Ï Dostlukly ýurtlaryň Türkmenistana gutlaglary beýan edildi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Dostlukly ýurtlaryň Türkmenistana gutlaglary beýan edildi

view-icon 2881

27-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde ýerleşýän dünýäde iň beýik «Burj Halifa» diňiniň ýüzünde ýurdumyzyň Döwlet baýdagynyň şekili şöhlelendirildi. Örän täsirli şöhlelenme beýikligi 828 metre deň bolan binany türkmen gölleri we bäş ýyldyzly ýarymaý şekili bilen öwüşgin atýan al-ýaşyl sütüne öwürdi. Munuň özi dost-doganlygyň özboluşly nyşanyna öwrüldi. Metal gurluşdan ybarat 180 metrlik sütünli ägirt uly bu bina Dubaý şäheriniň esasy işewürlik merkezidir.

Türkiýäniň Kapadokiýa şäheriniň çäginde ýerleşýän dünýä syýahatçylarynyň arasyndaky meşhur ýerde «Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy gutly-mübärek bolsun!», şeýle hem «Ýaşasyn, türkmen-türk dost-doganlyk gatnaşyklary!» ýazgyly howa şarlary asmana uçuryldy.

Birleşen Arap Emirlikleri we Türkiýe Respublikasy Türkmenistanyň öňden gelýän iri söwda-ykdysady hyzmatdaşlarydyr. Dürli ugurlarda, şol sanda işewürlik düzümi boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklar netijeli ösdürilýär.

Emirlikleriň we türk işewürliginiň geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga gyzyklanmalary artýar. Bu bolsa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan öňdengörüjilikli maýa goýum syýasaty, ýurdumyzy senagatlaşdyrmagy hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary, işläp taýýarlamalary ornaşdyrmagyň esasynda diwersifikasiýalaşdyrylan häzirki zaman senagat düzümini kemala getirmegi maksat edinýän toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalary we taslamalar bilen berk baglanyşyklydyr.