mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Koreýa Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirilýär

view-icon 2763
Koreýa Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirilýär

Türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçirilen halkara ylmy-amaly maslahat, Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň çäginde Seulda geçirilýän çäreleriň başlangyjy boldy.

Koreýa Respublikasynyň Söwda-senagat palatasynda gurnalan bu ylmy-amaly maslahata döwlet edaralarynyň wekilleri, ýurtda akkreditlenen ilçihanalaryň ilçileri, ylmy jemgyýetiň wekilleri, Koreýa Respublikasy bilen ýurtlaryň arasyndaky Dostluk Assosiasiýasynyň wekilleri şeýle hem Merkezi Aziýanyň hem-de Koreýanyň uniwersitetlerinde okaýan türkmen talyplary gatnaşdylar.

Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Medeniýet ministriniň orunbasary Gurbanmyrat Myradalyýew, Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly wekili Begenç Durdyýew, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň milli golýazmalar institutynyň müdiri Dawut Orazsähedow wekilçilik etdi.

Maslahatyň dowamynda türkmenleriň nusgawy, şahyrana we filosofiki mirasynyň gymmaty barada çykyşlar edildi.

Häzirki wagtda Türkmenistanda Türki medeniýetiň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) tarapyndan yglan edilen Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna taýýarlyk görülýär.

Maslahata gatnaşyjylara Magtymguly Pyragynyň koreý dilindäki goşgulary eştdirildi we beýik şahyryň durmuşy baradaky şekilli görnüşler görkezildi.

Söwda-senagat palatasynda gurnalan şekillendiriş we bezeg sungatynyň sergisinde myhmanlar Türkmenistanyň taryhy we medeni mirasy hem-de ýurdumyzyň häzirki ösüşiniň netijeleri bilen tanşyp bilerler.

Diwarlykda milli geýimler, halylar, suratlar we şaý-sepler görkezildi.

Çäreleriň ilkinji gününiň iň soňky çäresi, Türkmenistanyň tanymal döredijilik toparlarynyň we koreý sungat işgärleriniň konserti boldy.

Esasy wakalaryň biri-de ÝUNESKO tarapyndan adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen türkmenleriň “Küştdepdi” milli tansynyň “Miras” halk döredijiligi tarapyndan ýerine ýetirilişi boldy.

Koreýa Respublikasyndaky Türkmenistanyň Medeniýet günleri 31-nji marta çenli dowam eder.