Ï Türkmenistanly küştçüler ýetginjekleriň arasynda Italiýada geçirilýän dünýä çempionatyna gatnaşýarlar
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Türkmenistanly küştçüler ýetginjekleriň arasynda Italiýada geçirilýän dünýä çempionatyna gatnaşýarlar

view-icon 1909
Türkmenistanly küştçüler ýetginjekleriň arasynda Italiýada geçirilýän dünýä çempionatyna gatnaşýarlar

Dünýä ýurtlarynyň 93-sinden, şol sanda Türkmenistandan hem şu gün Italiýanyň Montesilwano şäherinde 14, 16 we 18 ýaşly ýetginjekleriň hem-de gyzlaryň arasynda başlanan küşt boýunça dünýä çempionatyna ýygnandylar.

Türkmenistanyň Küşt federasiýasynda habar berlişine görä, çempionatda adaty wagt bermek bilen, her göçümden soň goşmaça 30 sekunt wagt berlip, 11 tapgyrda duşuşyklar geçiriler.

Birinjilikde 18 ýaşa çenli küştçüleriň arasynda – 17 ýaşa çenli mekdep okuwçylarynyň arasynda Aziýanyň çempiony Amanmuhammet Hommadow we gyzlaryň arasynda ýurdumyzyň çempiony Läle Şöhradowa, 16 ýaşa çenli türgenlerden Sanjar Gaýbullaýew we rapidde dünýä çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi Leýla Şöhradowa we 14 ýaşa çenli küştçüleriň arasynda bolsa Gurbanmyrat Rüstemow hem-de mekdep okuwçylarynyň arasynda Aziýa çempionatynyň baýragynyň eýesi Mähri Agamyradowa Türkmenistana wekilçilik ederler.

Bu ýaryş dünýäniň dürli künjeklerinden gelen ýaş küştçüler üçin iň möhüm tapgyrlaryň biridir, sebäbi onda baýrakly orunlary eýelänlere halkara derejeli ussat ýa-da FIDE-niň ussady diýen at berler.

Küşt boýunça dünýä çempionaty 25-nji noýabrda tamamlanar.