurduň wekiliýetleriniň Baştutanlary söz sözlediler.

Kim Jin-Pýo hormatly Arkadagymyzy ýene bir ýola mübärekläp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň bu gezekki saparyna Koreýa Respublikasynda aýratyn ähmiýet berilýändigini belledi hem-de saparyň çäklerinde gazanylan ylalaşyklaryň iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň taryhynda täze sahypa öwrüljekdigine ynam bildirdi.

Milli Assambleýanyň Başlygy meşhur türkmen şahyrlarynyň we filosoflarynyň dünýä medeniýetiniň ösüşine uly goşant goşandygyny aýdyp, şahyr, akyldar Magtymguly Pyragynyň şygryýet dünýäsiniň baýdygyny, onuň ähli halklarda ägirt uly gyzyklanma döredýändigini belledi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy türkmen halkynyň beýik şahsyýetleri barada aýdan hoşniýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, 2024-nji ýylda Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk senesiniň dabaralandyryljakdygyny belledi.

Hormatly Arkadagymyz Magtymguly Pyragynyň:

Bir suprada taýýar

kylynsa aşlar,

Göteriler, ol ykbaly

türkmeniň —

diýen setirlerini ýatlap, bu jümlede agzybirligiň, bitewüligiň belent maksatlara ýetmekde zerur şert bolup durýandygyny belledi. Munuň özi dünýä halklary bilen dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň möhüm şertidir. Bu barada aýtmak bilen, Gahryman Arkadagymyz Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ösdürilýändigi, şu günki geçirilen duşuşygyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty bilen Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekilendigini aýratyn nygtady.

Koreýa Respublikasynyň Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşy bolup durýandygyny, bu ýurduň hemişelik Bitaraplyk derejämizi goldan döwletleriň ilkinjileriniň biridigini belläp, hormatly Arkadagymyz şeýle goldaw üçin öz minnetdarlygyny beýan etdi.

Gahryman Arkadagymyz geçirilen gepleşikleriň netijeli häsiýete eýe bolandygyny, resmi saparyň maksatnamasyna laýyklykda, gepleşikleriň dowam etdiriljekdigini, şunda Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşyk geçiriljekdigini belledi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy şu ýyl Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl dolandygyny belläp, geçen döwürde iki ýurduň arasyndaky parlamentara we syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň ösüşiň täze derejesine çykandygyny aýtdy.

Gahryman Arkadagymyz: «Derýa öz suwuny içmeýär, bag öz miwesini iýmeýär” diýen filosofik jümleleri aýdyp, biziň ýurtlarymyzyň dünýä halklarynyň abadançylygynyň bähbidine mümkin bolan ähli asylly işleri amala aşyrmaga çalyşýandyklaryny belledi we Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de sazlaşykly ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna resmi sapary dowam edýär.

***

Şeýle hem şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary Koreýa Respublikasynyň öňdebaryjy ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen ýaşlary bilen duşuşdylar. Talyp ýaşlar hormatly Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza ýaş nesliň hemmetaraplaýyn bilim almagy, ylym dünýäsine çuňňur aralaşmagy babatda döwlet derejesinde uly üns berilýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan etdiler.

Halk Maslahatynyň agzalary Koreýa Respublikasynda bilim alýan talyplara hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlary we Gahryman Arkadagymyzyň galamyndan çykan “Ömrümiň manysy” atly kitaby gowşurdylar. Munuň özi dünýäniň dürli ýurtlarynda bilim alýan ýaşlaryň döwlet tarapyndan uly üns-alada bilen gurşalandygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi. Ajaýyp sowgatlar üçin hoşallyklarynyň çägi bolmadyk ýaşlar hormatly Prezidentimize sagbolsun aýtdylar we döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ýokary derejeli hünärmenler bolup ýetişjekdiklerini hem-de Watanymyza, halkymyza, hormatly Prezidentimize ak ýürekden hyzmat etjekdiklerini nygtadylar. Munuň özi Koreýa Respublikasynyň meşhur bilim ojaklarynda okaýan talyp ýaşlaryň durmuşynda ýatdan çykmajak pursatlara öwrüldi.