mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmenistanyň we Russiýanyň demir ýol kärhanalary köp taraply hyzmatdaşlygy ösdürerler

view-icon 1838

Şu ýyldan başlap, «Türkmendemirýollary» agentligi bilen «Rossiýskiýe železnyýe dorogi» kompaniýasynyň arasynda dekabr aýynda geçirilen hökümetara Russiýa-Türkmen komissiýasynyň 12-nji mejlisiniň çäginde gol çekilen 2023–2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygy ösdürmek maksatnamasyiş ýüzünde durmuşa geçiriliň başlanar.

Bu maksatnamada, Türkmenistanyň transport toplumynyň demirýoly we degişli infrastrukturany ösdürmek boýunça taraplaryň arasynda giň gerimli özara hyzmatdaşlygyny öz içine alýar.

Türkmendemirýollary web sahypasynda bellenilişi ýaly, ikitaraplaýyn ylalaşyk, şeýle hem ýük daşalyşyny artdyrmakda, logistika nokatlaryny we bu ulgamda hyzmaty ösdürmekde hyzmatdaşlygy, «Demirgazyk-Günorta» gündogar ugry boýunça yzygider konteýnerli gatnawlaryň hem-de Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda gysga möhletlerde oba hojalyk önümleriniň, çig mal we senagat ýükleriniň daşalmagyny ýerine ýetirýän yzygiderli otly gatnawynyň guralmagyny düzgünleşdirýär.

Şeýle hem taraplar Türkmenistanyň demirýol infrastrukturasyny gurmak, döwrebaplaşdyrmak we durkuny täzelemek boýunça taslamalary durmuşa geçirmegi hem-de işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmakda tejribe alyşmagy ylalaşdylar. Sanlylaşdyrmak ulgamynda hem okatmak göz öňünde tutulýar.

«Türkmendemirýollary»-nyň wekilhanasy Russiýada, «Rossiýskiýe železnyýe dorogi» kompaniýasynyň edarasy bolsa Türkmenistanda açylar. Häzirki wagtda bu maksatnamanyň çäklerinde iş toparlary döredilýär we iki taraply hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary boýunça anyk ädimler ädilýar.

Şeýlelik bilen, Russiýanyň demirýollarynyň infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmaga gatnaşmagynyň geljegini we formatlaryny kesgitlemek üçin Russiýa Federasiýasynyň hünärmenleri birnäçe gezek Türkmenistana geldiler.

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky söwda wekilhanasynyň habaryna görä, ýakyn wagtda Russiýa demir ýollarynyň wekilleriniň ýene bir wekiliýetiniň biziň ýurdumyza saparyna garaşylýar.

Hünärmenler gelip, Türkmenistanyň demir ýol hojalygynyň döwrebaplaşdyrylmagynyň möçberine, geçirijilik ukyplylygynyň mümkinçiliklerine baha bererler.

Türkmenistan Russiýanyň «Transmaşholding» paýdarlar jemgyýeti tarapyndan üpjün edilen aýratyn-hemişelik tok elektrik geçiriji 2TE25KM bilen esasy ýük lokomotiwlerini işletmekde eýýäm üstünlikli tejribä eýe boldy.

Russiýanyň Türkmenistandaky söwda wekiliýeti öňki şertnamanyň üstünde Russiýa kärhanasy bilen bilelikde iş alyp barýar.

2022-nji ýylda bäş sany täze lokomotiwiň gurluşygy we üpjünçiligi üçin Türkmenistanyň eksport buýurmasy ýerine ýetirildi. Braýansk maşyn gurluşyk zawody öz içine alýan «Transmasholding» (TMH), Russiýada we GDA-da demirýol we şäher demirýol ulaglaryny öndürijileriniň arasynda halkara bazarynda bäşinji orunda durýar .

Şeýle hem, kärhana IT çözgütlerine ünsi jemläp, senagaty sanlylaşdyrmagyň öňdebaryjysydyr.

Bu ýerde işlenip düzülen «Sanly depo», «Sanly zawod», «Sanly lokomotiw» programmalary eýýäm bu pudakda özüni görkezdi we Türkmenistanyň demir ýol pudagy üçin gyzyklanma döretdi.