Ï Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahal welaýatynyň Arkadag şäher kazyýetini döretmek hakynda Permany
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahal welaýatynyň Arkadag şäher kazyýetini döretmek hakynda Permany

view-icon 4208

Ahal welaýatynyň Arkadag şäher kazyýetini döretmek hakynda

Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen bagly hem-de «Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 15-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

1. Türkmenistanyň kazyýetleriniň umumy işgär sanynyň hem-de kazylarynyň umumy sanynyň çäklerinde Ahal welaýatynyň Arkadag şäher kazyýetini döretmeli.

2. Ahal welaýatynyň Arkadag şäher kazyýetinde:

1) 1 kazyýetiň başlygy, 1 kazy, 1 administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazy;

2) 60 kazyýet oturdaşy bolmaly.

3. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi şu Permandan gelip çykýan üýtgetmeleri Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetine girizmeli.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly
Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 23-nji ýanwary.