mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Türkmenistanly pälwan Bellatorda litwaly türgenden üstün çykyp, özüniň 20-nji ýeňşini gazandy

view-icon 1521
Türkmenistanly pälwan Bellatorda litwaly türgenden üstün çykyp, özüniň 20-nji ýeňşini gazandy

33 ýaşly garyşyk görnüşli göreş boýunça türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradow «Bellator 292» ýaryşynyň çäginde ýarym agyr agram derejesinde litwaly Julius Englikasy ýeňdi. Bu göreş ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň San-Hose şäherinde deslapky kardanyň çäginde geçirildi.

«Ýagşymyradowa aňsat düşmez. Elleriň gerim tapawudy sebäpli onuň garşydaşyna ýakynlaşmasy kyn bolar» diýip, synçylar göreş başlamazdan ozal aýdypdylar. Çünki, boýy 191 santimetr bolan litwaly türgen türkmenistanly garşydaşyndan 11 sm uzyndy.

Emma Döwletjan göreşde özüne erk etmesi we aýakda durşuny has gowy ýerine ýetirmesi sebäpli, üç tapgyrly bäsleşigi ynamly geçirdi. Ýagşymyradowyň, şeýle hem üç sany ajaýyp teýkdauny bardy we eminleriň biragyzdan çykaran karary bilen ýeňiji boldy.

Döwletjan Ýagşymyradow Türkmenabatda doglan. Onuň 6 ýaşyndaka gyzyklanan ilkinji sporty karatedi. 11 ýaşynda özi bilen ýaşdaş çagalaryň arasynda sportuň bu görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionatynda ýeňiji boldy. Soň hanmudo boýunça milli ýaryşda birinji orny eýeledi.

7-nji synpda Döwletjan kikboksinge geçdi. Goşunda gulluk edip gelenden soň, geljekki pälwan Harkowyň milli ykdysady uniwersitetiniň dolandyryş we marketing fakultetine okuwa girdi. Şol şäherde-de ol garyşyk söweş sungatyna başlady. «Oplot Challenge» ýaryşynda ýarym agyr agramly toparda ýeňiji bolan Ýagşymyradow soňra Russiýanyň MMA guramalarynda çempion adyna mynasyp bolan Türkmenistanyň ilkinji wekili boldy.

2018-nji ýylyň maý aýynda Döwletjan Ýagşymyradow Moskwanyň «Olimpiýskiý» sport klubunda bu adyň ýarym agyr agram toparyndaky (93 kilograma çenli) eýesi russiýaly Batraz Agnaýewi ýeňip, АСВ (Absolute Championship Berkut) ýaryşynyň çempiony boldy. 2019-njy ýylda bolsa Warşawada «Absolute Championship Akhmad» (ACA 92) birleşen liganyň ilkinji guşagyny aldy, baş söweşiň dördünji tapgyrynda polşaly Karol Selinskini tehniki nokaut bilen ýeňdi. Şol ýyl Döwletjan Sankt-Peterburgda «Sibur Arenede» russiýaly Alekseý Butorinden üstün çykmak bilen, şol bir agramda ACA 92-niň çempiony adyny gorady.

2020-nji ýylyň dekabrynda Döwletjan Ýagşymyradow Bellator mahabaty bilen şertnama baglaşyp, bu gurama giren ilkinji türkmenistanly pälwan boldy. Ilkinji çykyş şowsuz boldy: 2021-nji ýylda amerikaly Kori Anderson we şwesiýaly Karl Albrektsson bilen bolan göreşde ýeňildi.

Geçen ýyl Döwletjan Bellatordaky ýeňişleri üçin hasaby açdy, munuň üçin ol bu guramanyň öňki çempiony braziliýaly Rafael Karvalony üç sany üstünlikli gorag bilen tehniki nokaut bilen ýeňdi. Indi bolsa Litwanyň wekilinden üstün çykmak bilen, yzly-yzyna iki göreşde ýeňiş gazandy. Bu ýeňiş umuman 28 göreşde 7 gezek ýeňlip, 1 deňlik gazanan D. Ýagşymyradowyň sport durmuşyndaky 20-nji (nokaut bilen 16) ýeňiş boldy.