Ï Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk

view-icon 3343
Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk
camera-icon
Meretdurdy Rozyýew

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary Grigoriý Logwinowyň ýolbaşçylygyndaky ŞHG-niň halkara synçylar toparynyň saparynyň çäklerinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri bilen duşuşyk boldy. 26-njy martda geçirilen Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary esasy ara alnyp maslahatlaşylan mesele boldy.

Duşuşygyň dowamynda köpýyllyk ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigi bellenildi. Tejribe alyşmak hem-de saýlawlary guramagyň hukuk kadalaryny we halkara tejribäni öwrenmek bu hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biridir. Şu gezekki jemgyýetçilik-syýasy çäräniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilendigine aýratyn üns çekildi. Nygtalyşy ýaly, saýlawlaryň ähli tapgyrlary ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, giň bäsdeşlik esasynda we bu ugurda umumy ykrar edilen dünýä ölçeglerini nazara almak bilen geçirildi.

Milli we halkara synçylaryň, şol sanda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça býurosyndan synçylaryň gatnaşmagy saýlawlaryň açyklyk we aýanlyk ýagdaýda geçendiginiň subutnamasy boldy. Synçylaryň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde olara saýlawlaryň öň ýanynda we saýlaw gününde çäreleriň gidişine bökdençsiz syn etmek, paýtagtymyzdaky we ýurdumyzyň welaýatlaryndaky saýlaw uçastoklaryna baryp görmek mümkinçiligi döredildi.

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan “Açyk gapylar” syýasatyna, şeýle hem ýurdumyzda durmuşa geçirilýän demokratik özgertmelere ýokary baha berildi. Şunuň bilen baglylykda, Grigoriý Logwinow şu gezekki saýlawlaryň munuň aýdyň subutnamasydygyny belläp, ŞHG-niň Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge taýýardygyny tassyklady.