Ï «Sanly çözgüt – 2023» innowasion taslamalar bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Sanly çözgüt – 2023» innowasion taslamalar bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy

view-icon 2943
«Sanly çözgüt – 2023» innowasion taslamalar bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy
camera-icon
Jepbarguly Garaýew

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda geçen telekommunikasiýa, telemetriýa, maglumat tehnologiýalary we teleradio ýaýlym enjamlarynyň «Türkmentel – 2023» atly XVI halkara sergisiniň çäginde «Sanly çözgüt–2023» innowasion taslamalar bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

Ýaş zehinler we IT hünärmenleri 16-njy oktýabrdan 27-nji oktýabr aralygynda geçirilen bäsleşige programma üpjünçiligi, robot gurluşy, web hyzmatlary we beýleki innowasion oýlap tapyşlar boýunça 300-den gowrak taslamany hödürlediler.

Ylym-bilim pudagynyň hünärmenlerinden düzülen eminler işlere 7 ugur: «Saglygy goraýyş», «Ylym we bilim», «Ulag we logistika», «Elektron senagaty», «Oba hojalygy», «Hyzmat pudagy» we «Robot gurluşy» boýunça baha berdiler.

Bäsleşigiň netijeleri boýunça ýeňijiler kesgitlendi. Ýeňijileriň arasynda 7 adam birinji ýeri eýeledi. Ikinji orna 14 adam mynasyp boldy. Üçünji orunda 21 bäsdeş ýer aldy. Jemi 42 ýeňiji boldy, olar «Sanly çözgüt – 2023» bäsleşigine gatnaşan ähli kategoriýalary öz içine alýardy. «Saglygy goraýyş» ugrunda Aşgabat şäheriniň 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Arzuw Bagtyýarowanyň işi iň gowy taslama hökmünde ykrar edildi. «Ylym we bilim» pudagynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň 4-nji ýyl talyby Mekan Ataýewiň işi bellendi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy Nurguly Saryýewiň taslamasy bolsa «Ulag-logistika» ugrunda iň gowy taslama boldy.

Elektron senagaty ugrunda özüni gowy tarapdan görkezen IT hünärmenleriniň arasynda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň wekili Nurmuhammet Allanazarow ýeňiji boldy. «Oba hojalygy» bölüminde Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň institutynyň mugallymy Atajan Şamyradowyň işi iň gowy iş diýlip ykrar edildi.

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünärmen okuw mekdebiniň 3-nji ýyl talyby Serdar Orazowyň işi «Hyzmat ediş pudagy» ugrunda iň gowy iş diýlip ykrar edildi. «Robot gurluşy» ugrunda birinji ýeri Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy Atamyrat Hojageldiýew eýeledi.

«Sanly çözgüt» innowasion taslamalar bäsleşigi dowam eden döwründe programma üpjünçiligini işläp düzmek we oýlap tapmak bilen meşgullanýan türkmen ýaşlarynyň arasynda meşhurlyk gazandy.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda 2-nji we 3-nji orunlary eýelän ýeňijileriň arasynda diňe paýtagtyň bilim edaralaryndan däl, eýsem, ýurduň welaýatlaryndan-da köp talyp we mekdep okuwçysy bar. Bu zehinli ýaşlaryň Türkmenistanyň sanly ykdysadyýetini ösdürmek ýörelgesinden gelip çykýan wezipeleri amala aşyrmakdaky giň mümkinçiliklerini görkezýär.