Ï Türkmen halkynyň Milli Lideri türkmen-german ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösýändigini belledi
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmen halkynyň Milli Lideri türkmen-german ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösýändigini belledi

view-icon 2125

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-german işewürler maslahatyndaky çykyşynda Türkmenistan bilen GFR-iň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösýändigini belledi.

«Ykdysadyýet Germaniýa bilen gatnaşyklarymyzyň ileri tutulýan möhüm ugry bolup durýar. German kompaniýalaryna ygtybarly we uzakmöhletleýin hyzmatdaşlar hökmünde garaýarys. Olar ýokary hünär derejesi, hyzmatdaşlyk meselelerine jogapkärli çemeleşýändikleri bilen tapawutlanýarlar hem-de Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň özara bähbitlidigine düşünýärler» – diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy.

Halk Maslahatynyň Başlygynyň belleýşi ýaly, Aşgabat şeýle çemeleşmäni goldaýar we german işewürleriniň türkmen bazaryndaky alyp barýan işlerini mundan beýläk-de höweslendirer.

Gahryman Arkadagymyz «Siemens», «Daimler», «Сlaas», «Man», «Rohde & Sсhwarz» nemes kompaniýalarynyň Türkmenistandaky köp ýyllyk we netijeli işini şeýle hyzmatdaşlygyň üstünlikli mysaly hökmünde görkezdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň nygtaýşy ýaly, umuman ikitaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlyk yzygiderli we depginli ösdürilýär.

«Şunuň bilen birlikde, bilelikdäki mümkinçilikleriň has netijeli ulanylyp boljakdygy äşgärdir. Ilkinji nobatda, Türkmenistanyň ykdysadyýetini diwersifikalaşdyrmagy, ýokary tehnologiýaly önümçilikleri giňden ornaşdyrmagy, infrastrukturany depginli ösdürmegi nazara almak bilen, täze maýa goýumlary çekmek, bilelikdäki kärhanalary döretmek, döwrebap hyzmatlary ýola goýmak üçin mümkinçilikleri açýan hem-de ykdysady hyzmatdaşlygymyza itergi berjek hakykatdan-da giň gerimli bilelikdäki taslamalaryň gerek bolan tapgyryndadygymyza berk ynanýaryn» – diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi.