Ï «Arkadag» topary Demirgazyk makedoniýaly kluby utdy
mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

«Arkadag» topary Demirgazyk makedoniýaly kluby utdy

view-icon 2808
«Arkadag» topary Demirgazyk makedoniýaly kluby utdy

«Arkadag» toparynyň futbolçylary Türkiýäniň Antaliýa şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygynda geçirilen ilkinji synag oýnunda Demirgazyk Makedoniýanyň «Wardar» toparyny 1:0 hasabynda ýeňdi.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň habaryna görä, Altymyrat Annadurdyýew ýeňiş pökgüsini tora saldy. Demirgazyk Makedoniýanyň paýtagty Skopýe şäheriniň «Wardar» kluby öz ýurdunda iň köp baýrak alan topardyr. Klub Demirgazyk Makedoniýanyň ýokary diwizionynyň – birinji liganyň çempionatlarynyň ählisine gatnaşdy. Milli çempionatda 11, ýurduň Kubogy ugrunda ýaryşlarda 5 gezek ýeňiş gazandy.

Mundan başga-da, «Wardar» 2017/2018 möwsümde Ýewropa Kubogy ugrunda ýaryşyň topar tapgyryna – UEFA-nyň Ýewropa Ligasyna çykan ilkinji Demirgazyk Makedoniýa kluby boldy. Öz meýdançasyndaky oýunlary milli ýygyndynyň jemi 33000-den gowrak tomaşaçy bolan «Toshe Proeski» stadionynda geçirýär.

4-nji martda başlanýan 2024-nji ýylda Türkmenistanyň çempionatyna taýýarlygyň çäklerinde Wladimir Baýramowyň topary Türkiýede birnäçe synag oýunlaryny geçirer. Olaryň biri 10-njy fewralda Ukrainanyň çempionatynyň güýzki bölegini ikinji orunda tamamlan «Dnepr-1» topary bilen geçiriler, ol öňde barýan «Kriwbassdan» diňe goşmaça görkezijiler boýunça yza galdy.

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň esasy düzümini emele getirýän «Arkadag» futbol kluby 2023-nji ýylyň aprelinde döredilip, eýýäm milli çempionatda möhletinden öň ilkinji gezek çempion boldy we ýurduň Kubogyny eýeledi. 2023-nji ýyldaky Türkmenistanyň çempionatynda döwlet derejeli şähere wekilçilik edýän adybir topar 24 resmi oýnuň hemmesinde ýeňiş gazandy, ähmiýeti boýunça ikinji derejeli Kubok ugrundaky soňky oýunda Kubogyň öňki eýesi, AFK-nyň Çempionlar ligasyna iki gezek gatnaşan «Ahaly» 3:0 hasabynda ýeňdi. 

Täze möwsümde «Arkadag» çempionlygyny saklamaga taýynlanýar.