Ï Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ýazky ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ýazky ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

view-icon 3956
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ýazky ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwrüň sazlaşykly ösüşiniň nyşany hökmünde Köpetdagyň etegindäki gözel künjekde bina edilen Arkadag şäheriniň çäginde guralan ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy. Türkmen topragyny bagy-bossanlyga büremek boýunça ýaýbaňlandyrylan asylly çäräniň ýazky möwsüminiň başlanmagyny alamatlandyrýan bu dabara ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlaryň döwrüň ruhuna kybap derejede ösdürilýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.

Säher bilen türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherinde ählihalk bag ekmek dabarasynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Bagşy-sazandalaryň joşgunly aýdym-sazlary çärä baýramçylyk öwüşginini çaýdy.

Ýurdumyzyň ýaş nesliniň wekili goşgy setirleriniň üsti bilen hormatly Arkadagymyzdan ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine badalga bermegini haýyş etdi.

Gahryman Arkadagymyz asylly däbe eýerip, oglanjyga sowgadyny gowşurdy hem-de onuň bilen gürrüňdeş bolup, ösüp gelýän ýaş nesilleriň okuwlary we boş wagtlary meşgullanýan ugurlary bilen gyzyklandy. Bu duşuşyk ýurdumyzda ýaş nesliň bilim-terbiýesi, sazlaşykly ösüşi bilen baglanyşykly meselelere döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüldi.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow oglanjygyň haýyşy boýunça onuň bilen ýadygärlik surata düşdi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy ilkinji bag nahalyny oturdyp, Arkadag şäheriniň çäginde ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine badalga berdi.

Dabara gatnaşyjylaryň hemmesi hormatly Arkadagymyzyň göreldesine eýerip, bag nahallaryny oturtmaga girişdiler.

Umuman, şu gezekki ýazky möwsümiň dowamynda Arkadag şäheriniň çäklerinde 20 müňe golaý bag nahaly ekiler. Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda daşky gurşawy goramak we ekologik howpsuzlygy üpjün etmek boýunça giň gerimli işleriň durmuşa geçirilýändigini bellemeli.

Ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşyjylar Gahryman Arkadagymyzyň mähriban topragymyzyň ekologik abadançylygyny we halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek boýunça başyny başlan işleriniň häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň üstünlikli dowam etdirýändigi üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň çäginde bina edilen Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň çägine geldi.

Täze gurlan binalaryň ýanaşyk ýerlerinde sazlaşykly işleriň alnyp barylmagy netijesinde, onuň çägi göwnejaý abadanlaşdyrylýar. Şunda gök zolaklary döretmek we dürli gülleri ekmek işlerine zerur üns berilýär.

Merkeziň çäginde bag nahallaryny oturdyp, Gahryman Arkadagymyz bu ýerde gök zolaklaryň döredilmeginiň we merkeziň çäginiň abadanlaşdyrylmagynyň wajypdygyny belledi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýazky bag ekmek möwsüminiň ýaz ýagşy bilen utgaşýandygyna ünsi çekip, ýagşyň ýagmagynyň bähbitlidigini aýtdy. Baharyň hoştap howasy türkmen topragynyň sahawatyny artdyrýar we onuň sähralarynyň ösümlik dünýäsini baýlaşdyrýar.

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň çagalaryň saglygyny goraýan toplumdygyny nazara alyp, bu ýerde çagalar üçin zerur bolan ähli amatlyklar göz öňünde tutulmalydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi. Ýola goýulýan lukmançylyk hyzmatlarynyň bedenterbiýe we amatly howa gurşawy bilen utgaşykly alnyp barylmalydygyny belläp, alym Arkadagymyz bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Agzybirlikde, uly joşgun bilen geçirilen ählihalk bag ekmek dabarasynyň bu künjegiň ekologik ýagdaýyny has-da gowulandyrmakda hem-de ýakymly howa gurşawyny emele getirmekde aýratyn ähmiýete eýedigini belläp, Milli Liderimiz ekilen bag nahallaryna, gök zolaklara ideg işleriniň toplumlaýyn esasda alnyp barylmalydygyny aýtdy.