Ï Türkmenistanly türgenler Hançžou şäherinde Aziýa oýunlarynyň başlamagyna garaşýarlar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanly türgenler Hançžou şäherinde Aziýa oýunlarynyň başlamagyna garaşýarlar

view-icon 2348
Türkmenistanly türgenler Hançžou şäherinde Aziýa oýunlarynyň başlamagyna garaşýarlar
camera-icon
Aleksandr Werşinin

Aziýa oýunlarynyň başlamagyna birnäçe sagat galdy we dünýäniň ähli künjeginde milliardlarça tomaşaçynyň syn etjek ägirt uly sport festiwalynyň başlamagyna sabyrsyzlyk bilen garaşylýandygyny aýtsa bolar. Elbetde, bu çärä Hytaýda we XIХ tomusky Aziýa oýunlarynyň paýtagty Hançžou şäherinde aýratyn joşgun we tolgunma bilen garaşýarlar. Bu ýerde giňden taýýarlyk görlen Aziýa oýunlarynyň ruhy duýulýar. Ähli ýerde sport nyşanlary, Oýunlaryň tumarlarynyň şekilleri – ýaryş geçirilýän şäheriň gadymy mirasyny we döwrebaplygyny beýan edýän robotlar göze ilýär.

Üç tumara Çençen, Kongkong we Lýanlian diýlip at berlipdir. Bu üç robot olimpiýa ruhunyň, parahatçylygyň we dostlugyň ilçileri bolar. Olar hemmäni Aziýa oýunlary üçin Hançžou şäherine çagyryp, Aziýa we tutuş dünýä ýüzlenýärler.

Çençen roboty Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen Pekin-Hangzhou Uly kanalynyň nyşanydyr. Onuň ady Hançžou Uly kanalynyň bir bölegindäki belli desga Gunçen köprüsinden gelip çykýar. 400 ýyldan gowrak taryhy bolan bu köpri nesilleriň köpüsiniň ajaýyp ýatlamalarynyň mysalydyr.

Çençen Uly kanaly Sýantan derýasyny we deňziň aňyrsyndaky dünýäni birleşdirýär. Ylmyň we tehnologiýanyň gök reňki esasy reňk hökmünde ulanylýar. Onuň depesinde Sýantan derýasy, maňlaýynda - Gunçen köprüsi bolup, ol hyýalyňy çäksiz ummana atarýar. 

Batyrgaý, akylly, geljege umytly we telekeçi Çençen döwrümiziň inkluziwligini alamatlandyrýar we Aziýany dünýä bilen baglanyşdyrýar.

Kongkong roboty Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen Lýançžu şäheriniň arheologiki ýerlerini aňladýar. Onuň ady müdimi maýyllyk çaýýan we haşamlanan nagyşly nefrit kulondan gelip çykýar. Ol Lýançžu medeniýetini aňladýar. 

Kongkong 5000 ýyllyk Hytaý siwilizasiýasynyň subutnamasydyr. Topragyň we baý hasylyň sary reňki onuň esasyny düzýär. Lýançžu medeniýetine mahsus bu nyşanda haýwanyň ýüzündäki we kellesindäki hyýaly nagyşlar gaýduwsyz batyrgaýlygy aňladýar. Ak ýürekli, hoşamaý, sporta çeýe we hyjuwly Kongkong gaýduwsyz telekeçilik ruhuny aňladýar we adamlary erjellige hem-de gowy durmuşda ýaşamaga ruhlandyrýar.

Lýanlian roboty başga bir Bütindünýä mirasynyň sanawy girizilen Günbatar köli aňladýar. Adyny lotos ýapraklaryndan doly kölden alýar. Hytaýlylar lotos ýapraklaryny gowy görýärler. Sebäbi ol arassalygyň, asyllylygyň we parahatçylygyň nyşany hasaplanylýar.

Lýanlian nepis we ýeňil basyşlydyr, ol ümürli kölüň leýlisaçlarynyň, ajaýyp köprüleriň we lotos ýapraklarynyň arasynda duş gelýär. Lýanlian roboty ýaşaýşyň we tebigatyň ýaşyl reňkini özüne siňdiripdir. Lotos ýapragy görnüşindäki başgabynda Günbatar kölüň ajaýyp görnüşi, internediň nyşany, şeýle hem aýy şöhlelendirýän üç howuz şekillendirilen.

Päkize, mylaýym, şadyýan, dogumly, sypaýy we myhmansöýer Lýanlian nepis, sazlaşykly we açyk ruhy aňladýar hem-de adamzat üçin umumy geljegiň jemgyýetini gurmak islegini görkezýär.

Ýaryşa gatnaşýan 45 ýurduň hemmesiniň wekilleri Hytaýdaky oýunlara eýýäm geldiler. 

3x3 basketbol, boks, erkin we grek-rim göreşi, jiu-jitsu, dzýudo, kuraş göreşi, karate, ýeňil atletika, suwda ýüzmek, agyr atletika we uşu boýunça çykyş etjek türkmen türgenleri alty gün bäri Hançžou şäherinde. Olar eýýäm doly uýgunlaşyp ýetişdiler, bu ýerde ortaça çyglylygy göz öňünde tutsaň, bu gaty möhümdir. 

Daşary ýurtly kärdeşleri ýaly türgenlerimiz hem köp türgenleşýärler. Her gün ýörite awtobuslarda türgenleşik geçirilýän ýerlere gidýärler, halypalarynyň gözegçiliginde kämilleşmegini dowam edýärler.

Şu gün gije sagat 3-de Hançžou şäherindäki türkmen wekiliýetiniň hataryna Hytaýyň gündogaryndaky Çžeýian welaýatynyň paýtagtyna gelmek üçin Aşgabatdan Dubaýyň we Şanhaýyň üstünden gelen 3x3 basketbolçylar topary goşuldy. 

Türgenler obasyndaky wekiliýetleriň ýolbaşçylarynyň duşuşygynda 23-nji sentýabrda Hançžou Olimpiýa sport merkeziniň stadionynda geçiriljek açylyş dabarasynyň käbir şertleri bilen tanyşdyryldy. Ol Aşgabat wagty bilen sagat 17:00-da başlar we takmynan iki sagat dowam eder. Türgenleriň ýörişi 17:08-de başlanar.

Ýaryşyň guramaçylary Aziýa oýunlaryna gatnaşyjylaryň stadiona iki derwezäniň birinden girip, 5000 adamlyk münberlere barjakdygyny habar berdiler. Mundan başga-da, türgenler sagat 21:00-dan soň stadiondan çykyp, Türgenler obasyna gaýdyp bilerler. Sebäbi ertesi gün olaryň käbiri ýaryşa girişerler.

HOK ýörişiniň tertibi hem tassyklandy: Owganystanyň wekiliýeti stadiondan ilkinji bolup geçer we ýaryş eýesi hökmünde hytaýly türgenler ýemenli türgenlerden soň iň soňky topar bolup ýöriş ederler.

«Uly lotos» diýlip atlandyrylan Hançžou şäheriniň Olimpiýa sport merkeziniň stadiony Türgenler obasyndan 4 km uzakda ýerleşýär.

Şu gün irden XIХ tomusky Aziýa oýunlarynyň paýtagtynda ýene ýagyş ýagyp başlady. Ýöne sinoptikler açylyş dabarasy başlanýança bulutly howanyň boljakdygyny aýdýarlar. 

Hançžou şäherinde geçiriljek Aziýa oýunlarynda türkmen türgenleriniň wezipesi – hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň howandarlygynda ençeme işler amala aşyrylýan ýurdumyzyň sport abraýyny has belende çykarmakdyr. 

Bäş ýyl mundan ozal Indoneziýada geçirilen Aziýa oýunlarynda türkmen türgenleri bir kümüş we iki bürünç medal gazanypdylar. Türkmenistanyň wekiliýetiniň pikirine görä, bu gezek türgenlerimiz has üstünlikli çykyş etmelidirler.

– Elbetde, hemmämiz tolgunýarys, sebäbi tutuş ýurduň biziň janköýeridigine gowy düşünýäris – diýip, suwda ýüzüji Merdan Ataýew bilen ilkinji gezek Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň baýdagyny göterjek dzýudoçy Maýsa Perdäýewa aýdýar. – Janköýerlerimiziň öňündäki ýokary jogapkärçilik duýgusy, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň ýokary derejeli sporty ösdürmäge berýän uly ünsi bize ýeňiş gazanmaga güýç berýär we ynam döredýär.

Şu gün Hançžou şäherinde geçiriljek dabarada XIХ tomusky Aziýa oýunlarynyň alawy ýakylar we sportuň 61 ugruny hasaba alsaň, sportuň 40 görnüşinde medallar ugrunda göreş başlanar.